LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 5 d. Nr. 1-119

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatomis, įgyvendindamas 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, (OL 2013 L 165, p. 63) 13 straipsnio 1 ir 3 dalis:

1. P a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Pakeičiu 29.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2.1. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato įvade įrengti šilumos apskaitos prietaisai, matuojantys atskirai šildymui suvartotą šilumos kiekį ir geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį, taikomas balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas) kartu su Šilumos kiekio bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);“.

1.2. Pakeičiu 29.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2.2. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir kiekvieno buto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį, o visų buitinių šilumos vartotojų suvartota šiluma pastato bendrosioms reikmėms nustatoma iš įvadinio šilumos apskaitos prietaiso išmatuoto šilumos kiekio atimant butuose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą, taikomas metrologinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 2 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas);“.

1.3. Pakeičiu 29.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2.4. šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungta nuo centralizuotos šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas) kartu su Šilumos kiekio bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);“.

1.4. Pakeičiu 29.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2.5. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą tik šildymui viso pastato suvartotą šilumos kiekį arba šis kiekis nustatomas pagal Komisijos rekomenduotą arba buitinių šilumos vartotojų siūlomą ir su Komisija suderintą šilumos paskirstymo metodą, kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šildymui, geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumą, o butuose pagal projektą įrengti vieno tipo šilumos dalikliai, vadovaujantis Lietuvos standartu (Taisyklių 1 priedo 62 punktas), šilumos paskirstymui taikomas šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6 (Taisyklių 1 priedo 64 punktas);.

1.5. Pakeičiu 29.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2.7. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį ir iki Taisyklių įsigaliojimo šilumos sąnaudos geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti buvo nustatomos iš šilumos punkto įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atėmus šilumos kiekį cirkuliacijai, taikomas Komisijos rekomenduojamas Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ siūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7 (toliau – Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7) (Taisyklių 1 priedo 65 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7 (Taisyklių 1 priedo 65 punktas) kartu su Šilumos kiekio bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);“.

1.6. Pakeičiu 29.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.5. šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų pastato bendro naudojimo patalpose ir (ar) pastato bendrosioms reikmėms, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas, nustatymo bei mokėjimų už juos butų ir kitų patalpų savininkams, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos, apskaičiavimo būdas (Taisyklių 1 priedo 67 punktas), mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;“.

1.7. Papildau nauju 138.16 papunkčiu:

138.16. pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate kiekvieną mėnesį nustatyti santykinius šilumos pastatui šildyti, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoti gautus duomenis, ir pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikti juos pastato savininkui arba valdytojui;“.

1.8. Papildau nauju 138.17 papunkčiu:

138.17. pagal kompetenciją kartą per metus rengti ir teikti pastato savininkui arba valdytojui pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo;“.

1.9. Buvusius 138.16 – 138.18 papunkčius atitinkamai laikau 138.18 – 138.20 papunkčiais.

1.10. Papildau nauju 144.16 papunkčiu:

144.16. analizuoti ir vertinti prižiūrėtojo pateiktus santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius bei pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo;“.

1.11. Buvusius 144.16 – 144.17 papunkčius atitinkamai laikau 144.17 – 144.18 papunkčiais.

1.12. Pakeičiu Taisyklių 239 punktą ir jį išdėstau taip:

239. Ginčai tarp vartotojo bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo raštu informuoti vartotoją, kuri institucija pagal Taisyklių 239.1 – 239.4 punktuose numatytą kompetenciją yra kompetentinga ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėti ginčą. Vartotojų skundus ir ginčus teisės aktų nustatyta skundų ir ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja:“.

1.13. Pakeičiu Taisyklių 1 priedo 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Šilumos kiekio bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo;“.

1.14. Pakeičiu Taisyklių 6 priedo 1 punkto lentelės 15 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

• Šilumos kiekis, priskirtas bendrosioms reikmėms _____ kWh*

 

1.15. Pakeičiu Taisyklių 6 priedo 2 punkto lentelės 2 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Butui priskirta šiluma bendrosioms reikmėms

kWh

 

1.16. Pakeičiu Taisyklių 6 priedo 6.1 papunkčio lentelės 2 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Butui priskirta šiluma bendrosioms reikmėms

kWh

 

1.17. Pakeičiu Taisyklių 6 priedo 6.2 papunkčio lentelės 2 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Butui priskirta šiluma bendrosioms reikmėms

kWh

 

1.18. Papildau Taisyklių 7 priedą nauju 261 punktu:

261. Sutartyje nurodoma santykinių šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklių ir pasiūlymų dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo teikimo tvarka.“.

1.19. Pakeičiu Taisyklių 7 priedo 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Privaloma vieša informacija apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas, taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-balansiniai rodikliai, investicijų dydžiai, duomenys apie investuotojus, darbuotojų skaičių yra skelbiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatyta tvarka.“.

1.20. Pakeičiu Taisyklių 8 priedo 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Ginčai tarp vartotojo bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo raštu informuoti vartotoją kuri institucija, pagal Taisyklių 51.1 – 51.4 punktuose numatytą kompetenciją, yra kompetentinga ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėti ginčą. Vartotojų skundus ir ginčus teisės aktų nustatyta skundų ir ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja:“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.12 ir 1.20 papunkčiai įsigalioja 2015 m. liepos 9 d, 1.7 – 1.11 ir 1.18 papunkčiai įsigalioja 2015 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Rokas Masiulis