r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018 m. kovo 22  d.   Nr. T-63

Naujoji Akmenė

 

                     

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 132 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a pritarti  Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vitalijus Mitrofanovas