Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 1 d. Nr. 717

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose:

3.1. pagal pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos:

3.1.1. visuomenės saugumo studijų krypties studijų programas;

3.1.2. jūrų technologijos studijų krypties jūrų laivavedybos studijų programą ir jūrų inžinerijos studijų krypties laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programą;

3.2. pagal pirmosios pakopos ir (ar) antrosios pakopos studijų programas, susijusias su veikla žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose, pirmame kurse;

3.3. pagal pirmosios pakopos ir (ar) antrosios pakopos:

3.3.1. inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, susijusias su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtas regionų investicinio patrauklumo didinimui;

3.3.2. informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, susijusias su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtas regionų investicinio patrauklumo didinimui;

3.3.3. matematikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, susijusias su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtas regionų investicinio patrauklumo didinimui.“

2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems studentams visam studijų laikotarpiui aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos Aprašo 3.2 papunktyje nurodytiems studentams aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų priėmimo į aukštąją mokyklą ir (ar) studijų rezultatus. Tikslinės skatinamosios stipendijos Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems studentams gali būti skiriamos visam studijų laikotarpiui aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Tikslinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama studentams kartu su skatinamąja stipendija arba skatinamosios stipendijos studentui neskyrus. Studentui skiriama tikslinė skatinamoji stipendija per mėnesį negali būti mažesnė kaip 1 bazinės socialinės išmokos dydis (toliau – BSI).“

3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Valstybės biudžeto lėšų suma, skiriama metams tikslinėms skatinamosioms stipendijoms, apskaičiuojama Aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytų studentų skaičių padauginus iš 3,73 BSI dydžio, o Aprašo 3.1.2 papunktyje nurodytų studentų skaičių padauginus iš 2,88 BSI dydžio. Tikslinės skatinamosios stipendijos Aprašo 3.2 papunktyje nurodytų studijų programų pirmosios ir (ar) antrosios pakopos pirmo kurso studentams mokamos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (pagal studijų programas, susijusias su veikla žemės ūkio sektoriuje) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (pagal studijų programas, susijusias su veikla miškininkystės sektoriuje) skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o Aprašo 3.3 papunktyje nurodytų studijų programų pirmosios ir (ar) antrosios pakopos studentams – iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Žemės ūkio, aplinkos ir ekonomikos ir inovacijų ministrai kasmet iki gegužės 31 d. (2020 m. – iki liepos 31 d.) nustato žemės ūkio, miškininkystės sektoriams ir regionų investicinio patrauklumo didinimui aktualiausių studijų programų, nurodytų Aprašo 3.2–3.3 papunkčiuose, sąrašus, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžius ir jų skaičius, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymą pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas. Šiame punkte nurodytos lėšos skiriamos aukštosioms mokykloms.“

4. Papildyti nauju 8 punktu:

8. Aukštoji mokykla nutraukia tikslinės skatinamosios stipendijos mokėjimą studentui nutraukus studijas arba jį pašalinus iš aukštosios mokyklos.“

5. Papildyti nauju 9 punktu:

9. Aukštoji mokykla sustabdo tikslinės skatinamosios stipendijos mokėjimą, kai paaiškėja, kad studentas:

9.1. turi akademinių skolų;

9.2. išeina akademinių atostogų.“

6. Papildyti nauju 10 punktu:

10. Tikslinės skatinamosios stipendijos mokėjimas atnaujinamas, išnykus Aprašo 9 punkte nurodytoms aplinkybėms.“

7. Buvusius 8–11 punktus laikyti atitinkamai 11–14 punktais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius