LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl valstybės rinkliavų už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą ar pakeitimą

 

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. D1-647

Vilnius

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 ir 192 straipsniais:

1. Nustatau, kad:

1.1. valstybės rinkliavos už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – TIPK leidimas) ar taršos leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinantys dokumentai Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikti kartu su paraiškomis nurodytiems leidimams gauti;

1.2. ūkio subjektui nepateikus valstybės rinkliavos už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinančio dokumento šio įsakymo 1.1 papunktyje nustatyta tvarka, paraiška TIPK ar taršos leidimui gauti arba pakeisti nepriimama;

1.3. ūkio subjektai, pateikę paraišką nuo 2015 m. rugpjūčio 11 d. iki šio įsakymo įsigaliojimo, turi pateikti valstybės rinkliavos už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 88 punkte arba Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 41 punkte nurodyto termino, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo, pabaigos;

1.4. ūkio subjektui nepateikus valstybės rinkliavos už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinančio dokumento šio įsakymo 1.3 papunktyje nustatyta tvarka, TIPK ar taršos leidimas neišduodamas arba nepakeičiamas;

1.5. paraiškos, pateiktos iki 2015 m. rugpjūčio 11 d., baigiamos nagrinėti ir sprendimai dėl TIPK ar taršos leidimo išdavimo ar pakeitimo priimami pagal iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. galiojusią tvarką.

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavos sumą ir jos sumokėjimo datą registruoti žurnale.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas