LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 27, 30, 32 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. balandžio 14 d. Nr. XII-2307

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Veiklą valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose organizuoja valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos – biudžetinės įstaigos. Jos atsako už kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad asmenų veikla teritorijoje atitiktų nustatytą saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarką, turi kitas direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.“

 

2 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) reikalauti iš asmenų, pažeidusių šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus ar teritorijų planavimo dokumentų, reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose, sprendinius, nutraukti neteisėtus veiksmus;“.

 

3 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų.“

 

4 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. rugpjūčio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė