NidosHerbas                                                                            

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NERINGOS KOMUNALININKAS“ VADOVO  2018 METŲ ATASKAITAI

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T1-88

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 256, 257 punktais, Neringos savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-242 „Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos komunalininkas“ vadovo 2018 metų ataskaitai (pridedama).

2. Skelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt šio sprendimo

1 punkte nurodytą ataskaitą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Darius Jasaitis