KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL FINANSUOTINŲ, REZERVINIŲ IR NEFINANSUOTINŲ  2019 METŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio      d. Nr.

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo

29 straipsnio 5 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A1-545 52 punktu, atsižvelgdama į  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2018 m. gruodžio 17 d. posėdžio Nr. VK-708 rekomendacines išvadas: 

1.                  t v i r t i n u  finansuotinų, rezervinių ir nefinansuotinų 2019 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų sąrašą (pridedama).

2.                  p a v e d u Socialinės paramos skyriaus specialistus atsakingus už socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų administravimą ir kontrolę užtikrinti tinkamą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų įgyvendinimą, finansuojant projektus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Irena Sirusienė