LIETUVOS RESPUBLIKOS

PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMO NR. I-1562 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. lapkričio 17 d. Nr. XII-2037

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 12 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.“

2. Buvusias 12 straipsnio 38 dalis laikyti atitinkamai 49 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė