KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl KELMĖS rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 mETŲ priemonių plano PAtvirtinimo

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T-104

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsniu, 63 straipsnio 5 punktu, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo, projektų finansavimo, lėšų skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu      Nr. T-264 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo, projektų finansavimo, lėšų skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių planą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Egidijus Ūksas

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-104

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

VISUOMENĖS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS 2021 METAMS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

3 000,00

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

12 000,00

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

5 118,00

Iš viso:

20 118,00

 

II SKYRIUS

VISUOMENĖS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

2021 METAMS

 

Eil. Nr.

Priemonės

Lėšos, Eur

Lėšų šaltinis

Vykdytojai

1.         

Paplūdimių smėlio ir maudyklų vandens mėginių tyrimų dalinis finansavimas

1 500,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija;

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2.         

Projekto „Fast Herojai“ dalinis finansavimas

 

3 000,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius;

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

3.         

Pedikuliozės prevencija

 

300, 00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono

socialinių paslaugų centras

4.         

Fizinio aktyvumo skatinimas

 

5 000,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija

5.         

Tuberkuliozės prevencija

 

1 000,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

VšĮ Kelmės PSPC;

Kelmės rajono savivaldybės administracija

6.         

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos finansavimas, rezervas

 

9 318,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija;

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

7.         

Iš viso išlaidų 2021 metais

20 118,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

 

 

_____________________