LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymO

Nr. V-639/1V-487/I-154 „Dėl PROKURORŲ IR ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS TARNAUTI PROKURORAIS, SVEIKATOS TIKRINIMŲ tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 31 d. Nr. V-629/1V-301/I-90

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. V-639/1V-487/I-154 „Dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS

 

Į S A K Y M A S

Dėl PROKURORŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 53 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n a m e Prokurorų sveikatos tikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                             Rita Tamašunienė

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                             Evaldas Pašilis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m.

birželio 27 d. įsakymu Nr. V-639/1V-487/I-154

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro

2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-629/1V-301/I-90

redakcija)

 

 

PROKURORŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prokurorų sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja prokurorų sveikatos būklės reikalavimus ir privalomų sveikatos tikrinimų (toliau – sveikatos tikrinimai) atlikimo tvarką.

2. Sveikatos tikrinimų tikslas – įvertinti, ar prokuroro sveikatos būklė yra tinkama eiti prokuroro pareigas.

3. Prokuroro sveikatą tikrina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau – CMEK).

4. Prokurorai privalo periodiškai, ne rečiau kaip kas 5 (penkerius) metus, pasitikrinti sveikatą CMEK ir pateikti CMEK išvadą, įrašytą į formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 046/a).

5. Prokuroras, kuriam išduotas šaunamasis ginklas arba kuris siekia jį gauti, privalo periodiškai, ne rečiau kaip kas 5 (penkerius) metus, pasitikrinti sveikatą CMEK ir pateikti CMEK išvadą, įrašytą į formą Nr. 049/a „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė“, nurodytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – forma Nr. 049/a), ir, jei reikia, į formą Nr. 046/a.

6. Generalinis prokuroras, remdamasis tarnybinio patikrinimo, Prokurorų atestacijos komisijos ar Prokurorų etikos komisijos išvadomis, gali nurodyti prokurorui ne eilės tvarka pasitikrinti sveikatą. Tokiu atveju prokuroras privalo per 5 darbo dienas nuo generalinio prokuroro rašytinio nurodymo gavimo dienos pasitikrinti sveikatą CMEK ir pateikti CMEK išvadą, įrašytą į formą Nr. 046/a, dėl sveikatos būklės tinkamumo eiti prokuroro pareigas.

7. Siuntimo pasitikrinti sveikatą formą tvirtina generalinis prokuroras. Siuntimus pasitikrinti sveikatą generalinio prokuroro nustatyta tvarka užpildo, registruoja ir išduoda už personalo administravimą atsakingas Generalinės prokuratūros struktūrinis padalinys.

8. CMEK išvada, įrašyta į formą Nr. 046/a, ir, jei reikia, į formą Nr. 049/a, pateikiama už personalo administravimą atsakingam Generalinės prokuratūros struktūriniam padaliniui.

 


 

II SKYRIUS

SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

9. Prieš pradėdama sveikatos tikrinimą, CMEK užpildo formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a).

10. Sveikatos tikrinimo metu asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) gaunami tiesiogiai iš prokurorų, kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės registrų ar kitų valstybės informacinių sistemų ir tvarkomi siekiant įvertinti, ar prokuroro sveikatos būklė yra tinkama eiti prokuroro pareigas.

Sveikatos tikrinimą atliekantys asmenys privalo užtikrinti sveikatos tikrinimo metu gautų asmens duomenų (įskaitant sveikatos) konfidencialumą, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su sveikatos tikrinimo metu gautais asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis, ir saugoti sveikatos tikrinimo metu tvarkomų asmens duomenų paslaptį perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams.

11. Prokuroras CMEK pateikia:

11.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

11.2. siuntimą pasitikrinti sveikatą, nurodytą aprašo 7 punkte;

11.3. formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), išduotą gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka. Formoje Nr. 027/a turi būti pateikta informacija apie asmeniui nustatytas ligas ir sveikatos problemas, per paskutinius 5 (penkerius) metus suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tais atvejais, kai dėl klinikinių arba epidemiologinių indikacijų prokurorui buvo atlikti  bendras kraujo tyrimas, gliukozės kiekio kraujyje tyrimas, bendras šlapimo tyrimas,  elektrokardiograma ar krūtinės ląstos rentgenograma, formoje 027/a turi būti nurodyti atliktų tyrimų duomenys. Už šiame papunktyje nurodytos formos Nr. 027/a parengimą prokuroras sumoka pats, vadovaujantis Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

11.4. formą Nr. 027/a, išduotą psichikos sveikatos centro, prie kurio jis prisirašęs, patvirtinančią, kad jam asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos arba yra teiktos ir jam nustatyta diagnozė.

12. Sveikatos tikrinimų metu, jeigu buvo dėl klinikinių arba epidemiologinių indikacijų paskirti, vertinami pateikti ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sveikatos tikrinimo pirmos dienos atlikti laboratoriniai tyrimai, elektrokardiogramos ir ne seniau kaip prieš 1 (vienus) metus atliktos krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos aprašymai.

13. Sveikatos tikrinimą atlieka šių profesinių kvalifikacijų gydytojai (toliau – sveikatos tikrinimą atliekantys gydytojai):

13.1. šeimos gydytojas (arba vidaus ligų gydytojas);

13.2. gydytojas chirurgas (arba gydytojas ortopedas traumatologas, abdominalinės chirurgijos gydytojas);

13.3. gydytojas neurologas;

13.4. gydytojas psichiatras;

13.5. gydytojas oftalmologas;

13.6. gydytojas otorinolaringologas.

14. CMEK, atlikdama sveikatos tikrinimą, gali:

14.1. siekdama patikslinti diagnozę ar įtarusi sveikatos sutrikimą, dėl kurio prokuroro sveikatos būklė gali būti netinkama eiti prokuroro pareigas, siųsti prokurorą atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto ar psichologo konsultacijos. Dėl konsultacijos į šias paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą prokuroras privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas; tokiu atveju tolesni jo laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ar tolesnis gydymas apmokamas tokių paslaugų teikimo apmokėjimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

14.2. kreiptis raštu ir gauti iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenis apie prokuroro sveikatos būklę.

15. Jeigu prokuroras nesutinka išsitirti dėl diagnozės patikslinimo ar dėl galimo sveikatos sutrikimo arba atsisako vykdyti sveikatos tikrinimą atliekančio gydytojo nurodymus dėl konsultavimo, sveikatos tikrinimas nutraukiamas. Tokiu atveju sveikatos tikrinimo nutraukimas įforminamas raštu ir patvirtinamas prokuroro parašu, jam atsisakius pasirašyti – CMEK pirmininko ir dviejų sveikatos tikrinimą atliekančių gydytojų parašais. Apie sveikatos tikrinimo nutraukimą CMEK per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Generalinę prokuratūrą.

16. Į formą Nr. 025/a įrašomi prokuroro atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius 5 (penkerius) metus asmuo gydėsi psichikos sveikatos centre, ar anonimiškai, privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus ir jei gydėsi, kokia diagnozė jam buvo nustatyta.

17. Prokuroro, kuriam išduotas šaunamasis ginklas arba kuris siekia jį gauti, sveikata tikrinama vadovaujantis Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“.

18. Kiekvienas sveikatos tikrinimą atliekantis gydytojas prokuroro sveikatos tikrinimo duomenis ir sveikatos tikrinimo rezultatus įrašo į formą Nr. 025/a ir, jei reikia, į formą Nr. 049/a.

19. Užbaigus sveikatos tikrinimą, prokurorui išduodama forma Nr. 046/a. Šioje formoje, atsižvelgiant į sveikatos tikrinimą atlikusių gydytojų ištyrimo rezultatus, įrašoma išvada dėl prokuroro sveikatos būklės tinkamumo eiti prokuroro pareigas, kurią savo parašu, asmeniniu spaudu ir CMEK antspaudu patvirtina CMEK pirmininkas. Jei reikia, galutinę išvadą dėl prokuroro sveikatos būklės tinkamumo laikyti (nešiotis) ginklus į formą Nr. 049/a įrašo ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtina CMEK pirmininkas.

 

III SKYRIUS

PROKURORŲ SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMAI

 

 

20. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių prokurorai negali būti pripažinti atitinkantys prokurorų sveikatos būklės reikalavimus, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM):

20.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F00–F03; F04 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F05 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F06.0–F06.2; F06.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

20.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo: F10.0 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F10.2–F10.3 (išskyrus atvejus, kai po specializuoto gydymo kurso remisija trunka daugiau kaip 3 metus); F10.4–F10.7; F11; F12; F13.0–F13.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F13.4–F13.7; F14; F15 (išskyrus kofeino vartojimą); F16; F18; F19;

20.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20–F22; F23 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F24–F25;

20.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F31 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F32.2, F32.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F33.2–F33.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

20.5. elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais: F53.1 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

20.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F62.1; F62.8; F62.9; F63.0–F63.2; F65;

20.7. protinis atsilikimas: F70–F79;

20.8. išsėtinė (dauginė) sklerozė, esant išreikštų asmenybės sutrikimų: G35;

20.9. Huntingtono liga: G10;

20.10. Alzheimerio liga: G30;

20.11. kitos degeneracinės nervų sistemos ligos: G31;

20.12. kurčnebylumas;

20.13. stabilus III laipsnio prikurtimas, išskyrus atvejus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB;

20.14. abiakio matymo nebuvimas; regos aštrumas geriau matančia akimi su korekcija mažesnis kaip 0,05.

21. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių tinkamumo eiti prokuroro pareigas atsižvelgiant į sveikatos būklės sunkumą spendžia CMEK gydytojų konsultacinė komisija:

21.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F06.8–F06.9; F07.0–F07.2; F07.8– F07.9; F09;

21.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo: F10.8–F10.9; F13.8–F13.9;

21.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F28–F29;

21.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F32.8–F32.9; F33.8–F33.9; F34.8–F34.9; F38; F39;

21.5. elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais: F53.8; F53.9; F54; F59;

21.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60–F61; F63.8; F63.9; F68; F69;

21.7. psichologinės raidos sutrikimai: F80–F89; F90–F98 (tais atvejais, kai ankstesnis jų buvimas sutrikdo dabartinę individo darbinę, psichologinę ir socialinę adaptaciją); F99;

21.8. sunkios somatinės patologijos su dauginėmis komplikacijomis arba terminaliniu organo ar organų funkcijos sutrikimu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. CMEK išvada, įrašyta į formą Nr. 046/a ir (ar) į formą Nr. 049/a, galioja ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus.

23. Už prokurorų sveikatos tikrinimus apmokama iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

24. Jei prokuroras nesutinka su CMEK išvada, gali ją apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

25. Esant galimybėms, CMEK apraše nurodytus medicinos dokumentus privalo gauti naudodamasi Elektroninės sveikatos plėtros ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema. 

 

_________________