LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 15 d. Nr. XII-2186

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 22 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Asmenims, iki 2004 m. balandžio 30 d. įgijusiems teisę vairuoti C, D kategorijų transporto priemones, suteikiama teisė Lietuvos Respublikos teritorijoje vairuoti B kategorijos transporto priemones.“

2. Papildyti 22 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Turintiems teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones vairuotojams suteikiama teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones tik po to, kai jie išlaiko egzaminą.“

3. Buvusias 22 straipsnio 7, 8 ir 9 dalis laikyti atitinkamai 9, 10 ir 11 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė