LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 3D-599

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu ir 9.1 papunkčiu ir įgyvendindamas 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (OL 2016 L 135, p. 1), 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos reglamento (ES) 2016/795, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL 2016 L 135, p. 115), 2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms tiekti (OL 2017 L 5, p. 1), 2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/40, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2017 (OL 2017 L 5, p. 11), nuostatas,

t v i r t i n u Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. rugsėjo 21 d.

įsakymu Nr. 3D- 599

 

 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (OL 2016 L 135, p. 1), 2016 m. balandžio 11 d. Tarybos reglamento (ES) 2016/795, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL 2016 L 135, p. 115), 2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms tiekti (OL 2017 L 5, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/39), 2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/40, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2017 (OL 2017 L 5, p. 11) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/40), nuostatomis bei atsižvelgiant į Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ (toliau – Strategija).

2. Taisyklių tikslas – nustatyti paramos, įgyvendinant Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą (toliau – Programa), administravimo tvarką.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. mokėjimo prašymas – nustatytos formos dokumentas, kurį pareiškėjas teikia VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Rinkos reguliavimo agentūra) ir kuriuo prašoma apmokėti išlaidas už įgyvendintas Programos priemones;

3.2. paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį Rinkos reguliavimo agentūrai teikia ūkio subjektas, siekiantis įgyvendinti Programos priemones;

3.3. pareiškėjasasmuo ar institucija, nustatyta tvarka pateikę Rinkos reguliavimo agentūrai tinkamai užpildytą paraišką ar laimėję Rinkos reguliavimo agentūros organizuotą viešąjį pirkimą Programos priemonėms įgyvendinti;

3.4. produktas – Strategijos 20 punkte nurodyti produktai, kurie gali būti dalijami vaikams ir kurių kaina kompensuojama Rinkos reguliavimo agentūros patvirtintam pareiškėjui;

3.5. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 1 punkte nurodytuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Programos administravimą ir įgyvendinimą.

4. Per mokslo metus ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – ugdymo įstaigos), registruotose Švietimo ir mokslo institucijų registre, Strategijos 19 punkte nurodytai tikslinei grupei (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1–4 klasių mokiniams (toliau – vaikai)) yra tiekiami produktai bei vykdomos kitos priemonės pagal Programą.

5. Siekiant sumažinti žalą aplinkai, daromą dėl produktų pervežimo metu išmetamo CO2 kiekio, yra ribojamas atstumas nuo produkto gamybos vietos iki galutinio vartotojo (ugdymo įstaigos) ir jis neturi viršyti 350 km. Atstumas matuojamas nuo gamybos vietos rajono arba miesto centro iki rajono arba miesto centro, kuriame yra ugdymo įstaiga, gaunanti produktus.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS PRIEMONĖS

 

6. Parama skiriama pagal šias Programos priemones:

6.1. produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas. Produktai tiekiami nuo kiekvienų mokslo metų spalio 1 d. iki gegužės 31 d. Produktų tiekimo laikotarpis gali būti keičiamas, keičiantis produktus gaunančių vaikų skaičiui ar Programai skiriamų lėšų sumai. Priemonę vykdo Strategijos 33 punkte nurodyti ūkio subjektai;

6.2. visuomenės informavimas apie Programą. Šią priemonę vykdo viešųjų pirkimų procedūrų metu atrinkti ūkio subjektai. Viešuosius pirkimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka Rinkos reguliavimo agentūra;

6.3. švietimo priemonės, nurodytos Strategijos 36 punkte. Šias priemones vykdo ugdymo įstaigos ir viešųjų pirkimų procedūrų metu atrinkti ūkio subjektai. Viešuosius pirkimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka Rinkos reguliavimo agentūra;

6.4. Programos vertinimas ir ataskaitos rengimas. Šią priemonę vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

7. Ūkio subjektai, nurodyti Strategijos 33 punkte (ugdymo įstaigos ar produktų tiekėjai (pieno gaminių tiekėjai turi būti registruoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registre ar Maisto tvarkymo subjektų registre (veiklos kodas: 46.0 – Didmeninė prekyba)) ir pretenduojantys vaikams tiekti produktus įgyvendindami šių Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytą priemonę, Rinkos reguliavimo agentūrai paštu arba elektroniniu būdu (adresu [email protected]), arba tiesiogiai pateikia Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatytos formos paraišką dėl tiekėjo patvirtinimo ir kitus Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatytus dokumentus. Elektroniniu būdu pateikiami tik skenuoti dokumentai.

8. Sprendimą dėl ūkio subjekto patvirtinimo Rinkos reguliavimo agentūra priima per 14 darbo dienų nuo šių Taisyklių 7 punkte nurodytų teisingų ir tinkamų dokumentų gavimo dienos ir apie tai raštu informuoja ūkio subjektą. Ūkio subjektas laikomas patvirtintu tiekėju ir tampa pareiškėju, jei Rinkos reguliavimo agentūra pavirtina paraišką dėl tiekėjo patvirtinimo.

9. Jei ūkio subjekto paraiška yra atmetama, Rinkos reguliavimo agentūra per 14 darbo dienų nuo šių Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos informuoja ūkio subjektą apie paraiškos atmetimo priežastis. Pakartotinai teikti paraišką dėl tiekėjo patvirtinimo galima pašalinus paraiškos atmetimo priežastis.

10. Pareiškėjai, norintys tiekti vaikams pieno gaminius, pateikia Rinkos reguliavimo agentūrai dokumentus, kurie patvirtintų norimų vaikams tiekti pieno gaminių atitiktį Strategijos reikalavimams (produkto sudėties, technologinio proceso aprašymas, produktų ekologinę gamybą patvirtinantis dokumentas / sertifikatas). Rinkos reguliavimo agentūra, įvertinusi, ar produktai atitinka Taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus, ir tai suderinusi su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), šiuos pieno gaminius įtraukia į rekomendacinio asortimento, skelbiamo Rinkos reguliavimo agentūros interneto svetainėje, sąrašą. Jei pareiškėjo ketinami tiekti vaikams pieno gaminiai jau yra įtraukti į rekomendacinio asortimento sąrašą, tai Rinkos reguliavimo agentūrai papildomai pateikti dokumentų nereikia.

11. Patvirtinti pareiškėjai, išskyrus ugdymo įstaigas, privalo Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatytos formos registre registruoti produktų tiekėjus, ugdymo įstaigų, kurioms tiekiami produktai, pavadinimus, adresus, kiekvienos ugdymo įstaigos produktus vartojusių vaikų skaičių bei jose išdalytų produktų kiekį pagal produktų rūšis. Šie registrai pildomi pagal patvirtintiems pareiškėjams kas mėnesį pateiktus patvirtintus ugdymo įstaigų, kurioms jie tiekia produktus, tvarkomus registrus. Pareiškėjais patvirtintos ugdymo įstaigos ir tos, kurios gauna produktus iš patvirtintų pareiškėjų, Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatytos formos registre privalo registruoti produktus vartojusių vaikų skaičių bei išdalytų produktų kiekį pagal jų rūšis.

12. Jei produktų tiekėjai pateikia ugdymo įstaigoms produktus, neatitinkančius Strategijoje jiems nustatytų kokybės reikalavimų, ir asmenys, atsakingi už produktų priėmimą ar paskirstymą / išdalijimą ugdymo įstaigose, tai pastebi vizualinės apžiūros metu, jie laisva forma surašo aktą dėl galimos produktų neatitikties nustatytiems kokybės reikalavimams (kartu pridėdami galimai nekokybiškų produktų nuotrauką (-as), produktų tiekimo dokumentų kopijas) ir jį elektroniniu būdu nusiunčia Rinkos reguliavimo agentūrai ir VMVT, kuri inicijuoja produktų tiekėjų (gamybos, didmeninės prekybos įmonės) valstybinę kontrolę, vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“, ir prireikus taiko poveikio priemones. VMVT informuoja Rinkos reguliavimo agentūrą apie produktų tiekėjų valstybinės kontrolės rezultatus. Esant pakartotiniam pažeidimui tiekiant produktus, neatitinkančius Strategijoje jiems nustatytų kokybės reikalavimų, per vienus mokslo metus, Rinkos reguliavimo agentūra, vadovaudamasi Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus nustatyta tvarka, sprendžia dėl pareiškėjo patvirtinimo sustabdymo ar panaikinimo.

13. Ūkio subjektai, pretenduojantys į paramą pagal Taisyklių 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytas priemones, Rinkos reguliavimo agentūrai paskelbus apie viešąjį pirkimą, teikia pasiūlymus. Ūkio subjektas, laimėjęs viešąjį pirkimą Programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti, tampa pareiškėju ir įsipareigoja laikytis Reglamente (ES) 2017/40 nustatytų reikalavimų.

14. Vadovaudamasi Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus patvirtintu tvarkos aprašu, suderintu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra), Rinkos reguliavimo agentūra atlieka administracinius paraiškų ir mokėjimo prašymų patikrinimus, patikras vietoje ir kontroliuoja, kaip pareiškėjai laikosi Taisyklėse bei Reglamente (ES) 2017/40 nustatytų reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

LĖŠOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI IR TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

15. Programos priemonėms įgyvendinti lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Vadovaujantis Strategijos 43 punktu, Taisyklių 1 priede tvirtinamos kiekvieniems mokslo metams skiriamos lėšos Programos priemonėms finansuoti. Iš valstybės biudžeto apmokama paramos dalis nustatoma atsižvelgiant į konkretiems mokslo metams Europos Sąjungos teisės aktais programai patvirtintas lėšų sumas, skiriamas iš Europos Sąjungos biudžeto, ir Lietuvos valstybės biudžete šiai programai numatytus asignavimus.

16. Rinkos reguliavimo agentūra, atsižvelgdama į ateinančiais mokslo metais skirtas lėšas produktams dalyti, praėjusiais mokslo metais dalyvavusių Programoje vaikų faktinį skaičių, kiekvienais metais nustato lėšų limitus vienam vaikui per mėnesį, skirtą vaisiams ir daržovėms dalyti bei pieno ir pieno gaminiams dalyti, ateinantiems mokslo metams, kuriuos suderina su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) ir patvirtina iki spalio 1 d. Apie patvirtintus lėšų limitus Rinkos reguliavimo agentūra nedelsdama informuoja pareiškėjus. Pareiškėjui viršijus nustatytą lėšų limitą, skirtą vienam vaikui per mėnesį, ši viršyta lėšų dalis nekompensuojama.

17. Esant faktinių ir planuotų lėšų nuokrypiui, Rinkos reguliavimo agentūra, suderinusi su Žemės ūkio ministerija, gali per einamuosius mokslo metus pakeisti nustatytus lėšų limitus.

18. Paramos dydžiai kiekvieniems mokslo metams už tiekiamus produktus Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytai priemonei įgyvendinti, kurie yra apskaičiuoti pagal Taisyklių 2 priede patvirtintą metodiką, yra nustatyti Taisyklių 3 priede.

19. Išlaidos šviežiems vaisiams ir (arba) daržovėms turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. lėšų limito, skirto vienam vaikui per mėnesį.

20. Taisyklių 6.2–6.4 papunkčiuose nurodytų priemonių tinkamos finansuoti išlaidos:

20.1. visuomenės informavimo išlaidos:

20.1.1. Programos logotipo, šūkio sukūrimas, pritaikant jį naudoti visoms žiniasklaidos priemonėms bei tiražuoti;

20.1.2. interneto svetainės, paskyros socialiniame tinkle (Facebook ar kt.) sukūrimas, informacijos skelbimas ir priežiūra;

20.1.3. informacinės medžiagos parengimas ir skelbimas (brošiūrų, lankstinukų ir kt. informacinių leidinių parengimas ir platinimas);

20.1.4. dovanų Programos dalyviams su Programos logotipu (puodelių, knygų skirtukų, magnetukų, užrašų knygelių, kanceliarinių prekių ir kt.) įsigijimas;

20.1.5. straipsnių, reportažų (laidų) ir kt. parengimas ir skelbimas žiniasklaidos priemonėse;

20.1.6. plakatų apie Programą gamyba. Plakatai turi atitikti Reglamento (ES) 2017/40 priedo nuostatas;

20.2. švietimo priemonių parengimo išlaidos:

20.2.1. mokymo (metodinės) medžiagos (metodinės medžiagos sukūrimas pedagogams, užduočių knygelių bei kitų lavinamųjų priemonių sukūrimas vaikams) parengimas (autorinis atlyginimas, leidyba, taip pat ir elektronine forma, dauginimas, įrišimas);

20.2.2. degustacijos pamokų vaikams organizavimo išlaidos (produktų, vienkartinių indų ir kt. priemonių įsigijimas);

20.2.3. seminaro (mokymų) pravedimo išlaidos (atlyginimas lektoriui, seminaro (mokymų) medžiagos parengimas ir padauginimas, patalpų nuoma, transporto išlaidos, kavos pertraukėlių organizavimas);

20.2.4.  šviečiamųjų konkursų, sporto renginių nugalėtojų apdovanojimo išlaidos. Padengiamos konkursų prizų įsigijimo išlaidos iki 15 Eur už vieną prizą vienam laimėtojui;

20.2.5. pažintinių išvykų į sodininkystės, daržininkystės ar pienininkystės ūkius ir perdirbimo įmones organizavimo išlaidos: atlygis lektoriui; priemonių (vienkartinių specialiųjų drabužių ir kitų priemonių, būtinų pažintiniam renginiui organizuoti) įsigijimo išlaidos; dalomosios medžiagos parengimo ir dauginimo išlaidos; Programos dalyvių kelionės ir (ar) transporto išlaidos. Pažintinės išvykos nuvykus į ūkį ar įmonę trukmė – ne mažiau kaip 4 (keturios) akademinės valandos;

20.3. Programos vertinimo ir ataskaitos rengimo išlaidos:

20.3.1. klausimynų, anketų parengimas ir (arba) gamyba;

20.3.2. komandiruotės, tiesiogiai susijusios su Programos vertinimu, išlaidos;

20.3.3. atlygis už darbą asmenims, susijusiems su Programos vertinimu ir (arba) įgyvendinimu;

20.3.4. ryšio, pašto, transporto išlaidos.

21. Finansuojamos tiktai pareiškėjo faktiškai patirtos išlaidos, atitinkančios Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatas.

22. Pareiškėjas turi įsipareigoti, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

23. Vykdant Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytas Programos priemones, pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurio ugdymo įstaiga, kuriai tiekiami produktai ir išrašoma sąskaita faktūra, pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra apmokamas pareiškėjui iš šiam tikslui skirtų Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. Vykdant Taisyklių 6.2–6.4 papunkčiuose nurodytas Programos priemones, PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra kompensuojamas iš šiam tikslui skirtų Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

 

V SKYRIUS

PARAMOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

24. Patvirtinti pareiškėjai, įvykdę Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytą priemonę, pateikia Rinkos reguliavimo agentūrai mokėjimo prašymą (atskirai už išdalytus vaisius ir daržoves bei pieno produktus) pagal Rinkos reguliavimo agentūros patvirtintą formą. Mokėjimo prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

25. Prie mokėjimo prašymo pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo prideda:

25.1. produktų, pristatytų ugdymo įstaigai, kainos pagrindimo dokumentus:

25.1.1. jei pareiškėjas tiekia produktus ne daugiau kaip penkioms ugdymo įstaigoms – PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų kopijas arba jų sąrašus, arba buhalterinės apskaitos programos išrašus, patvirtintus pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu;

25.1.2. jei pareiškėjas tiekia produktus daugiau kaip penkioms ugdymo įstaigoms – tik PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų sąrašus, arba buhalterinės apskaitos programos išrašus, patvirtintus pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu;

25.2. išdalytų produktų registravimo žurnalų, nurodytų Taisyklių 11 punkte, išrašus, patvirtintus pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu (jei jį privalo turėti);

25.3. PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros Programai  išrašomos atskirai, nurodant tik apmokėjimui skirtus produktus. Už išdalytus vaisius ir daržoves pateikiamuose PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų  sąrašuose arba buhalterinės programos išrašuose privalo būti nurodyta: be privalomų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme bei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytų rekvizitų, kokybės klasė, kilmės šalis, kiekis (kg/l) (nurodant tris skaičius po kablelio), vieno kg/l kaina be PVM, o produktams, išaugintiems (pagamintiems) pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą, ir (arba) ekologiškiems papildomai rašoma santrumpa NKP ir (ar) EKO ir ūkio pavadinimas (Nacionalinei mokėjimo agentūrai pareikalavus, mokėjimo prašyme vaisių ir daržovių bei vaisių ir (arba) daržovių sulčių kaina su PVM turi sutapti su PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina; jei PVM sąskaitoje faktūroje nenurodyta kaina su PVM, tai ji yra skaičiuojama ir apvalinama iki keturių skaičių po kablelio);

25.4. jei tiekiami vaisiai ir daržovės, išauginti (pagaminti) pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą, pažymą, kurioje nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo tiekiami ekologiški produktai.

26. Mokėjimo prašymai įgyvendinant Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytą priemonę kartu su registrų duomenimis turi būti pateikiami per 3 mėnesius po ataskaitinio laikotarpio. Ataskaitinis laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo.

27. Pareiškėjas, įvykdęs šios Programos informavimo ir švietimo priemones bei su Rinkos reguliavimo agentūra pasirašęs atliktų darbų (paslaugų) priėmimo–perdavimo aktą ar atlikęs Programos vertinimą, per tris mėnesius nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos ar vertinimo ataskaitos pateikimo Žemės ūkio ministerijai teikia mokėjimo prašymą Rinkos reguliavimo agentūrai pagal Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatytą formą. Mokėjimo prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens. Jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiama patvirtinta įgaliojimo kopija.

28. Pareiškėjas, įvykdęs Taisyklių 6.2–6.3 papunkčiuose nurodytas priemones, prie mokėjimo prašymo prideda:

28.1. vykdytų priemonių įvykdymo ataskaitą;

28.2. faktinių išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų ar sąskaitų faktūrų, mokėjimo nurodymų ir kitų dokumentų) kopijas, patvirtintas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu jį privalo turėti), ir jų aprašą pagal išlaidų sąmatos kategorijas (apraše nurodomi patirtų išlaidų pagrindimo dokumentų pavadinimai, datos, numeriai, išlaidų sumos);

28.3. po vieną įgyvendintos priemonės informacinės medžiagos pavyzdį ar renginio vaizdinį įrodymą. Vaizdiniu įrodymu laikomos originalių vaizdo ar garso įrašų kopijos;

28.4. įvykdytų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu jį privalo turėti).

29. Pareiškėjas, įvykdęs Taisyklių 6.4 papunktyje nurodytą priemonę, prie mokėjimo prašymo prideda:

29.1. vykdytų priemonių įvykdymo ataskaitą;

29.2. faktinių išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų ar sąskaitų faktūrų, mokėjimo nurodymų ir kitų išlaidų pagrindimo dokumentų) kopijas, patvirtintas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu jį privalo turėti);

29.3. Programos vertinimo ataskaitą.

30. Mokėjimo prašymas ir papildomi dokumentai gali būti pateikiami paštu arba elektroniniu paštu (adresu [email protected]). Rinkos reguliavimo agentūra, nustačiusi, kad mokėjimo prašyme pateikti ne iki galo arba neteisingai užpildyti, klaidingi duomenys, informuoja pareiškėją apie nustatytus trūkumus, nustato terminą trūkumams pašalinti. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, parama už ataskaitinį laikotarpį neskiriama ir apie tai Rinkos reguliavimo agentūra informuoja pareiškėją, nurodydama paramos už ataskaitinį laikotarpį neskyrimo motyvus ir tokio sprendimo apskundimo tvarką.

31. Jeigu mokėjimo prašymas pateikiamas vėliau, negu nustatyta Taisyklių 26 punkte, paramos išmoka atitinkamai mažinama, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/39 4 straipsnio 5 dalyje.

32. Rinkos reguliavimo agentūra, gavusi teisingai užpildytą mokėjimo prašymą, jei nepradėta patikra, Nacionalinei mokėjimo agentūrai per 30 darbo dienų, bet ne vėliau kaip 3 (trys) savaitės iki mokėjimo termino pabaigos (jei mokėjimo termino pabaigos data yra ankstesnė negu kitų kalendorinių metų sausio 21 diena), perduoda dokumentus ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki kalendorinių metų pabaigos:

32.1. dėl paramos, skiriamos iš EŽŪGF, – perduoda elektroninius duomenis apie mokėtiną / gautiną / susigrąžintiną sumą ir pareiškėją, jų patvirtinimo suvestinę, numatytus Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Rinkos reguliavimo agentūros bendradarbiavimo sutartyje;

32.2. dėl paramos, skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, – duomenis apie nacionalinės paramos lėšų poreikį suveda į informacinę sistemą pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytą formą.

33. Jei pareiškėjas pats yra žalio pieno gamintojas ar žalio pieno gamintojų kooperatyvas, Rinkos reguliavimo agentūra, gavusi mokėjimo prašymą iš tokio pareiškėjo, turi Taisyklių 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus perduoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai per 3 darbo dienas.

34. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi Taisyklių 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytus tinkamus duomenis, užsako paramos lėšas.

35. Parama turi būti išmokama per tris mėnesius nuo teisingai užpildyto ir galiojančio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jeigu nebuvo pradėta patikra.

36. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

37. Grąžintinos iš pareiškėjų lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

38. Tuo atveju, jei yra įtariama nusikalstama veika, Nacionalinė mokėjimo agentūra ir Rinkos reguliavimo agentūra nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio įtarimo nustatymo, informuoja teisėsaugos institucijas, kartu pateikdamos visą su pažeidimu susijusią informaciją, ir sustabdo paramos išmokėjimą.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

39. Už ataskaitose, prašymuose bei kituose dokumentuose pateiktus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai.

40. Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės ir Augalininkystės skyriai:

40.1. iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d., o prireikus ir dažniau, vadovaudamiesi Taisyklių 2 priede patvirtinta metodika, patvirtina Taisyklių 3 priede nustatytus paramos dydžius už vaikams dalijamus produktus;

40.2. organizuoja Programos priežiūros komiteto pasėdžius.

41. Rinkos reguliavimo agentūra atsako už:

41.1. išdalytų produktų registravimo registrų, paraiškų ir kitų Programai administruoti reikalingų dokumentų formų parengimą ir patvirtinimą Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus įsakymu;

41.2. informacijos apie paramos gavimo sąlygas ir tvarką, prašymų formų, kitų dokumentų bei rekomendacijų paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt;

41.3. informacijos apie Programą, nurodant patvirtintų pareiškėjų skaičių, vaikų skaičių, išdalytų produktų kiekius, išmokėtą paramą ir kitą aktualią informaciją, paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt;

41.4. plakatų, informuojančių, kad švietimo įstaiga įgyvendina Programą, platinimą patvirtintiems pareiškėjams;

41.5. produktų, atitinkančių Strategijos reikalavimus, rekomendacinio asortimento paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt;

41.6. prekių ir paslaugų, būtinų Programai įgyvendinti, pirkimo organizavimą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;

41.7. ugdymo įstaigų aprūpinimą metodine medžiaga ir priemonėmis;

41.8. Programos priemonių įgyvendinimo koordinavimą;

41.9. administracinių ir pareiškėjų patikrų vietoje atlikimą, kaip numatyta Reglamento (ES) 2017/39 9 ir 10 straipsniuose;

41.10. paraiškų bei kitų dokumentų priėmimą bei paramai išmokėti reikiamų duomenų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

41.11. Programos stebėsenos, pranešimų ir ataskaitų, nustatytų Reglamente (ES) 2017/39 ir Reglamente (ES) 2017/40, teikimą atsakingoms Europos Sąjungos institucijoms ir Žemės ūkio ministerijai;

41.12. operatyvios ir teisingos informacijos apie sąrašinį ir faktiškai Programoje dalyvaujančių vaikų skaičių, priskaičiuotą ir išmokėtą paramos sumą pagal produktus, valstybės biudžeto lėšų panaudojimą Programai finansuoti einamaisiais kalendoriniais ir mokslo metais pateikimą Žemės ūkio ministerijai.

42. Už paramos išmokėjimą pagal Rinkos reguliavimo agentūros perduotus duomenis ir teisingą išmokėtų lėšų apskaitą atsako Nacionalinė mokėjimo agentūra.

43. Už pagal Programą tiekiamų produktų sudėties ir kokybės kontrolę atsako VMVT.

44. Ugdymo įstaigos, įgyvendindamos Programą:

44.1. pagal suteiktą metodinę medžiagą ir priemones savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje;

44.2. savo ugdymo įstaigos interneto svetainėje viešina informaciją apie Programos įgyvendinimą.

45. Patvirtinti pareiškėjai atsako už plakatų, informuojančių, kad ugdymo įstaiga įgyvendina Programą, pakabinimą viešoje ir gerai matomoje vietoje kiekvienoje ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje Programą.

46. Pareiškėjai, gavę paramą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtos paramos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Rinkos reguliavimo agentūros sprendimai arba veikimas (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai ginčų komisijai Lietuvos Respublikos administracinių ginčių komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS 2017–2018 MOKSLO METAMS PAGAL PRIEMONES

 

 

2017–2018 mokslo metams Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programai įgyvendinti lėšos skiriamos taip:

1. vaisių ir daržovių tiekimo ugdymo įstaigoms išlaidos, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – 70 proc. iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, 30 proc. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;

2. pieno ir pieno gaminių tiekimo ugdymo įstaigoms išlaidos, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, be PVM – 30 proc. iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, 70 proc. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;

3. švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos be PVM – 100 proc. iš Europos žemės ūkio garantijų fondo.

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos finansavimo planas 2017–2018 mokslo metams pagal priemones

 

Priemonė

Paramos lėšos 2017–2018 mokslo metams

vaisių ir daržovių dalis

pieno ir pieno gaminių dalis

iš viso

 

1.        

Produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, iš jų:

1.484

3.331

4.815

 

ES lėšos, tūkst. Eur

851

818

1.669

 

ES lėšos, proc.

70%

30%

x

 

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

365

1.909

2.274

 

valstybės biudžeto lėšos, proc.

30%

70%

x

 

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

268

604

872

 

2.        

Švietimo priemonėms įgyvendinti, iš jų:

404

ES lėšos, tūkst. Eur

334

ES lėšos, proc.

100%

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

70

3.        

Visuomenės informavimo priemonėms įgyvendinti, iš jų:

271

ES lėšos, tūkst. Eur

223

ES lėšos, proc.

100%

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

47

4.        

Programai vertinti ir ataskaitai rengti

0

IŠ VISO

5.489

ES lėšos, tūkst. Eur

2.226

ES lėšos, proc.

49,5%

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

2.274

valstybės biudžeto lėšos, proc.

50,5%

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

989

 

_____________________

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

 

PARAMOS DYDŽIŲ UŽ TIEKIAMUS VAISIUS IR DARŽOVES BEI PIENO IR PIENO GAMINIUS NUSTATYMO METODIKA

 

Paramos dydžiai ateinantiems mokslo metams už pagal Programą vaikams tiekiamus vaisius ir daržoves bei pieną ir pieno gaminius nustatomi vadovaujantis šia metodika.

1. Paramos dydis vaisiams ir daržovėms nustatomas taip:

1.1. paramos dydis už išdalytus obuolius, kriaušes ir morkas lygus vidutinei supirkimo iš Lietuvos augintojų kainai laikotarpiu nuo praėjusių metų rugsėjo mėn. iki einamųjų metų birželio mėn., padidintai už ekologinius produktus – 3,3 karto, nacionalinės kokybės produktus (NKP) – 2,8 karto;

1.2. paramos dydžiui už išdalytus obuolius, kriaušes ir morkas apskaičiuoti yra naudojami Daržovių, pievagrybių, bulvių, vaisių ir uogų supirkimo iš Lietuvos augintojų mėnesinės ataskaitos BVDS-3 (ataskaitos forma pateikta Duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-39, priede) duomenys apie obuolių, kriaušių ir morkų supirkimo iš Lietuvos augintojų kainas;

1.3. paramos dydis už išdalytas sultis ateinantiems mokslo metams nustatomas remiantis sulčių gamintojų apklausos duomenimis.

2. Paramos dydis geriamajam pienui ir pieno gaminiams nustatomas taip:

2.1. paramos dydis lygus Lietuvos rinkoje parduoto ekologiško geriamojo pieno, kefyro, jogurto, šviežio sūrio bei puskiečio ir kietojo brandinto sūrio vidutinei pardavimo kainai, apskaičiuotai pagal 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytus duomenis, laikotarpiu nuo praėjusių metų rugsėjo mėn. iki einamųjų metų birželio mėn.;

2.2. paramos dydžiui už išdalytą ekologišką geriamąjį pieną ir šiuos ekologiškus pieno gaminius: kefyrą, jogurtą, šviežią sūrį apskaičiuoti yra naudojami Pieno ir kitų gaminių gamybos ir pardavimo mėnesio ataskaitos PS-3 (ataskaitos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“, 3 priedas) (toliau – Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklės) duomenys apie minėtų ekologiškų pieno gaminių pardavimo kainą Lietuvos rinkoje;

2.3. paramos dydžiui už išdalytą brandintą puskietį ir kietąjį sūrį apskaičiuoti yra naudojami Pieno gaminių pardavimo mėnesio ataskaitos PS-1, Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių 1 priedo duomenys apie puskiečio ir kietojo brandinto sūrio pardavimo kainą Lietuvos rinkoje.

 

______________________

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

 

PARAMOS DYDŽIAI UŽ TIEKIAMUS PRODUKTUS 2017–2018 MOKSLO METAIS

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Paramos dydis, be PVM

Eur už 100 kg/l

Vaisiai ir daržovės

 

Obuoliai (ekologiški)

112,2

 

Obuoliai (NKP)

95,2

 

Kriaušės (ekologiškos)

178,2

 

Kriaušės (NKP)

151,2

 

Morkos (ekologiškos)

62,7

 

Morkos (NKP)

53,2

 

Sultys (ekologiškos)

130

 

Sultys

105

Pieno gaminiai

Termiškai apdorotas pienas

81

Kefyras, geriamasis jogurtas (be priedų)

100

 

Jogurtas (be priedų), išfasuotas po 125 g

206

Reglamento (ES) 2016/791

V priedo

I kategorija

Jogurtas su priedais (ne mažiau kaip 90 proc. svorio sudaro pienas ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 7 proc. cukraus ir (ar) medaus), išfasuotas po 125 g:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos parama

 

 

 

181,7

24,3

Švieži sūriai

435

 

Brandinti puskiečiai sūriai

363

 

Ilgai brandinti kietieji sūriai

767

 

__________________