Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. 316 „DĖL MENO KŪRĖJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 228

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Įgyvendindama Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį,

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“

 

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Programoje vartojamos sąvokos:

2.1. Kūrybinė prastova – laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai.

2.2. Kūrybinės prastovos išmoka – minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų.

2.3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme.“

2.3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ“

 

2.4. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI“

 

2.5. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

SIEKIAMI REZULTATAI“

 

2.6. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS“

2.7. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Iki 30 procentų Programos finansavimui patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų skiriama kūrybinių prastovų išmokoms. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir dėl to apribojamas ar draudžiamas kultūros įstaigų lankymas, kultūros paslaugų teikimas ir (ar) kultūros renginių organizavimas, iki 80 procentų Programos finansavimui patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų skiriama kūrybinių prastovų išmokoms.“

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašą:

3.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“

3.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme.“

3.3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

MENO KŪRĖJŲ DUOMENŲ TEIKIMO, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ UŽ MENO KŪRĖJUS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA“

 

3.4. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Fondo valdyba, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647, nustatyta tvarka įvertinusi Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis apie meno kūrėjo statusą turinčių asmenų draudžiamąsias pajamas, draudimą valstybės lėšomis dėl kitų priežasčių, privalomąjį sveikatos draudimą ir iš Programos lėšų sumokėtas valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, už praėjusį kalendorinį mėnesį apskaičiuoja bendrą valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumą, kurią Kultūros ministerija iš Programos lėšų turi pervesti į Valstybinį socialinio draudimo fondą. Kultūros ministerijos ir Fondo valdybos tarpusavio atsiskaitymų sąlygos ir tvarka nustatomi Kultūros ministerijos ir Fondo valdybos sutartimi.“

3.5. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

KŪRYBINIŲ PRASTOVŲ IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA“

 

3.6. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Iš Programos lėšų darbingo amžiaus meno kūrėjui gali būti skiriama kūrybinės prastovos išmoka, jeigu jis laikinai neturi sąlygų vykdyti meno kūrybos ir (ar) jos rezultatų sklaidos ir jo pajamų iš kūrybinės veiklos (pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, ar autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijų suteiktas licencijas), individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos, įskaitant valstybinio socialinio draudimo išmokas, iš Garantinio fondo mokamas išmokas, išmokas savarankiškai dirbančiam asmeniui ir darbo paieškos išmokas, mokamas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 ir 481 straipsniuose nustatyta tvarka, stipendijas (mokslinei, kūrybinei veiklai skirtas ar kitų veiklos sričių stipendijas), gautų per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, suma nesudaro atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio sumos.“

3.7. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Kūrybinės prastovos išmoka iš Programos lėšų mokama 3 mėnesius. Nauja kūrybinės prastovos išmoka iš Programos lėšų gali būti skiriama praėjus metams nuo skirtos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir dėl to apribojamas ar draudžiamas kultūros įstaigų lankymas, kultūros paslaugų teikimas ir (ar) kultūros renginių organizavimas.“

3.8. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Meno kūrėjas, siekdamas iš Programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros ministerijai laisvos formos prašymą (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

14.1. kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;

14.2. nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;

14.3. informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

14.4. informacija apie Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;

14.5. asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);

14.6. įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, numatytas Tvarkos aprašo 27 punkte ir turinčias įtakos kūrybinės prastovos išmokai;

14.7. leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje.“

3.9. Pakeisti 20.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.2. Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;“

3.10. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Sprendimą dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo priima kultūros ministras, atsižvelgdamas į Komisijos pateiktas išvadas.“

3.11. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Apie kultūros ministro sprendimą skirti kūrybinės prastovos išmoką ar nutraukti jos mokėjimą Kultūros ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša meno kūrėjui.“

3.12. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Kultūros ministro sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

3.13. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

KŪRYBINIŲ PRASTOVŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS“

 

3.14. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Meno kūrėjui kūrybinės prastovos išmokos iš Programos lėšų mokėjimas nutraukiamas, jeigu kūrybinės prastovos metu jo gaunamų Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų pajamų suma yra lygi ar viršija atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumą.“

3.15. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Nustačius Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytą aplinkybę, kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas kultūros ministro sprendimu nuo pirmosios dienos mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį atsirado nurodyta aplinkybė.“

3.16. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Kultūros ministerija turi teisę iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių įstaigų ar organizacijų, fizinių ar juridinių asmenų gauti informaciją apie meno kūrėjo gautas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas pajamas.“

3.17. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Jeigu kūrybinės prastovos išmoka buvo paskirta asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, ir jam paskirtas globėjas (rūpintojas), apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimui, per 10 dienų nuo jų atsiradimo privalo pranešti meno kūrėjo globėjas (rūpintojas).“

3.18. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Jeigu kūrybinės prastovos mokėjimo laikotarpiu meno kūrėjas sukaks senatvės pensijos amžių, kūrybinės prastovos išmoka skiriama ir mokama iki to mėnesio, kurį sukanka senatvės pensijos amžius, pabaigos.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Simonas Kairys