LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIŲ ANTIKORUPCINĘ ANALIZĘ IR VERTINIMĄ TIKSLINGA ATLIKTI 2017 METAIS, NUSTATYMO

 

2017 m. birželio 16 d. Nr. 1K-237

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 7 punktu, atsižvelgdamas į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2 – 170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo”, Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“, 4 punktą ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos 2017 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. 31P-A1-2 „Dėl veiklos sričių, kurių antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2017 metų III ketvirtį“,

n u s t a t a u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kurių akcijų valdytoja yra Finansų ministerija arba ji įgyvendina savininko teises, veiklos sritis, kurių antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2017 metais:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija – viešųjų pirkimų organizavimas.

2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos – viešųjų pirkimų organizavimas.

3. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – tikrinimas po muitinio įforminimo.

4. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

4. 1. mokestiniai tyrimai;

4.2. mokestiniai patikrinimai;

4.3. personalo formavimas, valdymas ir administravimas;

4.4. mokesčių administratoriaus išankstinis įsipareigojimas dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo.

5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

5.1. bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūra (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos darbuotojų ir valstybės tarnautojų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą, nešališkumo ir objektyvumo užtikrinimas atliekant jiems pavestas funkcijas);

5.2. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės vertinimas.

6. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – Ignalinos programos projektų patikrų vietose atlikimas.

7. Lietuvos statistikos departamentas – viešųjų pirkimų organizavimas.

8. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.

9. Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“:

9.1. viešųjų pirkimų organizavimas;

9.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

10. Valstybės įmonė Turto bankas:

10.1. viešųjų pirkimų organizavimas;

10.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

11. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“:

11.1. viešųjų pirkimų organizavimas;

11.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

12. Uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“:

12.1. viešųjų pirkimų organizavimas;

12.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

13. Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra:

13.1. viešųjų pirkimų organizavimas;

13.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

14. „Lietuvos energija“, UAB:

14.1. viešųjų pirkimų organizavimas;

14.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka