LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. XIII-290

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atliekas surenkančios, vežančios ar apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) atliekų darytojai, atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį ir (ar) rūšį, ir (ar) vykdomą veiklą, ir (ar) įmonės dydį, Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2017 m. gruodžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė