isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-69 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. T-38

Pakruojis

           

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.5 punktu ir atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 punktą, Pakruojo rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 69 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinko pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr.T-105 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Saulius Margis                                            

 

 


Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano

1 priedas

 

MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO IR VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO PLANAS

 

Mokyklos pavadinimas ir vykdomos formaliojo švietimo programos

Mokyklos reorganizavimo būdai, vidaus struktūros pertvarka, pertvarkymas, steigimas, likvidavimas

Planuojama reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos, pertvarkymo pabaigos, steigimo data

Mokyklos pavadinimas po reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos, pertvarkymo, įsteigimo

Mokyklos vykdomos programos po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkos, pertvarkymo, įsteigimo

Pastabos

1

2

3

4

5

6

Pakruojo seniūnija

1

2

3

4

5

6

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija; pagrindinio ugdymo programos antra dalis ir vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antra dalis ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

-

-

-

-

Be struktūrinių pokyčių

Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla; pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos pirma dalis

Mokyklos tipo keitimas

2020-09-01

Pakruojo „Žemynos“ progimnazija

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirma dalis, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos pirma dalis

 

Klovainių seniūnija

1

2

3

4

5

6

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla; priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos

Vidaus struktūros pertvarka, įsteigiamas Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyrius

2020-09-01

Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos

 

Pakruojo rajono Klovainių pagrindinė mokykla; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos

Reorganizuojama prijungimo būdu

2020-09-01

Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo programos

 

Linkuvos seniūnija

1

2

3

4

5

6

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija; pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

Pertvarkoma vidaus struktūra

2020-09-01

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos

 

Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos Triškonių daugiafunkcis centras; ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos

likviduojamas

2020-09-01

-

-

 

Linkuvos specialioji mokykla; specialiojo pradinio, specialiojo pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programos

-

-

-

-

Be struktūrinių pokyčių

Lygumų seniūnija

1

2

3

4

5

6

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla; ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos

-

-

-

-

Be struktūrinių pokyčių

Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos daugiafunkcis centras

 

 

 

 

 

Pakruojo rajono Stačiūnų daugiafunkcis centras; ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos

 

 

 

 

Be struktūrinių pokyčių

Pašvitinio seniūnija

1

2

3

4

5

6

Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla; ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos

-

-

-

-

Be struktūrinių pokyčių

Rozalimo seniūnija

1

2

3

4

5

6

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla; ikimokyklinio, priešmokyklinio pradinio ir pagrindinio ugdymo programos

 

 

 

 

Be struktūrinių pokyčių

Žeimelio seniūnija

1

2

3

4

5

6

Pakruojo r. Žeimelio gimnazija, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

-

-

-

-

Be struktūrinių pokyčių

______________________________