VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ TĘSTINUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO DEKLARACIJOS FORMOS TVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 2020/8-383

Vilnius

 

Vadovaudamasi Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123, „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ 180.1 punktu ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros įstatais,

tvirtinu Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos formą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                             Lidija Kašubienė