LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 56 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-1781

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) tvirtinti ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, formaliojo švietimo bendrąjį ugdymo, mokymo turinį (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašus, bendrąsias programas, ugdymo, mokymo planus), kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras; Vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijus ir jos vykdymo tvarkos aprašą; bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų formalųjį švietimą papildančio švietimo (ugdymo) neformaliojo švietimo programų kriterijus, kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras; kas dveji metai atnaujinti ir iki einamųjų metų kovo 1 dienos tvirtinti bendruosius ugdymo planus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras iki 2019 m. kovo 1 d. atnaujina bendruosius ugdymo planus dvejiems metams.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė