LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-853

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 22.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.8. visoje valdoje laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų nustatymo ir Trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų nustatymo ir Trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo;“.

2. Pakeičiu 22.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.16. visoje valdoje laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 8.7 papunktyje nurodytus reikalavimus, taikomus žaliajam ir juodajam pūdymui.“

3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už daugiametes žoles (tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama tik auginantiems jas pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sertifikuotame plote ir laikantiems gyvulius, nurodytus šių taisyklių 1 priede. Vienam sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose turi tekti ne daugiau kaip 2 ha, kitose teritorijose ne daugiau kaip 1,5 ha. Tais atvejais, kai pareiškėjai, teikdami paramos paraišką, prašo paramos už daugiametes žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka mokama tik už tą daugiamečių žolių plotą, kuriam tenka šiame punkte nustatytas SG skaičius:

23.1. jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą pagal abi Priemonės veiklas, o daugiamečių žolių hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Jei dalis pareiškėjo laukų, kuriuose deklaruojamos daugiametės žolės, patenka į mažiau palankias ūkininkauti teritorijas, o atitinkančių pagal paramos taisykles hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles, patenkančias į mažiau palankias ūkininkauti teritorijas;

23.2. skaičiuojant SG imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie mažiau palankių ūkininkauti teritorijų, imami 2015 m. duomenys.“.

4. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Parama už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus mokama tik paramos gavėjams, besiverčiantiems specializuota vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veikla. Pajamos iš šios specializuotos produkcijos gamybos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos (išskyrus paramos gavėjus, paramos paraiškoje deklaruojančius mažiau kaip 1 ha šiame punkte nurodytų augalų), perdirbantiems produkciją ūkyje arba parduodantiems žaliavą įmonėms, perdirbančioms šios rūšies produkciją:

24.1. parama teikiama už ne didesniame kaip 20 ha plote auginamus šios pasėlių grupės augalus. Pajamos iš specializuotos produkcijos gamybos nuo pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos, apskaičiuojamos analogiškai pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“;

24.2. paramos gavėjai, deklaruojantys daugiau kaip 1 ha vaistažolių, aromatinių ir prieskoninių augalų, Agentūrai kasmet, iki vasario 28 d., turi pateikti užpildytą ir pasirašytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (pažymos forma nurodyta Metodikos priede) už praėjusių ataskaitinių metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). Pajamos, gautos iš specializuotos vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų produkcijos gamybos, nurodomos pažymos 1.1.5 papunktyje. Pajamų, gautų iš specializuotos vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų produkcijos gamybos, lyginant jas su pajamomis, gautomis iš žemės ūkio veiklos, lyginamoji dalis (procentais) apskaičiuojama pažymos 1.1.5 papunktyje nurodytą sumą padalijus iš šios pažymos 1.1 papunktyje nurodytos sumos ir gautą dalmenį padauginus iš 100;

24.3. paramos gavėjai, perdirbantys šiame punkte nurodytą produkciją, ir įmonės, kurioms tiekiama šiame punkte nurodyta užauginta žaliava, turi turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą šiame punkte nurodytai perdirbimo veiklai arba būti įregistruoti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, kaip numatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

5. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį mokama už tuos laukus, kuriuose auginami prie šios grupės priskirti augalai, nurodyti šių taisyklių 2 priede, arba jame nurodytų daugiamečių žolių mišiniai. Pareiškėjai arba paramos gavėjai, kurių laukuose bent metus auginami prie javų arba javų pašaro grupių priskiriami augalai, per 5 metų įsipareigojimų laikotarpį ne trumpiau nei 1 metus, bet ne ilgiau nei 2 metus, nurodytuose laukuose privalo įsėti daugiamečių žolių įsėlį. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai jos bus auginamos ir deklaruojamos paramai gauti. Daugiametes žoles galima įsėti į pasėlį arba sėti einamaisiais metais, tačiau tokiu atveju sėja turi būti atliekama ne vėliau kaip iki liepos 10 d. Šių Taisyklių 26 punkte nurodytas reikalavimas laikomas įgyvendintas ir tuose laukuose, kuriuose pareiškėjai arba paramos gavėjai:

26.1. paramos paraiškoje yra deklaravę šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytas daugiametes žoles sėklai ir yra įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba yra pasirašę augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir turi deklaruotų daugiamečių žolių sėklai plotų (už kuriuos prašo paramos) pasėlio aprobavimo aktą, išduotą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VATŽŪM), tačiau neturi VATŽŪM pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduoto „Sėklos sertifikato“ (patvirtinančio galutinį arba negalutinį sėklos sertifikavimą). Tokiu atveju, kompensacinė išmoka už deklaruotų daugiamečių žolių sėklai plotą mokama kaip už daugiamečių žolių įsėlį;

26.2. paramos paraiškoje yra deklaravę šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytų daugiametes žoles sėklai ir yra įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba yra pasirašę augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir turi deklaruotų daugiamečių žolių sėklai plotų pasėlio aprobavimo aktą ir dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus atitinkantį „Sėklos sertifikatą“ (patvirtinantį galutinį arba negalutinį sėklos sertifikavimą), išduotą VATŽŪM. Tokiu atveju, kompensacinė išmoka skiriama kaip už deklaruotų daugiamečių žolių sėklai plotą, jei pareiškėjas atitinka ir 27 punkte nurodytus reikalavimus;

26.3. deklaravę šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytas daugiametes žoles ir (arba) daugiamečių žolių mišinius, kuriuose šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytos žolės yra vyraujančios. Reikalavimas laikomas įgyvendintu tik tuose laukuose, kuriuose mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ne daugiau kaip 2 ha tenka vienam, šių Taisyklių 1 priede įvardytam, pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sertifikuotam SG, kitose teritorijose – ne daugiau kaip 1,5 ha. Tokiu atveju, skiriama kompensacinė išmoka už deklaruotų daugiamečių žolių plotą, atitinkantį 23 punkto reikalavimus. Tais atvejais, kai pareiškėjai laiko SG ir prašo paramos už sertifikuotą šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytą daugiamečių žolių ir (arba) daugiamečių žolių mišinių plotą, išmoka pirmiausia mokama už tą daugiamečių žolių ir (arba) daugiamečių žolių mišinių plotą, kuriam pakanka šiame punkte nustatyto SG;“.

6. Pakeičiu 53.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.6. šių taisyklių 22.12 papunktyje prašomą iki sausio 15 d. pateikti informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją galima pateikti vėliau, ne daugiau kaip 25 kalendorines dienas, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną apskaičiuota pagal Priemonę paramos suma mažinama 1 proc. Pasibaigus 25 kalendorinių dienų nustatytam informacijos pateikimo pavėluotai laikui, parama pagal Priemonę einamaisiais metais mažinama 50 proc.;“.

7. Pakeičiu 53.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.8. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai, įgyvendina šių taisyklių 27 punkto bei šių taisyklių 27.1 arba 27.2 papunkčio reikalavimus, tačiau iki kitų metų birželio 1 d. Agentūrai nepateikia VATŽŪM pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduoto galutinio „Sėklos sertifikato“, už daugiametes žoles mokama 50 proc. daugiametėms žolėms sėklai numatyto dydžio kompensacinė išmoka, o už deklaruotų javų sėklai plotą mokama kaip už javus, jeigu pasėlis yra sudarytas iš šių taisyklių 2 priedo II skyriuje nurodytų augalų;“.

8. Pripažįstu netekusiu galios 53.9 papunktį.

9. Pakeičiu 53.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.11. jei pareiškėjai nesilaiko žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (bent vieno iš jų), nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 8.7 papunktyje taikomus reikalavimus žaliajam ir juodajam pūdymui, taikomi reglamente (ES) Nr. 640/2014 nustatyti sankcijų dydžiai;“.

10. Pakeičiu 54.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.8. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, neatitinka 24 punkto reikalavimų, parama einamaisiais metais pagal remiamą augalų grupę nemokama. Pavėluotai teikiamos pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus priimamos 25 kalendorines dienas, po vasario 28 d. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną pagal Priemonę apskaičiuotą paramos sumą mažinant 1 proc. Pasibaigus nustatytam informacijos pateikimo pavėluotai laikui, parama pagal Priemonę einamaisiais metais mažinama 50 proc.;“.

11. Pakeičiu 54.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.11. jei nesilaikoma 2016 metais pareiškėjų prisiimto įsipareigojimo vykdyti ekologinę gamybą visoje valdoje (išskyrus mokslo ir studijų įstaigas ir profesinio mokymo įstaigas ar jų įsteigtus mokomuosius ūkius) ir plotas, kuriame vykdoma neekologinė gamyba sudaro daugiau kaip 10 proc. visos valdos ploto, kompensacinės išmokos paramos paraiškos pateikimo metais už deklaruotus pagal Priemonę plotus neskiriamos;“.

12. pakeičiu 54.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.14. jei nesilaikoma šių taisyklių 8.3 papunktyje nurodytų reikalavimų, kompensacinės išmokos už plotus, kuriuose auginami ne sodai, uogynai, daržovės ir bulvės, kaip buvo įsipareigota 2016 m., paramos paraiškos pateikimo metais už deklaruotus pagal Priemonę plotus neskiriamos;“.

13. Pakeičiu 2 priedo VII skyrių ir jį išdėstau taip:

 

VIII. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMETES ŽOLES AR JAVUS SĖKLAI

 

Javai:

1. Avižos

13. Miežiai

2. Baltosios garstyčios

14. Pašarinės pupos

3. Juodieji bastučiai (juodosios garstyčios)

15. Rapsai

4. Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios)

16. Rugiai

5. Paprastieji kmynai

17. Saulėgrąžos

6. Sojos

18.Vikiai

7. Grikiai

19. Žirniai

 

8. Kukurūzai

20. mišiniai, kuriuose sėklai auginami vikiai arba žirniai

9. Kviečiai

 

10. Kvietrugiai

 

11. Linai

 

12. Lubinai

 

 

Daugiametės žolės:

1. Aliejiniai ridikai

11.Pašariniai motiejukai

2. Baltieji dobilai

12. Pelkinės miglės

3. Baltosios smilgos

13. Pievinės miglės

4.  Esparcetai

14. Pieviniai pašiaušėliai

5. Facelijos

15. Raudonieji dobilai

6. Liucernos

16. Raudonieji eraičinai

7. Nendriniai eraičinai

17. Rausvieji dobilai

8. Paprastieji gargždeniai

18. Rytiniai ožiarūčiai

9. Paprastosios miglės

19. Smulkieji motiejukai

10. Paprastosios šunažolės

20. Svidrės

 

21. Tikrieji eraičinai“

 

14. Pakeičiu 3 priedo 7 eilutę ir ją išdėstau taip:

7.

Turi būti laikomasi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 8.7 papunktyje taikomus reikalavimus žaliajam ir juodajam pūdymui.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio už kiekvieno žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijaus nesilaikymą.

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                         Bronius Markauskas