LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 28 d. Nr. D1-561

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1 pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Tinkamos projekto išlaidos, išskyrus šio punkto 2 pastraipoje nurodytą atvejį, turi būti patirtos nuo einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos.

Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įgyvendinantiems projektus, tinkamos išlaidos yra laikomos tos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 3 metus nuo metų, kuriais paskelbtas kvietimas teikti Projektų registracijos formas, pradžios ir skirtos projektų, mažinančių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ar leidžiančių prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių, įgyvendinimui.

Konkrečios tinkamų išlaidų kategorijos aplinkos ministro įsakymu nustatomos atskirai kiekvienai Metinėje sąmatoje numatytai lėšų panaudojimo sričiai ir (arba) Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane numatytoms lėšų panaudojimo sričių finansuojamoms priemonėms. Tinkamų išlaidų kategorijos papildomos atsižvelgiant į einamųjų metų Metinėje sąmatoje ar Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane nurodytas finansuojamas priemones.“;

1.2.  papildau nauju 42.18 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

42.18. išlaidos, kurios patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą.“;

1.3. pakeičiu 442 punktą ir jį išdėstau taip:

442. Kiekvienas pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, finansuojamą Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, išskyrus fizinius asmenis, gaunančius kompensacines išmokas, privalo pažymėti įsigytą materialųjį turtą ir (ar) viešinti suteiktą paramą.

Pareiškėjai, įgyvendinę mažos apimties projektus, privalo pažymėti Programos lėšomis įsigytą pagrindinį materialųjį turtą, nurodant, kad materialusis turtas įsigytas panaudojant Programos lėšas.

Pareiškėjai, įgyvendinę vidutinės ir didelės apimties projektus, privalo papildomai įrengti informacinę lentą. Detalesni materialiojo turto žymėjimo ir informacinių lentų įrengimo reikalavimai nurodyti Darbo su klimato kaitos specialiosios programos projektais procedūrų tvarkos apraše, patvirtintame Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu.

Pareiškėjai, įgyvendinę projektą, galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje privalo pateikti informaciją apie įvykdytus reikalavimus projekto žymėjimui ir viešinimui.

Pareiškėjams, įgyvendinantiems vidutinės ir didelės apimties  informacinius ir tiriamuosius klimato kaitos projektus, paramos viešinimo sąlygos nustatomos finansavimo sutartyse.“;

1.4. pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Užpildyta Tvarkos aprašo 3 priede (įgyvendinant vidutinės ar didelės apimties projektą, taip pat mažos apimties projektą, kurį įgyvendina juridinis asmuo) ar 4 priede (įgyvendinant mažos apimties projektą, kurį įgyvendina fizinis asmuo, taip pat projektus, kurie įgyvendinami daugiabučiuose namuose pagal Programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones) nurodytos formos paraiška teikiama Atsakingai institucijai kartu su privalomai pateiktinais dokumentais. Prie paraiškos privalomai pateikiamų dokumentų (paraiškos priedų) sąrašas, atsižvelgiant į pagal projektų rūšis organizuojamą kvietimą, nustatomas Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas Atsakingos institucijos interneto svetainėje. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Atsakingai institucijai turi pateikti (vienu iš nurodytų būdų):

46.1. tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis – vieną paraiškos originalo egzempliorių kartu su privalomais pateikti dokumentais ir paraiškos elektroninę versiją (MS Word formatu);

46.2. elektroniniu paštu – paraiškos ir privalomų pateikti dokumentų elektronines versijas, pasirašius teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu.“;

1.5. pakeičiu 971.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

971.3. Projekto registracijos formoje turi būti pateikta informacija apie ketinamų įgyvendinti priemonių apimtį ir kita Projekto registracijos formoje reikalaujama informacija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip iki metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas teikti Projektų registracijos formas, kovo 31 d. Netinkamai ar nepilnai užpildyta Projekto registracijos forma atmetama ir negali būti tikslinama, gali būti tik teikiama naujai.“;

1.6. pakeičiu 971.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

971.6. pasibaigus atitinkamai priemonei numatytoms lėšoms, Projekto registracijos formų priėmimas stabdomas. Per 10 darbo dienų po Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymo Pareiškėjai Projektų registracijos formas gali teikti į rezervinį projektų sąrašą. Pareiškėjai, Projektų registracijos formas išsiuntę registruotu paštu ar pristatę tą pačią dieną po pranešimo, kad sustabdytas Projektų registracijos formų priėmimas, įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą. Pareiškėjai, kurių Projektų registracijos formos registruotu paštu buvo išsiųstos iki Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau, nei buvo paskelbtas sustabdymas, taip pat įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą.“;

1.7. pakeičiu 971.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

971.8. patvirtintą projektų registracijos sąrašą pareiškėjas gali prašyti patikslinti ne daugiau kaip vieną kartą, siekiant pakeisti arba papildyti ketinamą įgyvendinti projekto komponentą ir (ar) kiekį (neviršijant Atsakingos institucijos apskaičiuotos pareiškėjui maksimalios paramos sumos) ar siekiant būti išbrauktam iš sudaryto sąrašo. Tais atvejais, kai patvirtintame projektų registracijos sąraše esantis pareiškėjas negali projekto įgyvendinti iki metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas teikti Projektų registracijos formas, kovo 31 d., jis apie tai ne vėliau kaip iki metų, kai pareiškėjas yra  pateikęs Projekto registracijos formą, gruodžio 1 d. turi raštu ar el. paštu informuoti Atsakingą instituciją;“;

1.8. pakeičiu 971.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

971.14. Atsakinga institucija patikrina pateiktą tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, taip pat atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje. Atsakinga institucija atlieka ne mažiau kaip 70 proc. projektų patikrų jų įgyvendinimo vietose, atrenkant atsitiktine tvarka. Atsakingos institucijos darbuotojų nurodyti rizikingi projektai, atitinkantys Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu nustatytus kriterijus, tikrinami jų įgyvendinimo vietose privaloma tvarka. Jei nėra trūkumų, mokėjimo prašymas teikiamas Atsakingos institucijos direktoriui patvirtinti apmokėjimui. Finansavimo sutartis nesudaroma. Atsakinga institucija gali, jei mokėjimo prašymas yra su neesminiais trūkumais, priimti sprendimą apmokėti išlaidas pagal tą dalį mokėjimo prašymo, dėl kurios pagrįstumo jai ir pareiškėjui nekyla abejonių.“;

1.9. pakeičiu 971.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

971.17. jeigu užregistruotas pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia mokėjimo prašymo kartu su Tvarkos aprašo 971.11 punkte nurodytais dokumentais  iki metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas teikti Projektų registracijos formas, kovo 31 d., arba raštu neinformuoja Atsakingos institucijos, kad negalės įgyvendinti projekto iki metų, kai pareiškėjas pateikė Projektų registracijos formą, gruodžio 1 d., jis netenka teisės kreiptis ir gauti paramą iš Programos lėšų vienerius metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas teikti Projektų registracijos formas, kovo 31 d. bei yra išbraukiamas iš projektų registracijos sąrašo. Nepanaudota lėšų suma, pasikeitus bendram Projektų registracijos sąrašui, skiriama rezervinio sąrašo projektams eilės tvarka, jeigu jie yra įgyvendinę projektą iki metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas teikti Projektų registracijos formas, kovo 31 d.;“.

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos paraiškoms ir Projektų registracijos formoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas