LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575 3, 4 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. XIII-100

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme (toliau – Finansinių ataskaitų audito įstatymas), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (toliau – Buhalterinės apskaitos įstatymas), Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Viešojo intereso įmonėms visais atvejais taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir didelėms įmonėms.“

 

3 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse, šio straipsnio 2 dalyje nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas.“

2. Pakeisti 24 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Metinių finansinių ataskaitų auditas, tarpinių finansinių ataskaitų auditas, kai to reikia arba kai tai nustato kiti įstatymai, atliekamas pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą ir kitus teisės aktus.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė