ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. T-1

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti 1 punkte nurodytą planą.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20212023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                           Artūras Visockas