LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
2002 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-66

„DĖL DIDŽIAUSIŲJŲ LEIDŽIAMŲ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. 3-214

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau ją taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašas (toliau – Aprašas) nustato M2, M3 kategorijų motorinių transporto priemonių (toliau – autobusai) ir jų O kategorijos priekabų, N2, N3 kategorijų motorinių transporto priemonių (toliau – krovininiai automobiliai) ir jų O, O3 ir O4 kategorijos priekabų ar puspriekabių ir jų junginių, taip pat traktorių, savaeigių mašinų ir jų junginių didžiausiąjį ilgį, plotį, aukštį, masę, ašies (ašių) apkrovą ir kitus techninius parametrus, leidžiamus transporto priemonei ar jų junginiui važiuojant keliais.“

2.2Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (puspriekabių) kategorijos ir klasės atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu.“

2.4Pakeičiu 4.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.10. pakrauto krovininio automobilio (kėbulo tipas BAF), kuris sujungtas su priekaba ir specialiai suprojektuotas vienam ar keliems automobiliams vežti (kėbulo tipas DBF arba DCF) 20,75 m;“.

2.5. Papildau 15.11 papunkčiu:

15.11. dviašiai, kai naudojama netarši technologija                                                              20 t;“.

2.6. Pakeičiu 15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2. dviašiai, kurių varikliai varomi alternatyviais degalais ir kai naudojama alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                                            19 t;“.

2.7. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.4. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                                                         26 t;“.

2.8. Papildau 15.41 papunkčiu:

15.41. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojama netarši technologija                                27 t;“.

2.9. Pakeičiu 15.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.6. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t ir kai naudojama alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                    27 t;“.

2.10. Papildau 15.61 papunkčiu:

15.61. turintys tris ir daugiau ašių, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t ir kai naudojama netarši technologija                                    28 t;“.

2.11. Pakeičiu 17.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.6. sujungtieji, turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                     29 t;“.

2.12. Papildau 17.61 papunkčiu:

17.61. sujungtieji, turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojama netarši technologija             30 t;“.

2.13. Papildau 19.11 papunkčiu:

19.11. dviašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                                                      37 t;“.

2.14. Papildau 19.12 papunkčiu:

19.12. dviašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše priekaba, kai naudojama netarši technologija                                                                                                                                                 38 t;“.

2.15. Papildau 19.21 papunkčiu:

19.21. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                                                      41 t;“.

2.16. Papildau 19.22 papunkčiu:

19.22. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše priekaba, kai naudojama netarši technologija                                                                                                                                                42 t;“.

2.17. Papildau 19.4.11 papunkčiu:

19.4.11. 1,30 < d < 1,80, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                                                           37 t;“.

2.18. Papildau 19.4.12 papunkčiu:

19.4.12. 1,30 < d < 1,80, kai naudojama netarši technologija                                               38 t;“.

2.19. Papildau 19.4.31 papunkčiu:

19.4.31. 1,80 ≤ d ir kai didžiausioji leidžiamoji puspriekabės su sudvejintomis ašimis dvigubųjų ašių bendroji apkrovos masė – 20 t, o krovininio automobilio didžiausioji leidžiamoji masė – 18 t, ir jo varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė, kai naudojama netarši technologija                                                                                                                                     39 t;“.

2.20. Papildau 19.51 papunkčiu:

19.51. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                              41 t;“.

2.21. Papildau 19.52 papunkčiu:

19.52. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe, kai naudojama netarši technologija                                                                                                                                         42 t;“.

2.22. Papildau 19.61 papunkčiu:

19.61. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                               41 t;“.

2.23. Papildau 19.62 papunkčiu:

19.62. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba, kai naudojama netarši technologija                                                                                                                             42 t;“.

2.24. Papildau 19.81 papunkčiu:

19.81. triašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                               41 t;“.

2.25. Papildau 19.82 papunkčiu:

19.82. triašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe, kai naudojama netarši technologija                                                                                                                             42 t;“.

2.26. Papildau 29 punktu:

29. Transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai gali viršyti Aprašo II skyriuje nurodytą didžiausiąjį leidžiamą ilgį, jei dėl kabinos konstrukcijos pagerėja aerodinaminės savybės ir energijos vartojimo efektyvumas, taip pat saugos savybės. Jei viršijamas transporto priemonių arba transporto priemonių junginių, kuriuose įrengtos tokios kabinos, ilgis, dėl to neturi padidėti Aprašo IV skyriuje nurodytos transporto priemonių didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                 Marius Skuodis