LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.101 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1742

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2.101 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.101 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Komisijos narių darbas Komisijoje apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2019 m. birželio 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė