r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

 

2018 m. lapkričio 29 d.   Nr. T-236

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo  10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“,  Akmenės rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų teikimo taisyklių, patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. T-210(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdama į   Akmenės rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. lapkričio 28 d. audito išvadą Nr. AIS-12 „Dėl galimybės Akmenės rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

               1. Imti ne daugiau kaip 763 738,53 Eur (septyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 53 centai) ilgalaikę paskolą iš banko ne ilgesniam kaip 10 metų terminui investiciniams projektams finansuoti (pagal priedą).

               2. Garantuoti paskolos grąžinimą iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sąskaitos ir suteikti bankui teisę ne ginčo tvarka nusirašyti galimą įsiskolinimą iš šios sąskaitos.

               3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti ilgalaikės paskolos sutartį.

               4. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-18 „Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti“.

               Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

             

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                       Vitalijus Mitrofanovas

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-236                                                                                                                                                                              
priedas                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETE PLANUOJAMI ASIGNAVIMAI IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

 

 

 

Eil. Nr.

Investicijų projektai, numatyti Investicijų programoje

Iš viso planuojama
 paskolų

Paskolos suma iš banko  

Paskolos suma iš EIB          

Iš jų ilgalaikiam turtui

 

1.

Dviračių ir pėsčiųjų tako tarp P. Jodelės g., Statybininkų g., Eibučių g. Naujojoje Akmenėje įrengimas

217 940,00

217 940,00

-

217 940,00

 

2.

Pastato Naujojoje Akmenėje, V.Kudirkos g. 9, rekonstravimas ir pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos   reikmėms

175 957,30

175 957,30

 

-

 

175 957,30

 

3.

Akmenės rajono sporto centro futbolo aikštės remontas įrengiant dirbtinės vejos dangą

172 801,55

172 801,55

 

172 801,55

 

4.

Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ šilumos ūkio atnaujinimas

173 380,55

173 380,55

-

173 380,55

 

5.

Kompleksiškai atnaujinti Akmenės miesto ir Papilės miestelio bendruomeninę ir viešąją infrastuktūrą

23 659,13

23 659,13

-

23 659,13

 

Iš viso:

763 738,53

763 738,53

 

-

 

763 738,53