https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/2f4c9b520ab811e88a05839ea3846d8e/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 22 d. Nr. V-280

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 13 punktą išdėstau taip:

13. Mokyklose, kuriose ugdymo procesas vykdomas tautinės mažumos kalba, Programoje ne mažiau kaip 5 valandos per savaitę skiriamos ugdymui lietuvių kalba. Ugdymą lietuvių kalba pagal Programą gali vykdyti lietuvių kalbos ir (ar) pradinio ugdymo mokytojas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir Tvarkos aprašo 21.2 papunktyje nurodytu atveju – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė