lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĘ „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

 

2019 m. liepos 19 d. Nr. 1-204

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-241 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2“, 68 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2019 m. liepos 15 d. raštu Nr. R4-3054 pateiktos 2019 m. liepos 10 d. atrinktų projektų ataskaitos Nr. 6-(15.2.2-16) ir paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2019 m. liepos 10 d. posėdžio protokolo Nr. VP-P1-Z05-002 nutariamąsias dalis:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas                                        Žygimantas Vaičiūnas

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 1-204

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0011

Uždaroji akcinė bendrovė „Draugystės sanatorija“

152066180

UAB „Draugystės sanatorija“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas

131 644,57

131 644,57

0,00

131 644,57

0,00

2.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0004

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės šilumos tinklai“

170535455

Šilumos perdavimo tinklų atnaujinimas Plungės m. nuo kameros 1KJ8-1KJ12 ir nuo V. Mačernio katilinės iki 1KJ5

468 116,56

468 116,56

0,00

468 116,56

0,00

3.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0012

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 1Ž magistralės rekonstravimas

1 851 302,06

1 851 302,06

0,00

1 851 302,06

0,00

4.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0014

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 2T magistralės rekonstravimas

2 204 503,72

2 204 503,72

0,00

2 204 503,72

0,00

5.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0016

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 4Ž ir 1T magistralių jungties rekonstravimas

790 041,32

790 041,32

0,00

790 041,32

0,00

6.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0017

Akcinė bendrovė “Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 4Ž magistralės rekonstravimas

720 545,87

720 545,87

0,00

720 545,87

0,00

7.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0018

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 5T ir 6T magistralių jungties rekonstravimas

602 577,27

602 577,27

0,00

602 577,27

0,00

8.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0019

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 7Ž magistralės rekonstravimas

318 207,03

318 207,03

0,00

318 207,03

0,00

9.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0015

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 4K magistralės rekonstravimas

728 057,84

728 057,84

0,00

728 057,84

0,00

10.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0032

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

Druskininkų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

664 896,00

664 896,00

0,00

664 896,00

0,00

11.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0031

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

1 302 397,50

1 302 397,50

0,00

1 302 397,50

0,00

12.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0033

Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

181613656

Elektrėnų miesto magistralinių šilumos tiekimo tinklų modernizavimas

822 628,50

822 628,50

0,00

822 628,50

0,00

13.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0009

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

245358580

Šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g. – Ežero g. – Šalkauskio g. – Vilniaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas

1 347 103,50

1 347 103,50

0,00

1 347 103,50

0,00

14.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0010

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

245358580

Šilumos perdavimo tinklų Korsako g. – Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas

2 929 666,55

2 929 666,55

0,00

2 929 666,55

0,00

15.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0007

Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio šiluma“

171444859

Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste

900 748,44

900 748,44

0,00

900 748,44

0,00

16.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0003

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“

156737189

2K ir 3K magistralių šilumos perdavimo trasų Jonavoje modernizavimas

163 418,88

163 418,88

0,00

163 418,88

0,00

17.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0034

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių šilumos tinklai“

174409393

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“

559 440,76

559 440,76

0,00

559 440,76

0,00

18.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0006

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

Šilumos tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste

1 807 500,00

1 807 500,00

0,00

1 807 500,00

0,00

19.

04.3.2-LVPA-K-102-06-0001

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“

183843314

Aukštakalnio mikrorajono centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija Utenos mieste

313 760,09

313 760,09

0,00

313 760,09

0,00

 

__________________________