LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. V-1462

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti kultūros, pramogų ir kitus renginius, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas, (toliau – renginiai) uždarose ir atvirose erdvėse organizuojančius asmenis užtikrinti, kad:

1.1. renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 700 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas atviroje erdvėje;

1.2. renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje;

1.3. renginio dalyviams ir žiūrovams būtų sudaryta galimybė tinkamai renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.4. į renginį nebūtų įleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.5. renginio dalyviai ir (ar) žiūrovai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu;

1.6. dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima;

1.7. dalyviai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant paliktų renginio vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.8. dalyviai ir žiūrovai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į renginio vietą nevyktų;

1.9. gavus informaciją apie dalyviui ar žiūrovai nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.10. nedirbtų darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu;

1.11. aplinkos valymas ir dezinfekcija renginio vietoje būtų atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

2. Rekomenduoti renginio dalyviams, žiūrovams ir darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą
Nr. V-1313 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“.

4. Nustatyti, kad:

4.1. šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 17 d.;

4.2. nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja:

4.2.1. tokia 1.1 papunkčio redakcija:

1.1. renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 1000 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas atviroje erdvėje;“;

4.2.2. tokia 1.2 papunkčio redakcija:

1.2. renginyje dalyvautų ne daugiau kaip 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio

Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Aurelijus Veryga