herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR IŠ ŠIOS PROGRAMOS FINANSUOJAMŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 28 d.  Nr. T-105

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2017 metais“ ir Joniškio rajono savivaldybės objektams, finansuojamiems iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-18 (2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-253 redakcija su pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-38), Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Paskirstyti Joniškio rajono savivaldybei skirtas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metais pagal priedą.

2. Patvirtinti pridedamą Darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2017 m., sąrašą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                     Vaida Aleknavičienė