Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 750 „DĖL Ateities ekonomikos DNR plano VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ įgyvendinimo TVARKOS aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. 1358

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Pakeisti Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildyti 9.4 papunkčiu:

9.4. atlikti veiksmo plėtotojo funkcijas.“

1.2. Pakeisti 10.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.3.2. tikrina veiksmo plėtotojų teikiamus išlaidų pagrindimo dokumentus (tik tuo atveju, kai veiksmai galimai bus finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų arba ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. Recovery and Resilience Facility, RRF) (toliau kartu – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondai) lėšomis);“.

1.3. Pakeisti 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

16. Įgyvendinančioji ministerija parengtą ir su socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovais viešos diskusijos metu aptartą veiksmo įgyvendinimo koncepciją teikia Investicijų komitetui svarstyti ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki atitinkamo Investicijų komiteto pakomitečio (pagal investicijų kryptį) posėdžio dienos. Kartu su veiksmo įgyvendinimo koncepcija įgyvendinančioji ministerija pateikia:“.

1.4. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Investicijų komitetas nagrinėja veiksmų įgyvendinimo koncepcijų pagrįstumą, t. y. atitiktį DNR plano tikslui ir siekiams, numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) pasirinkimo pagrįstumą ir investicijų socialinę ir ekonominę naudą, atsižvelgdamas į DNR plano koordinatoriaus, ministerijų ir administruojančiosios institucijos pateiktą informaciją, ir priima sprendimus dėl (ne)pritarimo šioms koncepcijoms.“

1.5. Papildyti 221 punktu:

221. Kai veiksmo įgyvendinimo koncepcija susijusi su pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą Vyriausybės tvirtinama įslaptinta ilgalaike valstybine saugumo stiprinimo programa ar tokios programos įslaptinta dalimi, Aprašo 5.11, 10.1 ir 10.11 papunkčių, 16 ir 19–22 punktų nuostatos netaikomos, o nutarimą, kuriuo skiriamos lėšos veiksmui įgyvendinti, įgyvendinančiosios ministerijos teikimu priima Vyriausybė.“

1.6. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Vyriausybei patvirtinus DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą arba priėmus Aprašo 221 punkte nurodytą nutarimą, įgyvendinančioji ministerija sudaro sutartį su veiksmo plėtotoju (tokiu atveju biudžeto lėšų naudojimo sutartis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Biudžeto sudarymo taisyklės), nesudaroma). Jei veiksmas (projektas) finansuojamas taikant valstybės pagalbą, iki sutarties pasirašymo arba, kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu (kaip paaiškinta Aprašo 39 punkte), – iki kvietimo paskelbimo įgyvendinančioji ministerija turi nustatyti valstybės pagalbos teikimo tvarką.“

1.7. Papildyti 231 punktu:

231. Sudariusi sutartį su veiksmo plėtotoju įgyvendinančioji ministerija per 3 darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos apie tai informuoja administruojančiąją instituciją, pateikdama šios sutarties kopiją.“

1.8. Papildyti 232 punktu:

232. Jeigu veiksmo plėtotojas yra įgyvendinančioji ministerija, sutartis su veiksmo plėtotoju nesudaroma.“

1.9. Papildyti 291 punktu:

291. Veiksmo (projekto) administravimo išlaidos negali viršyti 3 procentų veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidoms apmokėti numatytų lėšų. Kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu, veiksmo (projekto) administravimo išlaidos (įskaitant veiksmo projektų administravimo išlaidas) negali viršyti 7 procentų veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidoms apmokėti numatytų lėšų. Išmokėtų lėšų veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, administravimo išlaidoms apmokėti suma negali viršyti atitinkamai 3 procentų arba 7 procentų patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, veiklų vykdymo išlaidų.

1.10. Papildyti 292 punktu:

292. Veiksmo (projekto) ir (ar) veiksmo projekto administravimo išlaidos yra:

292.1. darbuotojų darbo užmokesčio už laiką, dirbtą administruojant veiksmą (projektą) ar veiksmo projektą, išlaidos;

292.2. veiksmą (projektą) ar veiksmo projektą administruojančių darbuotojų mokymų veiksmo (projekto) ir (ar) veiksmo projekto administravimo klausimais išlaidos;

292.3. su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;

292.4. su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;

292.5. su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėmis susijusių įrangos, transporto priemonių nuomos išlaidos;

292.6. veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų bei įsigyto ir (ar) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;

292.7. su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimu susijusių konsultavimo paslaugų išlaidos;

292.8. veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (ar) išvadų dėl skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos;

292.9. finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (kredito įstaigos mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos);

292.10. veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo paslaugų išlaidos;

292.11. kitos su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėmis susijusios išlaidos.

1.11. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Veiksmo plėtotojas, vadovaudamasis Apraše ir sutartyje nustatytais reikalavimais, suderinęs su įgyvendinančiąja ministerija, organizuoja veiksmo projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą ir administravimą (t. y. įgyvendina veiksmą (projektą) skėtiniu būdu), kai tai numatyta veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje. Veiksmo plėtotojas turi teisę nustatyti papildomus projektų ir (ar) projekto vykdytojų reikalavimus.“

1.12. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Aprašo 30–32 punktuose ir 1 priede nustatyti reikalavimai veiksmo plėtotojams taikomi ir veiksmo projektų vykdytojams bei jų partneriams. Aprašo 30–31 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos. Jei vadovaudamasi Aprašo 27 punktu įgyvendinančioji ministerija nusprendžia veiksmo išlaidas apmokėti supaprastintai, šis išlaidų apmokėjimo būdas taikomas ir veiksmo projektams. Aprašo 17 punkte nustatytas reikalavimas dėl investicijų projekto parengimo taikomas ir veiksmo projektams.“

1.13. Pakeisti 3 priedo „Veiksmo įgyvendinimo koncepcija“ priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4.

Veiksmo investicijos

 

Nurodomos veiklos, jų sąsaja su fiziniais rodikliais ir planuojamomis investicijomis konkrečiais metais.

 

Eil. Nr.

Veiksmo veiklos

Veiklų fiziniai rodikliai

Investicijos3

2020 m.

2021 m.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindžiamos investicijų apimtys, detalizuojamos investicijų prielaidos.

Nurodomos veiksmo (projekto) administravimo išlaidos. Kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu (kaip paaiškinta Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 39 punkte), atskirai nurodomos veiksmo plėtotojo planuojamos patirti veiksmo (projekto) administravimo išlaidos ir veiksmo projektų vykdytojų planuojamos patirti veiksmo projektų administravimo išlaidos. Pateikiami informacijos šaltiniai ir įrodymai, kuriais remiamasi.

 

1.14. Pakeisti 4 priedo V skyrių ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

BIUDŽETAS

 

Išlaidų tipas

Veiksmui (projektui) įgyvendinti planuojama išmokėti lėšų suma (tūkst. eurų)

IIš viso14

22020 m.

2021 m.

20X m.

I I ketv.

III ketv.

IIII ketv.

IIV ketv.

I I ketv.

III ketv.

IIII ketv.

IIV ketv.

Veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmo (projekto) administravimo išlaidos

(kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu, nurodomos veiksmo plėtotojo planuojamos patirti veiksmo (projekto) administravimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmo projektų administravimo išlaidos

(pildoma, kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu; nurodomos veiksmo projektų vykdytojų planuojamos patirti veiksmo projektų administravimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastintai apmokamos išlaidos

Jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą, turi būti nurodytas tikslus supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pavadinimas remiantis dydžio nustatymo metodika, vienetų skaičius (jei taikoma), dokumentų, kuriais įrodomas rezultato pasiekimas, sąrašas ir veiklos ar veiklų grupės, kurių vykdymo išlaidos bus apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą.“

1.15. Pakeisti 7 priedą:

1.15.1. Papildyti 2.21 papunkčiu:

2.21. Šalys susitaria, kad Aprašo II skyriaus šeštasis skirsnis ir III skyrius su jų pakeitimais yra Sutarties dalis, nebent Sutartyje numatyta kitaip.“

1.15.2. Papildyti 2.4.14 papunkčiu:

2.4.14. užtikrinti galimybę Sutarties 2.4.13 papunktyje nurodytoms institucijoms atlikti minėtame papunktyje nurodytas funkcijas įgyvendinant veiksmo projektus (jei tokie projektai numatyti).“

1.15.3. Papildyti 2.4.15 papunkčiu:

2.4.15. kaupti informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su veiksmo (projekto) administravimo ir, kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu, veiksmo (projekto) administravimo ir veiksmo projektų administravimo išlaidomis.“

1.15.4. Papildyti 5.21 papunkčiu:

5.21. Išmokamos lėšos veiksmo (projekto) administravimo išlaidoms apmokėti negali viršyti _______________ proc. patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidų sumos. (Išmokamos lėšos veiksmo (projekto) administravimo išlaidoms apmokėti negali viršyti 3 procentų patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidų sumos. Kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu (kaip paaiškinta Aprašo 39 punkte), išmokamos lėšos veiksmo (projekto) administravimo išlaidoms (įskaitant veiksmo projektų administravimo išlaidas) apmokėti negali viršyti 7 procentų patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidų sumos.)

2.         Nustatyti, kad jeigu iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos Investicijų komitetas pritarė veiksmo įgyvendinimo koncepcijai, kurioje nurodytų veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu (kaip paaiškinta Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 39 punkte), administravimo išlaidų santykinė dalis nuo veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, veiklų vykdymo išlaidų sumos yra:

2.1. didesnė, nei nustatyta šio nutarimo 1.9 papunktyje, įgyvendinant veiksmą (projektą) ar veiksmą (projektą), įgyvendinamą skėtiniu būdu, išmokėtų lėšų, skirtų veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, administravimo išlaidoms apmokėti, santykinė dalis nuo veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, veiklų vykdymo išlaidų sumos negali būti didesnė, nei nurodyta veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje;

2.2. ne didesnė, nei nustatyta šio nutarimo 1.9 papunktyje, įgyvendinant veiksmą (projektą) ar veiksmą (projektą), įgyvendinamą skėtiniu būdu, išmokėtų lėšų, skirtų veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, administravimo išlaidoms apmokėti, santykinė dalis negali būti didesnė nei atitinkamai 3 procentai arba 7 procentai patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, veiklų vykdymo išlaidų sumos.

 

 

 

Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas                                            Saulius Skvernelis

 

Laikinai einantis finansų ministro pareigas Vilius Šapoka