KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2019 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d.  Nr. T-408

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 106.1.7 papunkčio nuostatomis, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų I pusmečio veiklos planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-408

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2019 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Svarstomų klausimų temos

Svarstymo laikas

Atsakingi

1

2

3

4

1.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano vykdymo.

Kartą per ketvirtį

E. Ūksas, Z. Loseva

2.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų išvadų ir ataskaitų svarstymo.

Gavus išvadas ir ataskaitas

E. Ūksas, Z. Loseva

3.

Dėl Kontrolės komitetui adresuotų prašymų, skundų, pasiūlymų bei viešos informacijos (komiteto kompetencijos klausimais) nagrinėjimo.

Nuolat

E. Ūksas, Z. Loseva

4.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos.

I-II ketv.

 

E. Ūksas, Z. Loseva, Kontrolės ir audito tarnyba

5.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos automobilių nuotolinio stebėjimo sistemos panaudojimo ir efektyvumo.

II ketv.

E. Ūksas, Z. Loseva

 

–––––––––––––––––––––