Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 23 d. Nr. 1063

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas):

 

1.1. pakeisti 4.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.1.1. darbai – kiekvienai mokslo sričiai (menui) nustatytų rūšių publikacijos, patentai, jų paraiškos, dalyvavimas tarptautiniuose MTEP projektuose, sukurtos augalų veislės, atrastos organizmų rūšys, meno kūrinių atlikimas ar demonstravimas, meno renginiai, apdovanojimai, laidos, kiti švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) tvirtinamame kasmetinio universitetų ir institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamente nustatyti MTEP (meno) darbai;“

 

1.2. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

5. Duomenis apie praėjusių metų MTEP ir meno veiklą ministro nustatytais terminais pagal ministro patvirtintas formas universitetai ir institutai pateikia Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba), o kolegijos – Tarybai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija).“;

1.3. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Kasmetinį kolegijų vertinimą vykdo Ministerija ir Taryba vadovaudamosi kasmetinio kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamentu. Kasmetinio kolegijų vertinimo rezultatus Ministerija skelbia savo interneto svetainėje.“;

1.4. pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Universitetams ir institutams tenkančios lėšos MTEP ir menui mokslo sritims ir menui padalijamos procentais taip:

15.1. gamtos mokslų sričiai – 35;

15.2. technologijos mokslų sričiai – 21;

15.3. medicinos ir sveikatos mokslų sričiai – 9;

15.4. žemės ūkio mokslų sričiai – 6;

15.5. socialinių mokslų sričiai – 11;

15.6. humanitarinių mokslų sričiai – 14;

15.7. menui – 4.“;

1.5. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Pagal paskutiniojo palyginamojo ekspertinio vertinimo suminius įverčius paskirstoma 60 procentų visoms mokslo sritims tenkančių lėšų MTEP. Lėšos MTEP paskirstomos universitetams ir institutams proporcingai jų MTEP veiklos palyginamojo vertinimo suminių įverčių ir jų dydžių, išreikštų jų mokslininkų visos darbo dienos atitikmenimis, sandaugoms.“;

1.6. pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Pagal universitetų ir institutų gautas programų lėšas paskirstomų likusių lėšų MTEP ir menui suma sudaro 17 procentų visų universitetų ir institutų gautų programų lėšų sumos, jei skirstoma suma neviršija tokios pagal tų metų kasmetinio vertinimo rezultatus skirstomos likusių lėšų MTEP ir menui dalies procentais:

18.1. gamtos, medicinos ir sveikatos ir žemės ūkio mokslų srityse – 15;

18.2. technologijos ir socialinių mokslų srityse – 20;

18.3. humanitarinių mokslų srityje – 5.“;

1.7. pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Pagal universitetų ir institutų gautas užsakymų lėšas paskirstomų likusių lėšų MTEP ir menui suma sudaro 17 procentų (iki 2020 m. gautų užsakymų lėšų atveju) arba 33 procentus (2020 ir vėlesniais metais gautų užsakymų lėšų atveju) visų universitetų ir institutų gautų užsakymų lėšų sumos, jei skirstoma suma neviršija tokios pagal tų metų kasmetinio vertinimo rezultatus skirstomos likusių lėšų MTEP ir menui dalies procentais:

19.1. gamtos ir medicinos ir sveikatos mokslų srityse – 25;

19.2. technologijos mokslų srityje – 30;

19.3. žemės ūkio mokslų srityje – 35;

19.4. humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir mene – 10.“;

1.8. pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Pagal Aprašo 18 ir 19 punktų nuostatas nepaskirstytos likusios lėšos MTEP ir menui skirstomos pagal universitetų ir institutų kiekvienos mokslo srities (meno) darbų kasmetinio vertinimo įverčius.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. apskaičiuojant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP) ir meno veiklai plėtoti, skiriamų universitetams ir mokslinių tyrimų institutams pagal 2018 m. vykdyto palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo rezultatus ir pagal 2016–2017 metų MTEP ir meno veiklos formaliojo vertinimo rezultatus, dalį, taikomos iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusios Aprašo 15, 18 ir 19 punktų nuostatos;

2.2. kasmetinio kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo procedūros, pradėtos iki šio nutarimo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusių Aprašo 5 ir 7 punktų nuostatas;

2.3. šio nutarimo 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius