LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 m. BALANDŽIO 29 d. ĮSAKYMO Nr. ĮV-190 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 12 d. Nr. ĮV-97

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ ir 1.4 punkte vietoj nekilnojamųjų kultūros vertybių kodų „S149-S167“ įrašau šiuos nekilnojamųjų kultūros vertybių kodus „S149-S157“ ir „S159-S167“.

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Šarūnas Birutis