LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1K-047 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 22 d. Nr. 1K-54

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymą Nr.  1K-047 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 40 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.3 papunktį ir siekdama pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą (toliau – Finansų ministerijos antikorupcinė programa) (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padalinių – grupių, departamentų, turinčių departamentų skyrius, ir skyrių, taip pat finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos statistikos departamento, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas (valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“, valstybės įmonės Turto banko, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“, UAB „Būsto paskolų draudimas“, uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros, AB „Ignitis grupė“, akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos) (toliau – įmonės), vadovus pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė kovos su korupcija programa), ir Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą;

2.2. įmonių vadovus:

2.2.1. pagal kompetenciją užtikrinti, kad įmonėse vykdoma korupcijos prevencija atitiktų Nacionalinėje kovos su korupcija programoje ir Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje nustatytus tikslus ir uždavinius;

2.2.2. siekiant didinti įmonių veiklos skaidrumą ir valdymo atvirumą, įmonių interneto svetainėse skelbti informaciją apie įmonių veiklą korupcijos prevencijos srityje (antikorupcines iniciatyvas, priemones, jų įgyvendinimo rezultatus, asmenų, atsakingų už antikorupcinę veiklą, kontaktinę informaciją, pranešimų apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas pateikimo įmonėms būdus ir priemones).“  

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                              Gintarė Skaistė