LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-93 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 22 d. Nr. A1-290

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ 3 punktu:

1. T v i r t i n u Socialinių paslaugų katalogą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1997 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 112 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 70 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2006 m. liepos 1 d.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Socialinių paslaugų katalogą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                 Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-290

redakcija)

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų katalogas (toliau – Katalogas) apibrėžia socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis ir socialinių paslaugų įstaigų tipus.

2. Kataloge išdėstomos socialinių paslaugų rūšys, jos apibūdinamos pagal kriterijus (apibrėžimas, tikslas, gavėjai, teikimo vieta, paslaugos teikimo trukmė / dažnumas, paslaugos sudėtis, paslaugas teikiantys specialistai). Paslaugoms suteikiamas kodas, kuris naudojamas Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), pateikiami socialinių paslaugų įstaigų tipai.

3. Kataloge vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

4. Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

5. Bendrosios socialinės paslaugos:

Eil.

Nr.

Kodas SPIS

Paslaugos pavadinimas

Kriterijus

Apibūdinimas

 

1

2

3

4

5

 

5.1.

201

Informavimas

Apibrėžimas

Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)

 

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose (toliau – NVO), atviruosiuose jaunimo centruose, atvirosiose jaunimo erdvėse ir kt.), asmens namuose ir kt.

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai

 

5.2.

202

Konsultavimas

Apibrėžimas

Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų

 

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

asmens namuose ir kt.

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Kol problema bus išspręsta

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, psichologai, kiti specialistai

 

5.3.

203

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Apibrėžimas

Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)

 

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

asmens namuose ir kt.

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Kol problema bus išspręsta

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai

 

5.4.

204

Maitinimo organizavimas

Apibrėžimas

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams

 

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose,

labdaros valgyklose ir kitose maitinimo vietose,

asmens namuose ir kt.

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

1–7 kartai per savaitę

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

 

5.5.

205

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Apibrėžimas

Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas

 

 

 

 

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose ir kt.

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

 

5.6.

206

Transporto organizavimas

Apibrėžimas

Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu

 

 

 

 

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.)

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) darbuotojai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

 

5.7.

207

Sociokultūrinės paslaugos

Apibrėžimas

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.

 

 

 

 

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose (bendruomenės centruose, dienos centruose ir kt.)

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

 

5.8.

208

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Apibrėžimas

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) talonų išdavimas, skalbimo paslaugų organizavimas)

 

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

 

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose ir kt.

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

 

5.9.

230

Atvirasis darbas su jaunimu

Apibrėžimas

Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius

 

 

 

 

Gavėjai

Mažiau galimybių turintis jaunimas

 

 

 

 

Teikimo vieta

Atviruosiuose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Su jaunimu dirbantys specialistai, turintys socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos, edukologijos išsilavinimą

 

 

 

 

Ypatumai

Paslauga organizuojama individualiai ir (arba) dirbant su grupe

 

5.10.

231

Mobilusis darbas su jaunimu

Apibrėžimas

Šią paslaugą teikiant, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje

 

 

 

 

Gavėjai

Mažiau galimybių turintis jaunimas

 

 

 

 

Teikimo vieta

Gyvenamoji teritorija, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros

 

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Su jaunimu dirbantys specialistai, turintys socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos, edukologijos išsilavinimą, kiti specialistai

 

 

 

 

Ypatumai

Paslauga teikiama nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į individualius šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių poreikius

 

5.11.

232

Darbas su jaunimu gatvėje

Apibrėžimas

Darbo su jaunimu gatvėje (pagalbos) paslauga teikiama jaunuoliams ne institucinėje aplinkoje, bet jų susibūrimo vietose, siekiant užmegzti santykius su sunkumų patiriančiais jaunais žmonėmis, leidžiančiais laiką gatvėje, skatinti jų motyvaciją keistis, padėti jiems atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti juos pasinaudoti įvairiomis savivaldybės teritorijoje jauniems žmonėms teikiamomis paslaugomis. Paslauga siekiama stiprinti asmeninius ir tarpasmeninius jaunimo bendravimo gebėjimus jo aplinkoje, organizuoti ir vykdyti veiklas, kurios padeda didinti jaunų žmonių sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais

 

 

 

Gavėjai

Mažiau galimybių turintis jaunimas

 

 

 

Teikimo vieta

Neformalios jaunimo susibūrimo vietos (viešosios erdvės, gatvės, parkai, kavinės, sporto aikštynai, klubai ir kt.)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Darbą su jaunimu vykdo komanda, kurioje turi dirbti ne mažiau nei 2 darbuotojai, turintys socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos išsilavinimą

5.12.

200

Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Apibrėžimas

Socialinės paslaugos, organizuojamos atsižvelgiant į specifinius savivaldybės gyventojų poreikius, pvz.: maisto produktų nupirkimas, palydėjimas į įvairias įstaigas ir kt. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos ir kai kurios pagalbos į namus paslaugos

 

III SKYRIUS

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

6. Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

7. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

8. Socialinės priežiūros paslaugos:

Eil.

Nr.

Kodas SPIS

Paslaugos pavadinimas

Kriterijus

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

8.1.

310

Pagalba į namus

Apibrėžimas

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

 

 

 

Teikimo vieta

Asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Iki 10 val. per savaitę;

kai teikiama laikino atokvėpio paslauga – pagal poreikį ir susitarimą tarp paslaugos teikėjo ir asmens, bet ne daugiau nei 208 val. per metus

 

 

 

Paslaugos sudėtis (komplektas)

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.),

lydėjimas į įvairias įstaigas,

kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Pagalbos į namus paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3;

laikino atokvėpio paslauga organizuojama nustačius pagalbos į namus poreikį vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims;

laikino atokvėpio paslauga, apimanti pagalbą į namus, teikiama iki 208 val. per metus

8.2.

320

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Apibrėžimas

Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigoje (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, vaikų dienos centre, dienos centre socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, dienos centre suaugusiems asmenims su negalia, bendruomenės centre, dienos centre), asmens namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose bei išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams;

organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose),

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas,

audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

psichologai,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3

8.3.

330

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Apibrėžimas

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ar sulaukę pilnametystės asmenys, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa (iki 21 m.),

kiti asmenys ir jų šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose (savarankiško gyvenimo namuose)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Neterminuota

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas

 

 

 

Ypatumai

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius

8.4.

 

340

Laikinas apnakvindinimas

Apibrėžimas

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriančios šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Laikino apnakvindinimo įstaigose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

nakvynės suteikimas,

minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (pvz., dušas),

minimalių buitinių paslaugų organizavimas (pvz., virtuvėlė),

esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

esant poreikiui, sveikatos priežiūros specialistai, kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba

8.5.

350

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Apibrėžimas

Pagalbos suteikimas ir organizavimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys vaikai,

vaikai su negalia,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

kiti asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

Įvykio vietoje (mobiliosios krizių įveikimo komandos),

socialinių paslaugų įstaigose (krizių centre), kitose įstaigose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

psichologai,

kiti specialistai

8.6.

360

Psichosocialinė pagalba

Apibrėžimas

Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems

 

 

 

Gavėjai

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką (smurtą) patyrę ar patiriantys vaikai (piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis ar priklausomi nuo jų) ir jų šeimos,

socialinę riziką (smurtą) patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos (smurtautojai, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis ar priklausomi nuo jų),

kiti asmenys ir jų šeimos

 

 

 

Teikimo vieta

Socialinių paslaugų įstaigose (psichosocialinės pagalbos centre, krizių centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje)

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Pagal poreikį dienos metu, prireikus gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Klinikiniai psichologai,

socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, sielovados ir kiti specialistai

8.7.

370

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose

Apibrėžimas

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo,

palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę

 

 

 

Gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

senyvo amžiaus asmenys,

kiti asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos)

 

 

 

Teikimo vieta

Nakvynės namuose,

krizių centruose,

laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Iki12 mėn. ar ilgiau

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.),

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

darbo įgūdžių ugdymas,

esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų, apsaugos organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3

8.8.

380

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams

Apibrėžimas

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus

 

 

 

Gavėjai

Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei siekiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais tapti asmenys,

šeimynos dalyviai

 

 

 

Teikimo vieta

Globos centruose,

įstaigose, teikiančiose įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas,

įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.),

budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo), įtėvio namuose ir kt.

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Kaip nurodyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba pagal poreikį

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas (įskaitant tęstinį),

tarpininkavimas

mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį),

savitarpio pagalbos grupių organizavimas,

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys,

kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams globos centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio ir globos centro rašytiniu susitarimu. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą, globotojo (rūpintojo) globojamas (rūpinamas), budinčio globotojo prižiūrimas vaikas negali būti apgyvendinamas institucijoje

8.9.

390

Apgyvendinimas apsaugotame būste

Apibrėžimas

Asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius

 

 

 

Gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys asmenys (kuriems reikalinga atkryčio prevencijos pagalba),

sulaukę pilnametystės asmenys, kuriems buvo teikta institucinė socialinė globa ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose (iki 24 m.)

 

 

 

Teikimo vieta

Asmeniui suteiktoje gyvenamojoje vietoje

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms

apgyvendinimas – iki 3 m. ar ilgiau, pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę;

socialinę riziką patiriantiems asmenims

apgyvendinimas – iki 24 mėn., pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę;

sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta institucinė socialinė globa ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose (iki 24 m.),

pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

kitos paslaugos

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas

 

 

 

Ypatumai

Paslauga organizuojama taikant atvejo vadybos metodą;

apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikiuos, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3

 

 

9. Pagalbos pinigai (kodas SPIS 300) yra piniginė išmoka, skiriama asmeniui (šeimai), kuriam bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau organizuoti pinigine forma. Pagalbos pinigų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikus globojančios šeimos, budintys globotojai. Pagalbos pinigų mokėjimo atvejus, tvarką ir paslaugų teikimo trukmę nustato savivaldybė.

10. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmens paslaugų poreikio ir nuo įstaigos tipo.

11. Socialinės globos paslaugos:

Eil. Nr.

Kodas SPIS

Paslaugos pavadinimas

Kriterijus

Apibūdinimas

1

2

3

4

5

11.1.

 

Dienos socialinė globa

Apibrėžimas

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu

 

411

414

415

 

Gavėjai

Vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

Institucijoje (dienos socialinės globos centre asmenims su negalia, senų žmonių dienos socialinės globos centre, neįgalių vaikų dienos socialinės globos centre, socialinės globos namuose),

asmens namuose

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje,

nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

laisvalaikio organizavimas,

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),

maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas),

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,

transporto organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

psichologai, psichoterapeutai,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai

 

 

 

Ypatumai

Šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, suteikiama laikino atokvėpio paslauga.

Laikino atokvėpio paslauga, kai teikiama dienos socialinė globa, negali viršyti 288 val. per metus

11.2.

 

Trumpalaikė socialinė globa

Apibrėžimas

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę

 

422

423

424

421

425

426

 

Gavėjai

Vaikai, laikinai likę be tėvų globos,

socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų,

suaugę asmenys su negalia,

vaikai su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriantys asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

 

 

 

 

 

Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos

vaikų socialinės globos namuose,

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

šeimynose,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriantiems vaikams

vaikų socialinės globos namuose,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Vaikams su negalia

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

dienos socialinės globos centruose,

asmens namuose

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia

socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia,

specializuotuose socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose,

dienos socialinės globos centruose,

asmens namuose

 

 

 

 

Senyvo amžiaus asmenims

senų žmonių socialinės globos namuose,

specializuotuose socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

asmens namuose

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriantiems suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos

iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriantiems vaikams

iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn.,

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – iki 18 mėn.

 

 

 

 

Vaikams su negalia

ne mažiau kaip 8 val. per parą, iki 1 mėn. asmens namuose,

ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

ne mažiau kaip 8 val. per parą, iki 1 mėn. asmens namuose,

ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriantiems asmenims

psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose  asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – iki 18 mėn.

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas,

laisvalaikio organizavimas,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.),

maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims),

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),

sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti),

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo ir kiti specialistai

 

 

 

Ypatumai

Laikino atokvėpio paslauga, kai teikiama trumpalaikė socialinė globa, gali būti teikiama iki 14 dienų.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė, kai teikiama trumpalaikė globa, gali būti ilginama atitinkamai nesinaudojant pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugomis

11.3.

 

Ilgalaikė socialinė globa

Apibrėžimas

Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba

 

432

431

434

435

 

 

Gavėjai

Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa,

Vaikai su negalia,

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

Teikimo vieta

 

 

 

 

 

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

vaikų socialinės globos namuose,

šeimynose,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

 

 

 

 

Vaikams su negalia

socialinės globos namuose vaikams su negalia,

bendruomeniniuose vaikų globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia

socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia,

specializuotuose socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

 

Senyvo amžiaus asmenims

senų žmonių socialinės globos namuose,

specializuotuose socialinės globos namuose,

specialiuosiuose socialinės globos namuose,

grupinio gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims

 

 

 

Teikimo trukmė / dažnumas

 

 

 

 

 

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa

 

 

 

 

Vaikams su negalia

iki vaikui sukaks 18 m.

 

 

 

 

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

daugiau nei 6 mėn. per metus,

neterminuotai

 

 

 

Paslaugos sudėtis

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas,

laisvalaikio organizavimas,

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba,

asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

maitinimas,

sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

 

Paslaugas teikiantys specialistai

Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai

 

 

IV SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS

 

12. Skiriamos šios socialinių paslaugų įstaigų grupės:

12.1. stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (socialinės globos namai);

12.2. nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos;

12.3. šeimynos;

12.4. grupinio gyvenimo namai;

12.5. bendruomeniniai vaikų globos namai.

13. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Apibūdinimas

Įstaigos

13.1.

Socialinės globos namai

Socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą vienu metu ne mažiau kaip 10 asmenų

 

 

 

 

13.1.1. vaikų socialinės globos namai

 

 

 

13.1.2. socialinės globos namai vaikams su negalia

 

 

 

13.1.3. senų žmonių socialinės globos namai

 

 

 

13.1.4. specializuoti socialinės globos namai

 

 

 

13.1.5. specialieji socialinės globos namai

 

 

 

13.1.6. socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negalia

 

14. Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Apibūdinimas

Įstaigos

1

2

3

4

14.1.

Laikino gyvenimo namai

Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialinę priežiūrą gyvenamosios vietos neturintiems, laikinai negalintiems ja naudotis asmenims, ar trumpalaikę socialinę globą asmenims po medicininės reabilitacijos

 

 

 

 

14.1.1. nakvynės namai

 

 

 

14.1.2. krizių centras

 

 

 

14.1.3. laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams

 

 

 

14.1.4. psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaiga asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

14.2.

Dienos socialinės globos centrai

Dienos ar trumpalaikę socialinę globą teikiančios socialinės globos įstaigos

 

 

 

 

14.2.1. senų žmonių dienos socialinės globos centras

 

 

 

14.2.2. dienos socialinės globos centras asmenims su negalia

 

 

 

14.2.3. vaikų su negalia dienos socialinės globos centras

14.3.

Savarankiško gyvenimo namai

Socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kuriose asmenys gyvena namų aplinkoje ir jiems sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedami socialinio darbuotojo

 

 

 

 

14.3.1. senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

14.3.2. socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

14.3.3. suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

14.3.4. savarankiško gyvenimo namai be tėvų globos likusiems vaikams (nuo 16 m.) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 21 m.) po institucinės vaiko socialinės globos

14.4.

Apsaugotas būstas

Socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kuriose gyvena iš dalies savarankiški asmenys (šeimos), kuriems pagalba organizuojama asmens namuose ir bendruomenėje

14.4.1. apsaugotas būstas suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

14.4.2. apsaugotas būstas socialinę riziką patiriantiems asmenims

 

 

 

14.4.3. apsaugotas būstas jaunuoliams po institucinės globos

14.5.

Socialinės priežiūros centrai

Socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

14.5.1. vaikų dienos centras

 

 

 

14.5.2. šeimos paramos centras, paramos šeimai tarnyba

 

 

 

14.5.3. dienos centras socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims

 

 

 

14.5.4. dienos centras suaugusiems asmenims su negalia

 

 

 

14.5.5. laikino apnakvindinimo įstaigos

 

 

 

14.5.6. krizių centras

 

 

 

14.5.7. psichosocialinės pagalbos centras

 

 

 

14.6.8. globos centras

14.6.

Bendruomenės centrai

Sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

14.6.1. bendruomenės centrai

14.7.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos

Kitos bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

14.7.1. pagalbos namuose tarnyba

 

 

 

14.7.2. socialinių paslaugų centras

 

 

 

14.7.3. atvirieji jaunimo centrai

 

 

 

14.7.4. kitos įstaigos

 

15. Šeimynos:

15.

Šeimynos

Trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikiantys juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra šeimyna, šeimos aplinkoje globojantys keturis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip aštuoni vaikai). Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia

15.1. šeimyna

 

16. Grupinio gyvenimo namai:

16.

Grupinio gyvenimo namai

Trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) namų aplinkoje gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų. Grupinio gyvenimo namų gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje

16.1. grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia

 

 

17. Bendruomeniniai vaikų globos namai:

17.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje gyvena iki 8 vaikų. Bendruomeninių vaikų globos namų gyventojams sudaromos sąlygos gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje

17.1. bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams ir vaikams su negalia

 

________________________