LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. XII-1389

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 20 straipsnį nauja 12 dalimi:

12. Elektros energiją gaminančių vartotojų (toliau – gaminantys vartotojai), kaip jie yra apibrėžti Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, saulės šviesos energijos elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, o biudžetinių ir viešųjų įstaigų, valdomų valstybės ar savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise, statiniuose – ne didesnė kaip 50 kW, ir neviršija pusės gaminančio vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio, pagaminto elektros energijos kiekio apskaita tvarkoma pagal elektros energijos apskaitos prietaisų, fiksuojančių suvartotą ir pagamintą elektros energiją, rodmenis. Jų pagrindu nustatoma:

1) per kalendorinį mėnesį gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis ir iš elektros energijos tinklų suvartotos elektros energijos kiekis;

2) per kalendorinius metus gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio ir iš elektros energijos tinklų suvartotos elektros energijos kiekio santykis: jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia daugiau elektros energijos negu suvartoja, tai tarp patiektos į elektros tinklus ir suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas perkeliamas į kitą kalendorinį mėnesį kaip gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis, kuris yra kaupiamas einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu; jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia mažiau elektros energijos negu suvartoja, tai tarp per einamąjį kalendorinį mėnesį patiektos į elektros tinklus ir suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas yra atimamas iš per einamuosius kalendorinius metus gaminančio vartotojo sukaupto į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio; jeigu pasibaigus kalendoriniam mėnesiui gaminančio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekis yra didesnis negu jo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis, už šį skirtumą gaminantis vartotojas moka pagal gaminančio vartotojo ir elektros tiekėjo sudarytoje elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą įkainį; per einamuosius kalendorinius metus gaminančio vartotojo suvartotą elektros energiją viršijantis į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis į kitus kalendorinius metus nėra perkeliamas ir už šį kiekį gaminančiam vartotojui nėra mokama.“

2. Papildyti 20 straipsnį nauja 13 dalimi:

13. Gaminantis vartotojas už elektros energijos kiekį, kuris einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu buvo patiektas į elektros tinklus ir po to suvartotas savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nemoka už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir už tinklų operatorių suteiktas paslaugas, išskyrus Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos gaminantiems vartotojams nustatytą naudojimosi elektros tinklais kainą.“

3. Buvusias 20 straipsnio 12, 13, 14 ir 15 dalis laikyti atitinkamai 14, 15, 16 ir 17 dalimis.

4. Papildyti 20 straipsnį 18 dalimi:

18. Šio straipsnio 12 dalyje numatytų saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji suminė galia neturi viršyti 10 MW. Ši galia į šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytą suminę galią neįskaitoma. Pasiekus 10 MW saulės šviesos energijos elektrinių įrengtąją suminę galią, Vyriausybė parengia ir patvirtina tolesnės saulės šviesos energijos elektrinių plėtros tvarkos aprašą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įsipareigojimus dėl aplinkos taršos mažinimo, energijos tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimo bei vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos reikalavimus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. kovo 2 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2015 m. vasario 27 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė