LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO NR. I-1163 4 STRAIPSNIO IR 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. spalio 15 d. Nr. XIII-2484

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) vanduo ir gruntas, nurodyti šio įstatymo 2 priede;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 2 priedo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

MOKESČIO UŽ VANDENĮ IR GRUNTĄ TARIFAI“.

2. Pakeisti Įstatymo 2 priedo lentelės 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį:

a) vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų šildymui

b) juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą

c) kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo

d) fizinių ir juridinių asmenų naudojamas žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti

m3

 

 

0,03

 

4,29

 

0,10

 

0,03“

 

3. Pakeisti Įstatymo 2 priedo lentelės 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10.

Gruntas

m3

0,26“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda