lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014 – 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĘ „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“

 

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1-281

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-255 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, 8 ir 72 punktais ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2020 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. R4-3395 pateiktos 2020 m. rugpjūčio 12 d. atrinktų projektų ataskaitos Nr. 2-(15.2.2-37) bei baigiamojo vertinimo aptarimo darbo grupės 2020 m. rugpjūčio 27 d. posėdžio protokolo Nr. VP-P1-Z05-002 nutariamąsias dalis:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1-281

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

 

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.1.1-LVPA-K-110-03-0001

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“

156737189

GIRELĖS RK JONAVOJE REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT 2,5 MW ELEKTROS IR 8,5 MW ŠILUMOS GALIOS BIOKURO KOGENERACINĘ ELEKTRINĘ

4 609 584,00

4 609 584,00

0,00

4 609 584,00*

0,00

2.

04.1.1-LVPA-K-110-03-0008

AB Vilniaus šilumos tinklai

124135580  

Rajoninės katilinės Nr.2 (RK-2) rekonstrukcija. Biokuro kogeneracinės jėgainės įrengimas, Pramonės g. 95, Vilnius

4 890 000,00

4 890 000,00

0,00

4 890 000,00*

0,00

3.

04.1.1-LVPA-K-110-03-0003

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"

110087517

Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba

3 785 806,00

3 785 806,00

0,00

3 785 806,00*

0,00

*prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“  „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)

_____________________________