LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 7 d. Nr. EV-106

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbo teisės skyriaus vedėjo Šarūno Orlavičiaus 2021 m. balandžio 20 d. tarnybinį pranešimą Nr. ED-91 „Priemonės klausimynų kokybei gerinti bei skaičiui didinti“:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. papildau klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrį „Darbo sutartis 1.1.3 klausimu:

1.1.3.

Ar iki darbo pradžios darbdavys pasirašytinai supažindino darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais? ([1.1.] 42 str. 4 d.)

 

1.2. papildau klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrį „Darbo laikas“ 1.4.3 klausimu:

1.4.3.

Ar darbdavys laikosi draudimo skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš eilės? ([1.1.] 115 str. 4 d.)

 

1.3. išdėstau 1.6.8 klausimą taip:

1.6.8.

Ar darbuotojams, kuriems nustatytas kilnojamo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu darbas, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką? ([1.1.]  144 str. 8 d.)

 

1.4. išdėstau klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Darbo užmokestis“  1.9.3 ir 1.9.4 klausimus taip:

1.9.3.

Ar darbuotojams nustatytas ir mokamas ne mažesnis kaip minimalus darbo užmokestis? ([1.1.] 141 str.1 d.)

1.9.4.

Ar darbuotojams, dirbantiems darbą, kuris nelaikomas nekvalifikuotu, nustatytas ir mokamas valandinis atlygis arba mėnesinė alga, didesni už Vyriausybės nustatytus minimaliuosius dydžius? ([1.1.] 141 str. 2 d.)

 

1.5. išdėstau klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyro „Šeiminių įsipareigojimų gerbimas“  1.10.1 klausimą taip:

1.10.1.

Ar laikomasi reikalavimų, dėl poilsio laiko suteikimo bei darbo organizavimo tvarkos (taikomas ne visas darbo laikas, nuotolinis darbas, lankstus darbo grafikas, individualus darbo grafikas), kai tai susiję su darbuotojo šeiminių įsipareigojimų vykdymu? ([1.1.] 40 str. 5 d., 52 str. 2 d., 113 str. 2 d. 3 p. ir 5 p.,115 str. 3 d., 128 str. 2 d. 1-2 p., 128 str. 4 d. 1-3 p., 128 str. 5 d. 1-2 ir 3 p., 137 str. 1d. 1-4 p., 132 str., 133 str., 134 str., 138 str. 1 ir 3-4 d., 138 str. 3-4 d.)

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

3. N u r o d a u Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

3.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ koregavimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje iki šių metų gegužės 31 d.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Jonas Gricius