KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio         d. Nr.

Kelmė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3 straipsnio 1 dalimi
 ir siekdama efektyvaus Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbo:

1.   Tvirtinu  naujos redakcijosKelmės rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles, kurios įsigalioja nuo 2017 m. gruodžio 1 d. (pridedama).

2.   Įpareigoju  iki 2017 m. lapkričio 22 d.:

2.1.  Petrą Barakauską, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąjį specialistą, su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti visų Administracijos padalinių vadovus ir padaliniams nepriklausančius specialistus bei naujai priimamus darbuotojus;

2.2.  Administracijos padalinių vadovus su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti pavaldžius darbuotojus.

3.    Nustatau, kad su Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimais Administracijos darbuotojai supažindinami šio įsakymo 2 punkte nustatyta tvarka.

4.    Laikau  nuo 2017 m. lapkričio 30 d. netekusiomis galios Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles, patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A-1461 ir jį papildančiais kitais įsakymais.

5.    Pavedu Arūnui Kasparavičiui, Teisės ir personalo skyriaus vedėjui, šio įsakymo įgyvendinimo kontrolę.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Irena Sirusienė