LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 161, 171, 21, 22, 25, 26 STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR 162 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. XIII-3378

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas reglamentuoja su tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu, taip pat su tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių pateikimu rinkai ir ženklinimu susijusius santykius ir nustato valstybės tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas.“

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Licencijų išdavimas, atsisakymas išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo panaikinimas

1. Licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ir didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos licencijos juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams išduodamos, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

1) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

2) nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3) juridiniam asmeniui ir užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau šiame straipsnyje – Tarnyba) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių, be su tabako gaminiais susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

4) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai nėra (nebuvo) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai ar kiti darbuotojai, jeigu jie veikė juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jo interesų, tuo metu, kai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais, o jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas, – nuo šios dalies 3 punkte nurodyto nuosprendžio, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

5) per pastaruosius penkerius metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;

6) per pastaruosius vienus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 5 punkte, 16 dalies 6 punkte ar 26 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais;

7) per pastaruosius trejus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto reikalavimų pažeidimą toje prekybos vietoje, kuriai prašoma išduoti licenciją;

8) didmeninė prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais bus vykdoma ir (ar) tabako gaminiai, su tabako gaminiais susiję gaminiai bus laikomi tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėliuose (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais);

9) turi Tarnybos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad numatomų gaminti tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba);

10) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas užtikrina, kad prekybos vieta, kurioje ketinama verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir prekybos jais būdas pasirinkti nepažeidžiant šio Įstatymo 15 straipsnyje nustatytų draudimų ir ribojimų (taikoma tais atvejais, kai juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais).

3. Licencijas verstis tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ir didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

4. Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (įskaitant mažmeninę prekybą tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais iš automobilinių parduotuvių), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas versis (verčiasi) mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, vykdomoji institucija, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, kuriomis juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas teikia keleivių vežimo oro, vandens ar geležinkelių transporto priemonėmis paslaugas (toliau – keleiviams vežti skirtos transporto priemonės), – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomoji institucija.

5. Išduodamos licencijos yra neterminuotos.

6. Licencijų išdavimo savivaldybėse veiksmus koordinuoja ir stebėseną atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

7. Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, pageidaujančiam gauti licenciją verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos licencijai išduoti ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu per šį terminą licencijas išduodanti institucija Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui licencijos neišduoda ir nepateikia jam motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, laikoma, kad licencija yra išduota.

8. Licencijos verstis tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais neišduodamos, jeigu:

1) pateikiami ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos, neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;

2) pateikiami nevisiškai arba netaisyklingai užpildyti dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie dokumentų trūkumus gavimo dienos, neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

3) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neatitinka bent vieno iš šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose, 8 punkte (jeigu prašoma licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais), 9 punkte (jeigu prašoma licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba) nustatytų reikalavimų;

4) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neįvykdė Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytų reikalavimų.

9. Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. Licencijas išduodanti institucija, gavusi pranešimą, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrinti, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka šio straipsnio 2 dalies 5, 6, 7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

10. Pranešime juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi deklaruoti, kad jis atitinka kiekvieną iš šio straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus. Jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, kartu su pranešime deklaruota informacija apie tai, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo, turi būti pateiktas tai patvirtinantis tos Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, kurioje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, ketinantis verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Lietuvos Respublikoje, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. Tais atvejais, kai šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teismo nuosprendis, nutarimas ar nutartis yra įsiteisėjęs, kompetentingos institucijos išduotame dokumente turi būti nurodyta jo įsiteisėjimo data.

11. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą atitinkamos licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:

1) paaiškėja, kad licencijai verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba jais išduoti buvo pateikti netikslūs duomenys;

2) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ir (ar) mažmenine prekyba jais, pažeidžia šio Įstatymo 92, 94 ir 99 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalies 5, 6 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus;

3) paaiškėja, kad juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, šios veiklos nevykdo ilgiau negu vienus metus ir per šio Įstatymo 12 straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą nesikreipė į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.

12. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu, pasikeitus juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui, paaiškėja, kad juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas neatitinka šio straipsnio 2 dalies 3 ir (ar) 4 punktų nuostatų.

13. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:

1) pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;

2) pateikia prašymą iš licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išbraukti tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlio adresą ir licencijoje nebelieka įrašytų kitų sandėlių adresų;

3) buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 11 dalies 1 ir (ar) 2 punktus ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;

4) buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;

5) pateikia pranešimą, kuris neatitinka šio straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

14. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 13 dalies:

1) 1 punkto nuostatas, pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

2) 2 punkto nuostatas, pateikė prašymą į licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais įrašyti naują tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlio adresą;

3) 3 ir (ar) 5 punktų nuostatas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;

4) 4 punkto nuostatas, atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

15. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas panaikinamas:

1) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

2) jeigu paaiškėja, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

3) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo ir nuo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai;

4) šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;

5) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai.

16. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas panaikinamas:

1) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas šio straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko šio straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;

2) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

3) jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

4) jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;

5) šio Įstatymo 26 straipsnio 5, 7 ir 8 dalyse nustatytais pagrindais;

6) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal šio straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;

7) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas šio straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

17. Licencijas išduodanti institucija privalo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą ir pranešti apie licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimą licencijos turėtojui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio straipsnio 13, 14, 15 ar 16 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

18. Licencijos patikslinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Licencijas patikslina jas išdavusios institucijos.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Licencijuojamos veiklos sąlygos

1. Licencijų verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba jais turėtojams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla.

2. Licencija verstis tabako gaminių ar su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba jos turėtojams taip pat suteikia teisę verstis jų pagamintų tabako gaminių ar su tabako gaminiais susijusių gaminių didmenine prekyba.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams įsigyti tabako gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų ir ši nuostata nedraudžia licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti tabako gaminius iš kitų valstybių. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams įsigyti su tabako gaminiais susijusius gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojų. Ši nuostata nedraudžia licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusių gaminių turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti su tabako gaminiais susijusius gaminius iš kitų valstybių.

4. Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams įsigyti tabako gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų ir ši nuostata nedraudžia licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti tabako gaminius iš kitų valstybių. Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams įsigyti su tabako gaminiais susijusius gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojų. Ši nuostata nedraudžia licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti su tabako gaminiais susijusius gaminius iš kitų valstybių.

5. Licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams Lietuvos Respublikoje leidžiama parduoti tabako gaminius tik licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams, perkantiems ir išvežantiems tabako gaminius iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Licencijų verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams Lietuvos Respublikoje leidžiama parduoti su tabako gaminiais susijusius gaminius tik licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusių gaminių turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams, perkantiems ir išvežantiems su tabako gaminiais susijusius gaminius iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

6. Licencijos verstis tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams leidžiama gaminti, parduoti ir (ar) laikyti tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius tik tose vietose, kurios įrašytos į licenciją. Tabako gaminių ar su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos, pardavimo ir (ar) laikymo vietą nustatančius duomenis, kurie turi būti įrašyti į licenciją, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė atitinkamos veiklos rūšies licencijavimo taisyklėse.

7. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių turėtojai, nevykdantys licencijoje nurodytos veiklos ilgiau negu vienus metus, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kitos dienos po to, kai licencijoje nurodyta veikla nevykdoma vienus metus, informuoti apie tai licenciją išdavusią instituciją ir prašyti sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas stabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui, o jeigu laikotarpis nenurodytas, – stabdomas neterminuotai) arba panaikinti turimos licencijos galiojimą.“

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, įsigijimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius neturint licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas turėti licenciją arba licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba kopiją netaikomas, kai tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, turėdami privalomus juridinę galią turinčius tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančius dokumentus arba gabenimo dokumentus, laiko ir gabena transportavimo paslaugas teikiantys asmenys, užsienio juridiniai asmenys ar jų filialai, gabenantys tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius tranzitu arba pristatantys juos savo filialams ir atstovybėms Lietuvos Respublikoje, arba išvežantys juos iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos bei tarptautinių organizacijų atstovybės, akredituotos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

3. Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius:

1) be tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų;

2) jeigu tie gaminiai yra falsifikuoti;

3) jeigu tie gaminiai yra kontrabandiniai;

4) be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu ir kitais teisės aktais tabako gaminių specialūs ženklai – banderolės nėra privalomos;

5) jeigu dervų, nikotino ar anglies monoksido kiekis cigaretėse viršija šio Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus kiekius;

6) jeigu tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ženklinimas neatitinka šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ženklinimo reikalavimų;

7) jeigu tabako gaminių gamintojų pagamintų ir tabako gaminių importuotojų importuotų tabako gaminių atitiktis nustatytiems reikalavimams nepatvirtinta šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodytais dokumentais ir tvarka;

8) neturint tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietoje arba jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriaus.

4. Fiziniams asmenims draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių laikymo ir gabenimo tvarką, taikomą fiziniams asmenims, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Be to, Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti:

1) cigaretes, cigariles, papirosus vienetais;

2) cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename vienetiniame pakelyje;

3) tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius asmenims iki 18 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius.

6. Draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius asmenims iki 18 metų.

7. Turgavietes administruojantys fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovai, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovai arba jų įgalioti asmenys turi vykdyti jų administruojamų turgaviečių stebėseną (imtis visų teisinių ir organizacinių priemonių), siekdami, kad jų administruojamoje turgavietėje nebūtų prekiaujama tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) jie nebūtų gabenami, laikomi neturint licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Turgavietes administruojantys fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovai, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovai arba jų įgalioti asmenys, pastebėję arba įtarę, kad jų administruojamoje turgavietėje Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo filialas arba fizinis asmuo prekiauja tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) juos gabena, laiko, neturėdamas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip tą pačią administruojamos turgavietės darbo dieną, pranešti apie tai policijai.

8. Lietuvos Respublikoje parduoti neapdorotą tabaką leidžiama tik licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams ir juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams, išvežantiems neapdorotą tabaką iš Lietuvos Respublikos.“

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

15 straipsnis. Mažmeninės prekybos vietų ir būdų ribojimas

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama prekiauti tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:

1) naudojant prekybos automatus;

2) pagal nuotolinės prekybos, įskaitant vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą, sutartis;

3) parduotuvėse, kioskuose ir kitose mažmeninės prekybos vietose, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos;

4) farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros įstaigose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.);

5) asmenims iki 18 metų.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija bendradarbiauja su Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių įgaliotomis institucijomis, siekdama užkirsti kelią tarpvalstybinei nuotolinei prekybai elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis.“

 

7 straipsnis. 161 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 161 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

161 straipsnis. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vartojimo draudimas nepilnamečiams

Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) ir turėti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles.“

 

8 straipsnis. 162 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 162 straipsnį.

 

9 straipsnis. 171 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 171 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat paslėpta elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama draudžiama.“

 

10 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TABAKO GAMINIŲ IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ STEBĖSENA (MONITORINGAS), VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJA, TABAKO KONTROLĖS PRIEMONIŲ PLANAVIMAS“.

 

11 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsena (monitoringas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje atliekama tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsena (monitoringas).“

 

12 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Visuomenės informavimas apie tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, jų vartojimo žalą sveikatai

1. Mokyklos, kuriose vyksta formalusis švietimas, į švietimo programos bendrąjį ugdymo turinį įtraukia klausimus apie tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo daromą žalą sveikatai, sveikatai palankią aplinką, užkertančią kelią rūkymo daromai žalai, sveiką gyvenseną.

2. Sveikatos apsaugos ministerija, gavusi informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos, kuriai pagal šio Įstatymo 9 straipsnį pateikiama ataskaita, iš kokių sudedamųjų dalių pagaminti parduoti Lietuvos Respublikoje skirti tabako gaminiai ir su tabako gaminiais susiję gaminiai, taip pat informaciją apie šio Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų bandymų rezultatus, privalo užtikrinti, kad ši informacija ir kiekvieno tabako gaminio ir su tabako gaminiu susijusio gaminio sudedamųjų dalių sąrašas, kuriame nurodomas dervų, nikotino bei anglies monoksido kiekis, būtų prieinami ir visomis tinkamomis priemonėmis išplatinti vartotojams. Šioje dalyje nurodyta informacija skleidžiama nepažeidžiant konkretaus tabako gaminio ir su tabako gaminiu susijusio gaminio formulės, kuri laikoma komercine paslaptimi, apsaugos reikalavimų.“

 

13 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Veiklos, susijusios su tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, priežiūra, atsakomybė už šio Įstatymo pažeidimus, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių konfiskavimas ir sunaikinimas“.

2. Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Veiklos, susijusios su tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, priežiūrą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, pagal kompetenciją vykdo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, savivaldybių vykdomosios institucijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, muitinė, policija, kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos.“

 

14 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Ekonominės sankcijos

1. Už šio Įstatymo 9 straipsnio 1, 2, 4, 10 dalyse nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka pateikti pranešimus, techninį dokumentą ir ataskaitą, iš kokių tabako gaminių sudedamųjų dalių pagaminti parduoti Lietuvos Respublikoje skirti tabako gaminiai, už šio Įstatymo 910 ir 911 straipsniuose nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka pateikti pranešimus apie rūkomųjų žolinių gaminių sudedamąsias dalis ar pranešimus apie naujoviškus tabako gaminius pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda.

11. Už šio Įstatymo 92 straipsnio, 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 94, 95 ir 97 straipsniuose nustatytų elektroninių cigarečių sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų bauda.

2. Už tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybą, laikymą ir prekybą jais pažeidžiant šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje arba 14 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus (neturint nustatyta tvarka išduotos licencijos) juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda.

3. Už šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimose licencijose nurodyta veikla pažeidimą, už šio Įstatymo 12 straipsnio 3, 4 ar 5 dalyje nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių įsigijimo, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ar tabako pardavimo reikalavimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 ar 7 punkte nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų ir reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.

4. Už šio Įstatymo 13 straipsnyje nustatyto draudimo parduoti oraliniam vartojimui skirtą, kramtomąjį, taip pat uostomąjį tabaką pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.

5. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 4 punkte nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį, pažeidimą, už šio Įstatymo 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nustatytų su tabako gaminių atsekamumu susijusių reikalavimų pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas.

6. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą, kai neteisėtai parduodamų, laikomų ar gabenamų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių vertė neviršija 0,5 bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio draudimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda.

7. Už šio Įstatymo 87 straipsnyje ir 14 straipsnio 5 dalies 1 ar 2 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda, už šio draudimo pažeidimą, padarytą toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje pakartotinai per trejus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje, kurioje nustatytas pakartotinis pažeidimas per trejus metus nuo baudos paskyrimo. Už šio Įstatymo 41 straipsnyje nustatytų tabako gaminių pateikimo rinkai draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio Įstatymo 99 straipsnyje nustatytų rūkomųjų žolinių gaminių ženklinimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

8. Už šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose nustatytų prekybos tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų iki septyniolikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt dviejų eurų bauda ir panaikinamas visų turimų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas. Už šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nustatytų prekybos tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusių gaminių draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatyto prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti ar pasiruošti rūkyti, pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda.

9. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir 171 straipsnyje nustatytų reklamos draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda.

10. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 4 ar 5 dalyje nustatytų informacijos pateikimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

11. Už šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.

12. Už šio Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyto reikalavimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

13. Už šio Įstatymo nuostatų pažeidimus baudas skiria:

1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – už 41 straipsnio, 87 straipsnio, 9 straipsnio 1, 2, 4, 10 dalių, 93, 96, 99, 910, 911 straipsnių, 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalių, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ir 8 punktų, 5 ir 8 dalių, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 15 ir 16 straipsnių, 17 straipsnio 1, 4 ir 5 dalių, 171 ir 18 straipsnių, 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų pažeidimus;

2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – už 87, 92, 94, 95 ir 97 straipsnių, 99 straipsnio, 10 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 1–8 punktų, 5 dalies 1 ir 2 punktų, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 18 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktų nuostatų pažeidimus;

3) Valstybinė mokesčių inspekcija – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 4 ir 8 punktų, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių nuostatų pažeidimus;

4) savivaldybių vykdomosios institucijos – už 10 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus mažmeninės prekybos vietose, taip pat už 15 ir 16 straipsnių, 17 straipsnio 1 dalies (išorinės reklamos priemonėse), 4 ir 5 dalių, 18 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimus;

5) policijos įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 8 punktų ir 141 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatų pažeidimus;

6) Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 3 ir 8 punktų ir 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių nuostatų pažeidimus.“

 

15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos, savivaldybių tarybos ir savivaldybių vykdomosios institucijos iki 2021 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda