LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO  NR. V-383 „DĖL SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. V-523

Vilnius

 

P a k e i č i u Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 3 lentelės „COVID-19 ligos gydymo metodai“ 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

“2.2.

Lopinaviras / Ritonaviras

Azitromicinas

Hidroksichlorokvinas

Chlorokvinas

Remdesiviras

Alfa interferono inhaliacijos

Inozino acedobeno domepranolis ir kt.

Gali būti skiriami kaip eksperimentinis gydymas ir gydymas pagal neregistruotą indikaciją SPĮ gydytojų konsiliumo, į kurio sudėtį įeina gydytojas anesteziologas-reanimatologas, infekcinių ligų gydytojas, gydytojas pulmonologas ir prireikus kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai, sprendimu, esant paciento ar jo atstovo raštiškam sutikimui ir SPĮ etikos komiteto leidimui.“

 

2. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Pacientas, kuriam buvo diagnozuota COVID-19 liga, laikomas pasveikusiu, kai du kartus iš eilės 24 val. intervalu iš paciento nosiaryklės paimtuose tepinėliuose nerandama SARS-CoV-2 viruso (tiriant PGR metodu). Tepinėliai turi būti imami ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų nuo pirmojo teigiamo tepinėlio ir (ar) ligos simptomų pradžios arba ne anksčiau kaip po 3 dienų pasibaigus karščiavimui (nenaudojant antipiretikų). Asmeniui, kuris atitinka šio punkto sąlygas, dar taikomas 14 dienų izoliavimas.

Pacientui, gydomam stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ, tepinėlius ima ASPĮ, kurioje pacientas gydomas. Pacientui, gydomam ambulatoriškai, tepinėlių paėmimą organizuoja pirminės ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti ASPĮ, prie kurios pacientas yra prisirašęs.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Aurelijus Veryga