VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO, FAKTINIŲ APLINKYBIŲ, TAIKANT ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ, FIKSAVIMO AKTO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLO FORMŲ PATVIRTINIMO BEI ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. B1- 936

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 35, 37, 38 straipsnių, III skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 371 straipsniu įstatymą,

pakeičiu Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“:

1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Komisija bylą nagrinėja ir atsakomybėn traukiamam asmeniui baudą skiria ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos (protokolo surašymo). Baudos atsakomybėn traukiamiems asmenims gali būti skiriamos ne vėliau kaip per 3 metus nuo jų pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam pažeidimui – per 3 metus nuo jo paaiškėjimo dienos.“

2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Manydamas, kad nėra kliūčių bylai nagrinėti, Komisijos pirmininkas įtraukia bylos nagrinėjimą į Komisijos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomo Komisijos posėdžio bylos nagrinėjimo proceso šalims registruotu laišku išsiunčia pranešimą apie Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą, kuriame nurodoma:

20.1. adresatas;

20.2. posėdžio data, laikas ir vieta;

20.3. bylos, apie kurią pranešama, pavadinimas;

20.4. nustatyti Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimai;

20.5. bylos nagrinėjimo proceso šalių pagrindinės procesinės teisės ir pareigos;

20.6. neatvykimo pasekmės (pvz., byla gali būti išnagrinėta bylos nagrinėjimo proceso šalims nedalyvaujant);

20.7. pareiga pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, kai reikia, dokumentą, įrodantį atsakomybėn traukiamo asmens vadovo statusą, arba kitą dokumentą, įstatymų numatyta tvarka suteikiantį teisę atstovauti proceso šaliai byloje.“

3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Bylos nagrinėjimo proceso šalys turi teisę:

21.1. susipažinti VMVT su bylos medžiaga ir daryti išrašus, išskyrus medžiagą, kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, banko ar profesinę paslaptį. Bylos nagrinėjimo proceso šalis, pateikianti Komisijai dokumentus ar bylos medžiagą, kurių duomenys sudaro valstybės, komercinę, tarnybos, banko ar profesinę paslaptį, kartu su šiais dokumentais Komisijai gali pateikti prašymą dėl kitų bylos nagrinėjimo proceso dalyvių teisės susipažinti su bylos dokumentais ir daryti išrašus apribojimo;

21.2. teikti prašymus;

21.3. pateikti įrodymus ir dalyvauti juos tiriant;

21.4. užduoti klausimus bylos nagrinėjimo proceso dalyviams;

21.5. duoti rašytinius ir žodinius paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus. Proceso šalys taip pat turi teisę iki bylos nagrinėjimo pateikti paaiškinimus per Komisijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 darbo dienų ir skaičiuojamas nuo dienos, kurią asmuo, įtariamas pažeidęs Alkoholio kontrolės įstatymą, gauna pranešimą apie šio įstatymo pažeidimą;

21.6. prieštarauti kitų proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams;

21.7. gauti Komisijos nutarimo kopiją.“

4. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Bylos nagrinėjimo proceso šalys privalo:

22.1. pateikti visus savo turimus su byla susijusius duomenis įgaliotajam VMVT pareigūnui ar Komisijai pareikalavus;

22.2. savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai;

22.3. raštu informuoti Komisiją apie savo adreso pasikeitimą bylos nagrinėjimo proceso metu. Nesant tokios informacijos, bylos nagrinėjimo proceso šaliai pranešimas apie Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą siunčiamas paskutiniu Komisijai žinomu adresu arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos ar registruotos buveinės adresu ir laikoma, kad bylos nagrinėjimo proceso šalis buvo laiku ir tinkamai informuota.“

5. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Pranešimo apie Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą įteikimas reiškia, kad atitinkamai bylos nagrinėjimo proceso šaliai yra išaiškintos jos procesinės teisės ir pareigos.“

6. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Byla nagrinėjama, kai dalyvauja bylos nagrinėjimo proceso šalys ir kiti dalyviai. Jeigu bylos nagrinėjimo proceso šalys bylos nagrinėjimo metu nedalyvauja, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, kad bylos nagrinėjimo proceso šalims laiku ir tinkamai buvo pranešta apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, ir jeigu iki bylos nagrinėjimo pradžios proceso šalys nepateikia savo neatvykimo pateisinančių dokumentų, kuriuose nurodytas neatvykimo priežastis Komisija pripažįsta svarbiomis. Tinkamu pranešimu apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, laikytinas pranešimas, išsiųstas registruotu laišku Juridinių asmenų registre nurodytu proceso šalies buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai proceso šalis nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba pranešimas, išsiųstas Juridinių asmenų registre nurodytu proceso šalies elektroninių siuntų pristatymo adresu, arba pranešimas pasirašytinai įteiktas proceso šaliai Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo nustatymo metu.“

7. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Bylos nagrinėjamos viešai. Komisijos iniciatyva ar bylos nagrinėjimo proceso šalių prašymu bylų nagrinėjimo posėdis arba posėdžio dalis skelbiama uždara, jeigu tai būtina siekiant apsaugoti valstybės, tarnybos, komercinę, banko ar profesinę paslaptį.“

8. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Komisijos posėdžio tvarka:

31.1. Komisijos pirmininkas pradeda Komisijos posėdį ir paskelbia Komisijos sudėtį, praneša, kas yra Komisijos posėdžio sekretorius;

31.2. Komisijos pirmininkas praneša, kokia byla bus nagrinėjama, koks asmuo traukiamas atsakomybėn;

31.3. Komisijos sekretorius praneša, kas atvyko į Komisijos posėdį. Komisija nustato atvykusiųjų tapatybę, patikrina byloje dalyvaujančių asmenų įgaliojimus. Jei kas nors iš bylos nagrinėjimo proceso dalyvių neatvyksta, Komisijos posėdžio sekretorius informuoja, ar jiems buvo tinkamai pranešta apie posėdžio datą, laiką ir vietą, o Komisija nusprendžia, ar galima be jų nagrinėti bylą;

31.4. Komisija išsprendžia bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymus;

31.5. Komisijos pirmininkas pradeda bylos nagrinėjimą iš esmės:

31.5.1. paskelbiamas protokolas,

31.5.2. išklausomos bylos nagrinėjimo proceso šalys (pirmiausia atsakomybėn traukiamas asmuo). Kalbėjimo trukmė neribojama, tačiau Komisijos posėdžio pirmininkas gali įspėti kurią nors iš bylos nagrinėjimo proceso šalių, jeigu ši nukrypsta nuo bylos esmės,

31.5.3. bylos nagrinėjimo proceso šalims gali būti užduodami klausimai: pirma klausimus užduoda Komisijos pirmininkas (Komisijos nariai), po to – kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai (pirma – proceso šalis, jei ji yra),

31.5.4. jeigu bylos nagrinėjimo metu apklausiami liudytojai, juos apklausti turi teisę ir proceso šalys, jos taip pat turi teisę siūlyti savo liudytojus,

31.5.5. ištiriami kiti įrodymai, pvz.: apžiūrimi daiktiniai įrodymai, paskelbiami rašytiniai įrodymai ir kt. Jeigu bylos nagrinėjimo metu yra pateikiama naujų įrodymų, proceso šalys turi teisę nedelsdamos su jais susipažinti ir per 5 darbo dienas nuo naujų įrodymų gavimo pateikti dėl jų savo paaiškinimus,

31.5.6. išsprendžiami nauji bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymai;

31.6. išklausiusi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių pasisakymus ir ištyrusi kitus įrodymus, Komisija Komisijos pirmininko siūlymu išeina į pasitarimų kambarį priimti nutarimo dėl bylos. Apie tai Komisijos pirmininkas paskelbia posėdžių salėje esantiems asmenims;

31.7. grįžusi iš pasitarimų kambario, Komisija paskelbia priimto nutarimo rezoliucinę dalį ir nurodo, kad nutarimas per 2 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio bus registruotu laišku išsiųstas bylos nagrinėjimo proceso šalims.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                    Vidmantas Paulauskas