Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. T1-24

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 29316,0 tūkst. Eur (1 priedas)

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 29755,5 tūkst. Eur , iš jų:

1.2.1. 18969,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 1574,1 tūkst. Eur turtui įsigyti;

1.2.3. 621,3 tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti.         

1.3. Asignavimus pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

1.4. Asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus (3 priedas).

1.5. Asignavimus pagal programas (4 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus užtikrinti, kad 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2021 m. sausio 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administraciniam teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas