r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m. kovo 18 d. Nr. T-72

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-94 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2024 m. kovo 18 d.

sprendimu Nr. T-72

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Programos uždavinius, projektų koordinavimo, finansavimo šios Programos lėšomis atsakomybės ir kontrolės tvarką.

2. Programos pagrindinis tikslas – skatinti smulkiojo verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

3. Programos uždaviniai:

3.1. sudaryti teisines, finansines ir valdymo sąlygas vykdyti Savivaldybės politiką remiant verslą;

3.2. skatinti smulkiojo verslo subjektus aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje;

3.3. skatinti užimtumą Savivaldybėje;

3.4. sudaryti palankias sąlygas smulkiojo verslo kūrimuisi.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Projektas – veikla, kuria siekiama aiškiai suformuluoto tikslo, turi savo aiškiai apibrėžtą įgyvendinimo laikotarpį ir patirtas išlaidas;

4.2. Darbo priemonės ir įranga – darbo procese naudojamos mašinos, mechanizmai, įtaisai, įrankiai, aparatai, prietaisai ir kita stacionari ir (ar) kilnojama įranga, programinė įranga (išskyrus operacinę sistemą ir antivirusinę programą), būtini konkrečiai veiklai įgyvendinti;

4.3.Vertinimo kriterijai – rodikliai, suteikiantys informaciją apie projektus ir jų įgyvendinimo rezultatus;

4.4. Infrastruktūra – inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti/naujoms darbo vietoms sukurti reikalingi nauji objektai (baldai, darbo priemonės ir įranga), įskaitant universalaus dizaino infrastruktūrą;

4.5. Universalus dizainas – gaminių ir aplinkos forma, kai jais be specialaus pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės;

4.6. Smulkiojo verslo subjektas (toliau – Pareiškėjas) – subjektas, įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla (toliau – ekonominė veikla) Savivaldybėje, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, išskyrus valstybės ir Savivaldybės įmones ir įmones, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 proc. balsavimo teisę suteikiančių akcijų:

4.6.1. juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos įmonės ar mažos įmonės sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje, arba,

4.6.2. fizinis asmuo, turintis verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą ir vykdantis ekonominę veiklą Savivaldybėje ne mažiau 90 dienų per kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos;

4.7. Verslo subjektas, veiklą vykdantis iki 2 metų – tai verslo subjektas, kuris yra registruotas ir ekonominę veiklą, kuriai prašoma finansavimo, vykdo ne ilgiau kaip 2 metai;

4.8. Kryžminis finansavimas – projekto paraiškoje nurodytų išlaidų finansavimas kitų programų ar šaltinių lėšomis (pvz. vietos veiklos grupių, agentūrų, ministerijų);

4.9. Inovatyvus verslas – verslas, kai privatus arba juridinis asmuo vykdo ekonominę veiklą pritaikydamas anksčiau Savivaldybėje nenaudotas technologijas, sprendimus ar kitur įgytas žinias;

4.10. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (toliau – EVRK 2 red.) – klasifikatorius, kuris nustato atskirų kategorijų veiklos sritis, kodus, pavadinimus, t. y. sekcijas, skyrius, grupes, klases, visoms Europos Sąjungos šalims narėms. EVRK 2 red. parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių „Nomenclatures des Activities de Communite Europeene“ (Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius – NACE 2 red.);

4.11. kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

5. Projektų finansavimo konkursus organizuoja Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius, atsakingas už Programos įgyvendinimo koordinavimą ir administravimą.

6. Programos teikiamo finansavimo forma – išlaidų kompensavimo būdas.

7. Lėšos Programai įgyvendinti numatomos Savivaldybės biudžete.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

8. Teikti paraiškas projektų finansavimui gali Aprašo 4.6 papunktyje nurodyti Pareiškėjai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

8.1. neturintys mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

8.2. nesantys skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba bendra įsiskolinimų suma neviršija 100 Eur);

8.3. Savivaldybėje ekonominę veiklą vykdantys Pareiškėjai, registruoti Savivaldybės teritorijoje.

9. Jei paraišką projektų finansavimui teikia Pareiškėjai, vykdantys ekonominę veiklą pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos vykdymo pažymas, tai iki paraiškos pateikimo dienos šie Pareiškėjai veiklą, kuriai prašoma finansavimo, turi būti vykdę Savivaldybėje ne mažiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus ir turi atitikti Aprašo 8.1 – 8.3 papunkčiuose numatytus reikalavimus.

 

III SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

10. Einamaisiais kalendoriniais metais vienas Pareiškėjas gali pateikti vieną projekto paraišką.

11. Vienam Pareiškėjui Programos lėšomis kompensuojama ne daugiau kaip 5000 Eur per pastaruosius 3 metus.

12. Pareiškėjas, teikdamas projekto paraišką Programos lėšoms gauti, privalo užtikrinti, kad projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos kitomis Savivaldybės, Europos Sąjungos, valstybės ar kitų fondų (programų) lėšomis.

13. Programos lėšomis nekompensuojama:

13.1. veiklos, susijusios su medžiokle, ginklais, azartinių lošimų ir lažybų organizavimu, lombardų, draudimo, brokerių veikla;

13.2. bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų Pareiškėjų veiklos;

13.3. kryžminis finansavimas;

13.4. lengvojo automobilio įsigijimo išlaidos;

13.5. transporto priemonių draudimų išlaidos;

13.6. transporto priemonių, kitos technikos ir įrangos detalės;

13.7. transporto priemonių, kitos technikos ir įrangos remonto išlaidos;

13.8. mobiliojo ryšio priemonės ir išlaidos už mobiliojo ryšio paslaugas;

13.9. pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas.

14. Pareiškėjai, atitinkantys šiame Apraše nurodytus reikalavimus, gali teikti paraiškas šioms išlaidoms kompensuoti, tačiau 3 metų kompensuojama bendra išlaidų suma, negali viršyti 14.1–14.3 papunkčiuose nurodytos maksimalios išlaidų kompensuojamos sumos:

14.1. Pareiškėjams gali būti kompensuojama iki 80 proc. nuo faktiškai sumokėtų kredito (lizingo) palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų. Kompensuojama ne didesnė kaip 2000 Eur palūkanų suma už pirmuosius trejus kredito (lizingo) mokėjimo metus. Pirmaisiais metais paraiška teikiama konkursui, o jei ji pripažįstama tinkama kompensavimui, antraisiais ir trečiaisiais metais Pareiškėjui pateikus paraišką dėl to paties kredito (lizingo) kompensavimo už antruosius ir trečiuosius metus, paraiška nėra vertinama konkurso būdu. Kompensuojama tik jau išmokėta palūkanų suma.

14.2. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto draudimo įmokų dengimo išlaidoms. Kompensuojama iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur, jeigu draudimo įmokos yra susijusios su dalyvavimu projektinėje veikloje. Turto draudimo įmokos kompensuojamos 3 metus. Pirmaisiais metais paraiška teikiama konkursui, o jei ji pripažįstama tinkama kompensavimui, antraisiais ir trečiaisiais metais Pareiškėjui pateikus paraišką dėl to paties turto draudimo išlaidų kompensavimo už antruosius ir trečiuosius metus, paraiška nėra vertinama konkurso būdu. Kompensuojama tik jau apmokėta turto draudimo suma.

14.3. Valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiams, kurie gali būti kompensuojami trejus metus iš eilės. Pirmaisiais metais paraiška teikiama konkursui, o jei ji pripažįstama tinkama kompensavimui, antraisiais ir trečiaisiais metais Pareiškėjui pateikus paraišką dėl to paties valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio išlaidų kompensavimo už antruosius ir trečiuosius metus, paraiška nėra vertinama konkurso būdu:

14.3.1. verslo subjektui, ekonominę veiklą vykdančiam iki 2 metų, iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur;

14.3.2. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam ekonominę veiklą iki 2 metų, iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur.

15. Projekto paraiškoje prašoma kompensuoti išlaidų suma negali viršyti Aprašo 15.1–15.10 papunkčiuose nurodytos sumos:

15.1. Pradinėms įmonės steigimo išlaidoms, kurios patirtos ne anksčiau kaip nuo praėjusių metų sausio 1 dienos. Kompensacija skiriama mokesčiui notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, mokesčiui Juridinių asmenų registrui už juridinio asmens įregistravimą. Kompensuojama 100 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

15.2. Verslo planų (paraiškų) ir kitų dokumentų paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Vietinių užimtumo iniciatyvų ir kitų verslo paramos fondų rengimo išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur.

15.3. Infrastruktūros projektų išlaidoms (išskyrus universalaus dizaino sprendinius). Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 5000 Eur. Verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, ir jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam ekonominę veiklą iki 2 metų, kompensuojama iki 60 proc. infrastruktūros išlaidų (išskyrus universalaus dizaino sprendinius), bet ne daugiau kaip 5000 Eur. Universalaus dizaino sprendinių įgyvendinimo išlaidoms kompensuojama iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 5000 Eur.

15.4. Nekilnojamojo turto nuomos ir (arba) patalpų remonto bei įrenginių ir (arba) programinės įrangos nuomos išlaidoms:

15.4.1. verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, kompensuojama iki 50 proc. nekilnojamojo turto nuomos išlaidų, bet ne daugiau kaip 2 Eur už 1 m2 ir ne daugiau kaip 1500 Eur;

15.4.2. verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, kompensuojama iki 50 proc. patalpų remonto ir įrenginių ir (arba) programinės įrangos nuomos išlaidų, bet ne daugiau kaip 1500 Eur;

15.4.3. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 2 metų, kompensuojama iki 80 proc. nekilnojamojo turto nuomos išlaidų, bet ne daugiau kaip 2,5 Eur už 1 m2 ir ne daugiau kaip 3000 Eur;

15.4.4. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 2 metų, kompensuojama iki 80 proc. patalpų remonto ir įrenginių, ir (arba) programinės įrangos nuomos išlaidų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur.

15.5. Dalyvavimo parodose išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur, kai:

15.5.1. Pareiškėjas dalyvauja užsienio ar savo šalies parodoje, pristatydamas savo produkciją ar paslaugas;

15.5.2. Pareiškėjas kartu su verslininkų delegacija vyksta į šalies ar užsienio parodą dėl pasidalijimo gerosios darbo patirties pavyzdžiais, pažangios technikos arba naujų technologijų diegimo.

15.6. Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidoms:

15.6.1. prekės ženklo registravimo ir gaminių pavyzdžių sertifikavimo išlaidoms. Kompensuojama iki 75 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 2000 Eur;

15.6.2. reklaminių lankstinukų ar kitos informacinio arba reklaminio tipo spaudos, skirtos verslo subjektams reklamuoti, leidybos išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur;

15.6.3. interneto svetainės kūrimo arba nuomos išlaidoms, kurias sudaro mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus, mokestis už interneto svetainės adreso sukūrimą ir palaikymą vieneriems metams, mokestis už interneto svetainės skelbimą serveryje arba vienkartinėms iki 1 metų interneto svetainės nuomos išlaidoms. Kompensuojama iki 75 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur;

15.6.4. reklaminių tekstų kūrimo, rinkodaros konsultacijų, rinkos tyrimų išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

15.7. Verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, licencijų, atestatų, susijusių su vykdoma veikla, mokymų išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

15.8. Verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, darbo saugos dokumentacijos sutvarkymo išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

15.9. Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidoms, susijusioms su Projekte numatomomis veiklomis. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur.

15.10. Savivaldybės ir (arba) jos partnerių organizuojamų konkursų, projektų, seminarų, konferencijų ir kitų verslumą Savivaldybėje skatinančių renginių, švenčių organizavimo išlaidoms. Išlaidų kompensavimui gali būti skirta iki 5 proc. einamųjų metų Programos patvirtinto metinio biudžeto lėšų.

16. Prašomos kompensuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su Pareiškėjo vykdoma ekonomine veikla. Kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios sąskaitose yra adresuotos Pareiškėjui ir tiesiogiai apmokėtos Pareiškėjo vardu.

17. Išlaidų kompensavimas pagal Programą neskiriamas, jei per 3 paskutinius finansinius metus (taikomi Pareiškėjo naudojami mokestiniai metai) Pareiškėjui ir su juo susijusiems asmenims suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą (projekto finansavimą), viršija de minimis valstybės pagalbai nustatytą maksimalų dydį. Bendra de minimis valstybės pagalbos suma neturi viršyti 200000 Eur (arba 100000 Eur įmonėms, vykdančioms veiklą kelių transporto sektoriuje). Informacija apie Pareiškėjams paskirtas Programos lėšas perduodama į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą (KOTIS).

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

18. Informacija apie Programos lėšomis finansuojamų projektų, skirtų Aprašo 14.1–14.3 ir
15.1–15.9 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms kompensuoti, konkursą skelbiama einamųjų metų
II ketv. Nepanaudojus visų Programoje numatytų lėšų, gali būti skelbiami papildomi konkursai. Konkursas skelbiamas viešai vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje
www.akmene.lt likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paskutinės projektų paraiškų teikimo dienos.

19. Projektų paraiškos Aprašo 15.10 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti priimamos be kvietimo, kol bus pasiektas minėtame papunktyje nurodytų lėšų limitas.

20. Užpildyta projekto paraiška pagal nustatytą formą Savivaldybės administracijai gali būti pateikta šiai būdais:

20.1. elektroniniu būdu: el. p. [email protected], jei paraiška pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt;

20.2. išsiųsta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba Pareiškėjo pristatoma asmeniškai Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose adresu:
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

21. Kitais būdais pateikta arba po skelbime apie konkursą nustatyto termino pabaigos įteikta paraiška yra nenagrinėjama.

22. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba. Kita kalba arba ranka užpildytos paraiškos nepriimamos.

23. Kartu su projekto paraiška turi būti pateikta:

23.1.  juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.) kopija/verslo liudijimo (-ų) kopija (-os)/individualios veiklos vykdymo pažymos kopija;

23.2.  pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 15 darbo dienų nuo projekto paraiškos pateikimo dienos);

23.3.  pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 15 darbo dienų nuo projekto paraiškos pateikimo dienos);

23.4.  deklaruotos gyvenamosios vietos dokumento kopija (vykdantiems ekonominę veiklą pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos vykdymo pažymas);

23.5.  sutarčių kopijos;

23.6.  darbų/paslaugų perdavimo–priėmimo aktų kopijos;

23.7.  sąskaitų faktūrų kopijos;

23.8.  išlaidų apmokėjimus įrodančių dokumentų kopijos;

23.9.  kiti papildomi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu, kuriais pagrindžiamos paraiškoje prašomos kompensuoti išlaidos.

24. Užregistruotos paraiškos tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų pateikimas Pareiškėjo iniciatyva galimas iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, nurodytos skelbime apie konkursą.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

25. Pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

25.1. administracinės atitikties vertinimas (pareiškėjas yra smulkiojo verslo subjektas, kaip tai nurodyta Aprašo 4.6 papunktyje, projekto paraiška tinkamai užpildyta, pateikti privalomi dokumentai);

25.2. tinkamumo finansuoti vertinimas (projekto aktualumas, organizavimas, biudžeto pagrindimas, naudojimo efektyvumas).

26. Administracinės atitikties bei tinkamumo finansuoti vertinimus per 30 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos dienos atlieka Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Programos projektų vertinimo darbo grupė (toliau – Ekspertų darbo grupė). Esant dideliam paraiškų skaičiui ir/ar poreikiui organizuoti papildomus Ekspertų darbo grupės posėdžius, jų vertinimas gali būti pratęstas 10 darbo dienų. Apie pratęstą projektų paraiškų vertinimo terminą Pareiškėjai informuojami elektroniniu paštu.

27. Ekspertų darbo grupę sudaro 5 nariai: darbo grupės pirmininkas, darbo grupės pirmininko pavaduotojas, darbo grupės nariai. Ekspertų darbo grupės posėdžio sekretorius nėra Ekspertų darbo grupės narys.

28. Ekspertų darbo grupės sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip 2/5 Ekspertų darbo grupės narių kas 2 metus. Ekspertų darbo grupės nario pareigas asmuo gali eiti ne ilgiau kaip 4 metus iš eilės, išskyrus Programą administruojantį specialistą. Ekspertų darbo grupės pirmininku negali būti skiriamas Aprašo 29.3 papunktyje nurodytas atstovas.

29. Į Ekspertų darbo grupės sudėtį įeina:

29.1. Savivaldybės tarybos narys;

29.2. nevyriausybinės organizacijos arba gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovas;

29.3. verslumą skatinančios organizacijos atstovas, asocijuotų verslo struktūrų atstovas arba smulkiojo verslo subjektas;

29.4. Savivaldybės administracijos specialistai.

30. Ekspertų darbo grupės darbo tvarką reglamentuoja Programos Ekspertų darbo grupės darbo reglamentas, tvirtinamas Savivaldybės mero potvarkiu.

31. Pirmenybė gauti projektų finansavimą teikiama Pareiškėjams:

31.1. vykdantiems veiklą pirmais ar antrais veiklos metais;

31.2. kuriantiems naujas darbo vietas;

31.3. vykdantiems projektus, kurių metu planuojama įgyvendinti inovatyvias verslo idėjas;

31.4. jauniems verslininkams (iki 29 m.);

31.5. asmenims (projekto paraiškos teikėjams), turintiems negalią;

31.6. kuriantiems darbo vietas asmenims, turintiems negalią;

31.7. kurie negavo paramos pagal šios Programos priemones pastaruosius 3 metus;

31.8. vykdantiems veiklą prioritetinėse srityse:

31.8.1. EVRK 2 red. I. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla;

31.8.2. EVRK 2 red. S 95.22 Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas;

31.8.3. EVRK 2 red. S 95.23 Avalynės ir odos gaminių taisymas;

31.8.4. EVRK 2 red. S 95.25 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas;

31.8.5. EVRK 2 red. M 75 Veterinarinė veikla.

32. Ekspertų darbo grupė turi teisę:

32.1. susipažinti su informacija, susijusia su projektų paraiškų nagrinėjimu ir vertinimu;

32.2. esant poreikiui, surinkti ir įvertinti per nustatytą terminą Pareiškėjo pateiktus papildomus dokumentus ir paaiškinimus;

32.3. siūlyti skirti mažesnę nei Pareiškėjo prašoma išlaidų kompensavimo sumą;

32.4. kitas teises, reikalingas vykdyti jos funkcijoms.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

33. Projektai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu, pateikus dokumentus, pagrindžiančius projekto įgyvendinimo metu patirtas išlaidas. Šios išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip nuo praėjusių metų sausio 1 dienos.

34. Lėšos, skirtos projektams finansuoti, paskirstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Ekspertų darbo grupės siūlymą.

35. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo informuojamas elektroniniu paštu per 7 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dienos.

36. Lėšų naudojimo sutartį su finansavimą gavusiais Pareiškėjais per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dienos pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

37. Pareiškėjas, pasirašęs lėšų naudojimo sutartį, privalo nedelsdamas paskelbti savo interneto svetainėje, o jei jos neturi socialinių tinklų paskyroje ir (ar) vykdomos ekonominės veiklos vietoje (gerai matomoje vietoje pakabinti bent vieną ne mažesnio nei A3 formato plakatą) apie projektą kaip finansuojamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Informacija apie projekto finansavimą turi būti paskelbta ir nuolat matoma ne mažiau kaip 12 mėn.

38. Pareiškėjas, gavęs projekto finansavimą, atsiskaito Savivaldybės administracijai už finansuotą veiklą ir vertinimo kriterijų įvykdymą teikdamas Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, kaip tai nurodyta lėšų naudojimo sutartyje.

39. Pasibaigus kalendoriniams metams, Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt skelbiama informacija apie Savivaldybės administracijos Programos lėšomis finansuotus projektus.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

40. Pareiškėjai užtikrina projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir įsipareigoja vykdyti projekte nurodytą veiklą ne trumpiau kaip vienerius metus nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos, išskyrus Aprašo 15.10 papunktyje išvardytas veiklas. Pareiškėjai, vykdantys ekonominę veiklą pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos vykdymo pažymas, turi vykdyti projekte nurodytą veiklą ne trumpiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos.

41. Projektų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Programą administruojantis specialistas, atsakingas už lėšų naudojimo sutarties vykdymą.

42. Programą administruojantis specialistas kontrolę vykdo dviem etapais:

42.1. ne mažiau kaip 2 kartus per metus patikrina informaciją apie Pareiškėją, gavusį projekto finansavimą, mokesčių mokėtojų registre;

42.2. ne mažiau kaip 1 kartą per metus patikrina, ar Pareiškėjas, gavęs projekto finansavimą, vykdo projekte numatytą veiklą, atlikdamas projektinės veiklos patikrą vietoje. Programą administruojantis specialistas gali prašyti Pareiškėjo pateikti papildomą informaciją bei dokumentus apie projekte vykdomą veiklą, apžiūrėti Pareiškėjo darbo vietas ir pan.

43. Programą administruojantis specialistas, atlikęs kontrolę ir nustatęs, kad Pareiškėjas nevykdo įsipareigojimų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui kontrolės ataskaitą apie projekte nurodytos veiklos įsipareigojimų nevykdymą bei teikia pasiūlymus dėl sankcijų taikymo pagal lėšų naudojimo sutartį.

44. Pareiškėjas, neteisingai pateikęs duomenis paraiškoje ar neįvykdęs lėšų naudojimo sutarties reikalavimų, per 20 darbo dienų nuo raštiško Savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimo apie įsipareigojimų nevykdymą išsiuntimo dienos privalo grąžinti tai išlaidų rūšiai iki tol jam pagal lėšų naudojimo sutartį išmokėtas lėšas, skirtas minėtai veiklai įgyvendinti, į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

45. Laiku negrąžinus lėšų, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Programos lėšų naudojimo finansinė ir veiklos kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Projektų paraiškos ir ataskaitos saugomos trejus metus teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Aprašą keičia arba panaikina Savivaldybės taryba.

49. Programos asignavimų valdytojas yra Savivaldybės administracijos direktorius.

50. Programos viešinimui gali būti skiriama iki 5 proc. einamųjų metų programos patvirtinto metinio biudžeto.

______________