VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-287 „DĖL ASMENŲ registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 5 d. Nr. 1K-156

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Duomenų ir analizės skyriui – užtikrinti viešą teritorinių ligonių kasų surinktos informacijos apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles skelbimą / prieigą prie šios informacijos, Sutarčių skyriui – vykdyti duomenų apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles stebėseną;“.

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) priskiriamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), išskyrus Laisvės atėmimo vietų ligoninę, teikiamų planinių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP), specializuotų ambulatorinių, dienos stacionaro, stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų (toliau – paslaugos), kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, laukimo eilių stebėsenos ir asmenų registravimo į šias eiles tvarką.“

1.2.2. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. PAASP paslaugos, kurioms taikoma stebėsena – planinės šeimos gydytojo arba gydytojų komandos (vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo), gydytojo odontologo, suaugusiųjų psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo.“

1.2.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. ASPĮ privalo sudaryti galimybę pacientams užsiregistruoti Išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS) ir (ar) užregistruoti apdraustuosius ir draudžiamuosius privalomuoju sveikatos draudimu PSDF biudžeto lėšomis apmokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, vadovaudamosi Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

1.2.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Informaciją apie PAASP paslaugų laukimo eiles visos šias paslaugas teikiančios ASPĮ (įskaitant psichikos sveikatos centrus) turi pateikti tai TLK, kurios veiklos zonoje pagal ASPĮ veiklos adresus teikia paslaugas.“

1.2.5. Pakeičiu10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Informaciją apie specializuotų ambulatorinių, dienos stacionaro, stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų laukimo eiles ASPĮ turi pateikti pagal jų veiklos adresus tai TLK, su kuria sudaryta sutartis dėl šių paslaugų teikimo.“

1.2.6. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. ASPĮ eilių stebėsenos duomenis per 5 darbo dienas elektroniniu būdu ir raštu (tvirtinama vadovo parašu bei spaudu) arba tik elektroniniu būdu (tvirtinamu elektroniniu vadovo parašu) pateikia TLK.“

1.2.7. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. TLK, gavusi savo veiklos zonos ASPĮ duomenis, juos susistemina ir suderintu formatu įkelia į atitinkamą VLK priskirtą elektroninį aplanką iki einamojo mėnesio 25 dienos.“

1.2.8. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. VLK savo interneto svetainėje https://ligoniukasa.lrv.lt/ iki einamojo mėnesio paskutinės dienos skelbia apibendrintus eilių stebėsenos duomenis.“

1.2.9. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Pacientai VLK interneto svetainėje gali rasti informaciją apie paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles dviem būdais:

21.1 . pagal pasirinktą ASPĮ rasti duomenis apie joje teikiamas paslaugas ir šių paslaugų laukimo trukmę;

21.2. pagal pasirinktą paslaugą rasti visas ASPĮ, teikiančias šią paslaugą, ir sužinoti paslaugos laukimo trukmę skirtingose ASPĮ bei šių ASPĮ adresus.“

1.2.10. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Elektroninio pašto adresu [email protected] pacientai gali pateikti atsiliepimus ar pastabas dėl informacijos apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles.“ 

1.2.11. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

1.2.12. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gintaras Kacevičius

 

 

Asmenų registravimo į asmens sveikatos

priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių

stebėsenos tvarkos aprašo

priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIOMS TAIKOMA JŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Gydytojų specialistų teikiamos paslaugos*

1

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

2

Akušerio ginekologo

3

Alergologo ir klinikinio imunologo

4

Anesteziologo reanimatologo

5

Burnos chirurgo

6

Chirurgo

7

Darbo medicinos gydytojo

8

Dermatovenerologo

9

Echoskopuotojo

10

Endodontologo

11

Endokrinologo

12

Endoskopuotojo

13

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

14

Ftiziatro

15

Gastroenterologo

16

Gydytojo genetiko

17

Gydytojo odontologo

18

Geriatro

19

Hematologo

20

Infektologo

21

Kardiologo

22

Klinikinio fiziologo

23

Klinikinio toksikologo

24

Koloproktologo

25

Kraujagyslių chirurgo

26

Krūtinės chirurgo

27

Nefrologo

28

Neonatologo

29

Neurochirurgo

30

Neurologo

31

Oftalmologo (teikiama suaugusiesiems ir vaikams)

32

Onkologo chemoterapeuto

33

Onkologo radioterapeuto

34

Ortodonto odontologo

35

Ortopedo odontologo

36

Ortopedo traumatologo (teikiama suaugusiesiems ir vaikams)

37

Otorinolaringologo

38

Periodontologo

39

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

40

Psichiatro

41

Psichoterapeuto (psichoterapinė konsultacija)

42

Pulmonologo

43

Radiologo

44

Reumatologo

45

Širdies chirurgo

46

Urologo

47

Vaikų alergologo

48

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo

49

Vaikų chirurgo

50

Vaikų endokrinologo

51

Vaikų ftiziatro

52

Vaikų gastroenterologo

53

Vaikų hematologo

54

Vaikų ir paauglių psichiatro

55

Vaikų infekcinių ligų gydytojo

56

Vaikų kardiologo

57

Vaikų ligų gydytojo

58

Vaikų nefrologo

59

Vaikų neurochirurgo

60

Vaikų neurologo

61

Vaikų odontologo

62

Vaikų pulmonologo

63

Vaikų reumatologo

64

Vaikų urologo

65

Veido ir žandikaulių chirurgo

66

Vidaus ligų gydytojo

67

Dietologo

68

Akušerio ginekologo konsultacija dėl pagalbinio apvaisinimo

69

Sporto medicinos gydytojo

 

Dienos stacionaro paslaugos*

1

Alergologija

2

Dienos stacionaras I

3

Dienos stacionaras II

4

Dienos stacionaras III

5

Dienos stacionaras IV

6

Dienos stacionaras V

7

Dienos stacionaras VI

8

Dienos stacionaras VII

9

Dienos stacionaras VIII

10

Dienos stacionaras IX

11

Dienos stacionaras X

12

Dienos stacionaras XI

13

Dienos stacionaras XII

14

Dirbtinė plaučių ventiliacija

15

Geriatrija

16

Invazinis skausmo malšinimas

17

Kardiologinė intervencinė radiologija

18

Kataraktos operacija

19

Nėštumo patologija

20

Oftalmologija

21

Onkologija

22

Pagalbinis apvaisinimas

23

Psichoterapija (teikiama suaugusiesiems)

24

Spindulinė terapija

25

Suaugusiųjų psichiatrija

26

Vaikų ir paauglių psichiatrija

27

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

 

Brangieji tyrimai ir procedūros**

1

Gydomoji gravitacinė kraujo chirurgija

2

Hematologijos brangieji tyrimai

3

Hiperbarinė oksigenacija

4

Kompiuterinė tomografija

5

Kompiuterinės tomografijos angiografija

6

Magnetinio rezonanso angiografija

7

Magnetinio rezonanso tomografija

8

Paprastoji hemodializė

9

Pozitronų emisijos tomografijos tyrimas

10

Ultragarsinis tyrimas su kontrastine medžiaga

 

 

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) gydytojų teikiamos paslaugos*

1

Šeimos gydytojo

2

Vidaus ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

3

Vaikų ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

4

Gydytojo akušerio-ginekologo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

5

Gydytojo chirurgo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda)

6

Gydytojo odontologo (teikiama PAASP įstaigoje)

7

Suaugusiųjų psichiatro (teikiama psichikos sveikatos centre)

8

Vaikų ir paauglių psichiatro (teikiama psichikos sveikatos centre)

9

Medicinos psichologo (teikiama psichikos sveikatos centre)

 

* Priede nurodomos apibendrintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nedetalizuojamos pagal atskirus šių paslaugų kodus, numatytus Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš PSDF biudžeto, klasifikatoriuje, patvirtintame Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Klasifikatorius). Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikdamos teritorinėms ligonių kasoms duomenis apie akušerio ginekologo konsultacijos dėl pagalbinio apvaisinimo laukimo eiles, nurodo bendrą eilę, į kurią įtraukiamos moterys, norinčios gauti konsultaciją dėl pagalbinio apvaisinimo, taip pat vyrai, norintys gauti konsultaciją dėl pagalbinio apvaisinimo, bei moterys, norinčios gauti konsultaciją, kurios metu taikoma kontroliuojamoji kiaušidžių stimuliacija.

** Priede nurodomi brangieji tyrimai ir procedūros, kuriems taikoma eilių stebėsena. Šie tyrimai ir procedūros sugrupuoti pagal VLK direktoriaus tvirtinamoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje nurodytus PSDF biudžeto straipsnio „Ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms“ postraipsnius ir nedetalizuojami pagal atskirus šių paslaugų kodus, įrašytus į Klasifikatorių.