vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2011 m. liepos 29 d. nutarimo nr. o3-217 „Dėl nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2014 m. liepos 11 d. Nr. O3-214

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. O1-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano patvirtinimo“, 2.1 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Teisės skyriaus 2014 m. liepos 9 d. pažymą Nr. O5-173 „Dėl su euro įvedimu susijusių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pakeitimo“ Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1. Išdėstyti Aprašo 6 punktą taip:

6. Už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama, kai abonento deklaruotas sutartyje nuotekų užterštumas yra didesnis nei bazinė tarša. Abonentas už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą, jei abonentas įrengia ir savo lėšomis eksploatuoja, prižiūri įrenginius, reikalingus faktiniam nuotekų užterštumui nustatyti, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka. Padidėjusios nuotekų valymo sąnaudos apskaičiuojamos pagal Aprašo IV dalyje pateiktus skaičiavimus, nuotekų valymo paslaugų kainą didinant proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už padidėjusios ir specifinės taršos valymą (Eur/m3) už kiekvieną 6.1–6.4 punktuose nustatyto taršos žingsnio koncentracijos didėjimą:

6.1. Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už padidėjusios taršos valymą (Eur/m3) už kiekvieną 100 mg /l BDS7 koncentracijos didėjimą.

6.2. Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už padidėjusios taršos valymą (Eur /m3) už kiekvieną 100 mg/l SM koncentracijos didėjimą.

6.3. Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už padidėjusios taršos valymą (Eur/m3) už kiekvieną 10 mg/l N koncentracijos didėjimą.

6.4. Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už padidėjusios taršos valymą (Eur/m3) už kiekvieną 1 mg/l P koncentracijos didėjimą.“

2. Išdėstyti Aprašo 16.1.2 punktą taip:

16.1.2. Dumblo transportavimo ir sandėliavimo sąnaudos (Ksand.+transp.BDS) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

 

(5)

 

čia:

Ksand.BDS – dumblo sandėliavimo sąnaudos, Eur/metus;

Ktransp.BDS – dumblo transportavimo nuo nuotekų valymo įrenginių iki dumblo sandėliavimo vietos sąnaudos, Eur/metus.

Dumblo sandėliavimo (Ksand.BDS) ir transportavimo (Ktransp.BDS) sąnaudos skaičiuojamos pagal formulę:

 

   , Eur/metus              

 

(5.1)

čia:

IDA – pradinė dumblo aikštelių vertė, Eur;

NDA – dumblo aikštelių nusidėvėjimo normatyvas, metai;

VDA – dumblo aikštelės tūris, m3;

Vsaus sandėliuojamo ir transportuojamo sausinto dumblo kiekis, m3/metus;

 

 

, Eur/metus (5.2)

 

čia:

Kkuras – išlaidos kurui, Eur/metus;

Ktransp – dumblo transporto nuomos paslaugos, Eur/metus;

Kamort – autotransporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos, Eur/metus;

Keksp+rem – autotransporto priemonių eksploatacinės ir remonto sąnaudos, Eur/metus;

Kdu – vairuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, Eur/metus.“

3. Išdėstyti Aprašo 16.2.2 punktą taip:

16.2.2. Pirminio dumblo nusausinimo sąnaudos (FLK1BDS) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(7)

čia:

KFLc – flokulianto, skirto dumblui sausinti, kaina, Eur/kg.“

4. Išdėstyti Aprašo 16.2.4 punktą taip:

16.2.4. Perteklinio dumblo nusausinimo mechaniniuose tankintuvuose sąnaudos (FLK2BDS) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(9)

čia:

KFLt – flokulianto, skirto dumblui sausinti tankintuvuose, kaina, Eur/kg.“

5. Išdėstyti Aprašo 16.2.5 punktą taip:

16.2.5. Papildomai perteklinio dumblo (kartu arba atskirai su pirminiu dumblu) sausinimui mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis per metus (FLC2BDS) skaičiuojamas pagal formulę:

 

, Eur

(10)

čia:

DC – flokulianto dozė mechaninio sausinimo įrenginiuose, kg/t sausos medžiagos.“

6. Išdėstyti Aprašo 16.2.6 punktą taip:

16.2.6. Dumblo nusausinimo sąnaudos (FLK3BDS) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(11)“

 

7. Išdėstyti Aprašo 16.2.8 punktą taip:

16.2.8. Bendros sąnaudos flokuliantams (KFL.BDS), sausinant pirminį ir perteklinį dumblą, skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(12)“

 

8. Išdėstyti Aprašo 16.3.1.5 punktą taip:

„16.3.1.5. Elektros energijos sąnaudos orui paduoti per metus (K oras.BDS) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(18)

čia:

TEEK – vidutinė paros elektros energijos kaina (pagal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Eur/kWh.“

9. Išdėstyti Aprašo 16.3.2.5 punktą taip:

16.3.2.5. Sąnaudos dėl elektros energijos padidėjimo (KEL.BDS) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(23)

čia:

TEEK – vidutinė paros elektros energijos kaina (pagal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Eur/kWh.“

10. Išdėstyti Aprašo 16.4.1 punktą taip:

16.4.1. Bendros sąnaudos, susijusios su BDS7 koncentracijos 100 mg/l padidėjimu (SBDS), skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(24)“

 

11. Išdėstyti Aprašo 16.4.2 punktą taip:

„16.4.2. Bendros nuotekų valymo savikainos padidėjimas, susijęs su BDS7 100 mg/l padidėjimu (STBDS), skaičiuojamas pagal formulę:

 

, Eur/m3

(25)

 

12. Išdėstyti Aprašo 17.1.2 punktą taip:

„17.1.2. Dumblo transportavimo ir sandėliavimo sąnaudos (Ksand.+transp.SM) skaičiuojamos pagal formulę :

 

K sand+transpSM= K sand.SM + K transp.SM     , Eur/metus

(27)

čia:

Ksand.SM – dumblo sandėliavimo sąnaudos (Eur/metus) ir Ktransp.SM – dumblo transportavimo sąnaudos (Eur/metus). Šios sąnaudos apskaičiuojamos pagal 16.1.2 punkte nurodytas formules.“

13. Išdėstyti Aprašo 17.2.2 punktą taip:

17.2.2. Pirminio dumblo nusausinimo sąnaudos (FLK1SM) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(29)

čia:

KFLc – flokulianto, skirto dumblui sausinti, kaina, Eur/kg.“

14. Išdėstyti Aprašo 17.2.4 punktą taip:

17.2.4. Perteklinio dumblo nusausinimo mechaniniuose tankintuvuose sąnaudos (FLK2SM) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(31)

čia:

KFLt – flokulianto, skirto dumblui sausinti tankintuvuose, kaina, Eur/kg.“

15. Išdėstyti Aprašo 17.2.5 punktą taip:

17.2.5. Papildomai perteklinio dumblo (kartu arba atskirai su pirminiu dumblu) sausinimui mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis per metus (FLC2SM) skaičiuojamas pagal formulę: 

 

, Eur

(32)

čia:

DC – flokulianto dozė mechaninio sausinimo įrenginiuose, kg/t sausos medžiagos.“

16. Išdėstyti Aprašo 17.2.6 punktą taip:

17.2.6. Dumblo nusausinimo sąnaudos (FLK3SM) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(33)“

 

17. Išdėstyti Aprašo 17.2.8 punktą taip:

„17.2.8. Bendros sąnaudos flokuliantams (KFL.SM), sausinant pirminį ir perteklinį dumblą, skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(34)

 

18. Išdėstyti Aprašo 17.3.1.5 punktą taip:

„17.3.1.5. Sąnaudos dėl elektros energijos padidėjimo (KEL.SM) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(38)

čia:

TEEK – vidutinė paros elektros energijos kaina (pagal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Eur/kWh.“

19. Išdėstyti Aprašo 17.4.1 punktą taip:

17.4.1. Bendros sąnaudos, susijusios su SM koncentracijos 100 mg/l padidėjimu (SSM), skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(39)“

 

20. Išdėstyti Aprašo 17.4.2 punktą taip:

„17.4.2. Bendros nuotekų valymo savikainos padidėjimas, susijęs su SM 100 mg/l padidėjimu (STSM), skaičiuojamas pagal formulę: 

, Eur/m3

(40)“

21. Išdėstyti Aprašo 18.1.2 punktą taip:

„18.1.2. Dumblo transportavimo ir sandėliavimo sąnaudos (Ksand.+transp.N) skaičiuojamos pagal formulę:

K sand+transp.N = K sand.N + K transp.N, Eur/metus

(42)

čia:

Ksand.N – dumblo sandėliavimo sąnaudos (Eur/metus) ir Ktransp.N – dumblo transportavimo sąnaudos (Eur/metus). Šios sąnaudos apskaičiuojamos pagal 16.1.2 punkte nurodytas formules.“

22. Išdėstyti Aprašo 18.2.2 punktą taip:

18.2.2. Pirminio dumblo nusausinimo sąnaudos (FLK1N) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(44)

čia:

KFLc – flokulianto, skirto dumblui sausinti, kaina, Eur/kg.“

23. Išdėstyti Aprašo 18.2.4 punktą taip:

18.2.4. Perteklinio dumblo nusausinimo mechaniniuose tankintuvuose sąnaudos (FLK2N) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(46)

čia:

KFLt – flokulianto, skirto dumblui sausinti tankintuvuose, kaina, Eur/kg.“

24. Išdėstyti Aprašo 18.2.6 punktą taip:

18.2.6. Dumblo nusausinimo sąnaudos (FLK3N) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(48)“

 

25. Išdėstyti Aprašo 18.2.8 punktą taip:

„18.2.8. Bendros sąnaudos flokuliantams (KFL.N), sausinant pirminį ir perteklinį dumblą, skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(49)“

 

26. Išdėstyti Aprašo 18.3.1.5 punktą taip:

„18.3.1.5. Sąnaudos dėl elektros energijos padidėjimo (KEL.N) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(53)

čia:

TEEK – vidutinė paros elektros energijos kaina (pagal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Eur / kWh.“

27. Išdėstyti Aprašo 18.3.2.6 punktą taip:

18.3.2.6. Elektros energijos sąnaudos orui tiekti (nitrifikacijos procesui) (KNITR) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(59)

čia:

TEEK – vidutinė paros elektros energijos kaina (pagal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Eur/kWh.“

28. Išdėstyti Aprašo 18.4.1 punktą taip:

18.4.1. Bendros sąnaudos, susijusios su N koncentracijos 10 mg/l padidėjimu (SN), skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(60)“

 

29. Išdėstyti Aprašo 18.4.2 punktą taip:

„18.4.2. Bendros nuotekų valymo savikainos padidėjimas, susijęs su N 10 mg/l padidėjimu (STN), skaičiuojamas pagal formulę:

 

, Eur/m3

(61)“

 

30. Išdėstyti Aprašo 21.1.2 punktą taip:

„19.1.2. Dumblo transportavimo ir sandėliavimo sąnaudos (Ksand.+transp.P) skaičiuojamos pagal formulę:

K sand+transp.P = K sand.P + K transp.P , Eur/metus

(63)

čia:

Ksand.P – dumblo sandėliavimo sąnaudos (Eur/metus) ir Ktransp.P – dumblo transportavimo sąnaudos (Eur/metus). Šios sąnaudos apskaičiuojamos pagal 16.1.2 punkte nurodytas formules.“

31. Išdėstyti Aprašo 19.2.2 punktą taip:

19.2.2. Pirminio dumblo nusausinimo sąnaudos (FLK1P) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(65)

čia:

KFLc – flokulianto, skirto dumblui sausinti, kaina, Eur/kg.“

32. Išdėstyti Aprašo 19.2.4 punktą taip:

19.2.4. Perteklinio dumblo nusausinimo mechaniniuose tankintuvuose sąnaudos (FLK2P) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(67)

čia:

KFLt – flokulianto, skirto dumblui sausinti tankintuvuose, kaina, Eur/kg.“

33. Išdėstyti Aprašo 19.2.5 punktą taip:

19.2.5. Papildomai perteklinio dumblo (kartu arba atskirai su pirminiu dumblu) sausinimui mechaninio sausinimo įrenginiuose sunaudojamo flokulianto kiekis per metus (FLC2P) skaičiuojamas pagal formulę: 

 

, Eur

(68)

čia:

DC – flokulianto dozė mechaninio sausinimo įrenginiuose, kg/t sausos medžiagos.“

34. Išdėstyti Aprašo 19.2.6 punktą taip:

19.2.6. Dumblo nusausinimo sąnaudos (FLK3P) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(69)“

 

35. Išdėstyti Aprašo 19.3.1.2 punktą taip:

19.3.1.2. Cheminių medžiagų sąnaudos (FLKCH) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(71)

 

 

čia:

KFLch – cheminių medžiagų kaina, Eur/kg.“

36. Išdėstyti Aprašo 19.3.1.3 punktą taip:

19.3.1.3. Bendros sąnaudos reagentams dėl padidėjusio P, apdorojant pirminį ir perteklinį dumblą bei cheminiu būdu valant nuotekas (KFL.P), skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(72)“

37. Išdėstyti Aprašo 19.4.1 punktą taip:

„19.4.1. Metinės cheminio fosforo valymo įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos (Knusid.P) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(73)

čia:

KchP – cheminio fosforo valymo įrenginių vertė, Eur;

14 – vidutinis cheminio fosforo valymo įrenginių nusidėvėjimo laikotarpis.“

38. Išdėstyti Aprašo 19.5.1.5 punktą taip:

19.5.1.5. Sąnaudos dėl elektros energijos padidėjimo (KEL.P) skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur/metus

(77)

čia:

TEEK – vidutinė paros elektros energijos kaina (pagal sutartį su elektros tiekimo tinklais), Eur/kWh.“

39. Išdėstyti Aprašo 19.6.1 punktą taip:

19.6.1. Bendros sąnaudos, susijusios su P koncentracijos 1 mg/l padidėjimu (SP), skaičiuojamos pagal formulę:

 

, Eur

(78)“

 

40. Išdėstyti Aprašo 19.6.2 punktą taip:

„19.6.2. Bendros nuotekų valymo savikainos padidėjimas, susijęs su P 1 mg/l padidėjimu (STP), skaičiuojamas pagal formulę:

 

, Eur/m3

(79)“

41. Išdėstyti Aprašo 20 punktą taip:

20. Nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą (T) skaičiuojama pagal formulę:

T=TBDS7*(1+(ChDS/BDS7-3))+TSM+TN+TP+TX+…+TZ+TDTP, Eur/m3                           (80)

 

čia:

T – kaina už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą, Eur/m3;

TBDS – padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal BDS7, Eur/m3;

TSM – padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal SM, Eur/m3;

TN – padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal N, Eur/m3;

TP – padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal P, Eur/m3;

TX+...+TZ – specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą skaičiuojama pagal 7 punkto nuostatas, Eur/m3;

ChDS/BDS7 – nuotekų, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą cheminio deguonies suvartojimo ir bendro deguonies suvartojimo santykis. Jei šis santykis didesnis kaip 3, tai nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą pagal BDS7 didinama pagal 80 formulėje pateiktą skaičiavimą. Jei šis santykis mažesnis kaip 3, tai nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą pagal BDS7 dauginama iš 1;

TDTP – dumblo tvarkymo paslaugų kaina, Eur/m3. Dumblo tvarkymo paslaugos įvertinamos tuo atveju, jei dumblas atiduodamas tvarkyti kitai dumblo tvarkymo įmonei.“

42. Išdėstyti Aprašo 20.1 punktą taip:

20.1. Padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal BDS7 (TBDS) skaičiuojama pagal formulę:

 

, Eur/m3

(81)

čia:

LsBDS7 – faktinė padidėjusi tarša pagal BDS7, mg /l;

Lb BDS7 – bazinė tarša pagal BDS7, mg /l;

100 – skaičiavimuose priimtas BDS7 koncentracijos intervalas, mg /l;

STBDS7 – nuotekų išvalymo savikaina (Eur/m3), kai atitekančio BDS7 koncentracija 100 mg/l.“

43. Išdėstyti Aprašo 20.2 punktą taip:

20.2. Padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal SM (TSM) skaičiuojama pagal formulę:

 

, Eur/m3

(82)

čia:

CsSM – faktinė padidėjusi tarša pagal SM, mg/l;

Cb SM – bazinė tarša pagal SM, mg/l;

100 – skaičiavimuose priimtas SM koncentracijos intervalas, mg/l;

STSM – nuotekų išvalymo savikaina (Eur/m3), kai atitekančio SM koncentracija 100 mg/l.“

44. Išdėstyti Aprašo 20.3 punktą taip:

20.3. Padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal N (TN) skaičiuojama pagal formulę:

 

, Eur/m3

(83)

čia:

Ns – faktinė padidėjusi tarša pagal N, mg/l;

Nb – bazinė tarša pagal N, mg/l;

10 – skaičiavimuose priimtas N koncentracijos intervalas, mg/l;

STN – nuotekų išvalymo savikaina (Eur/m3), kai atitekančio N koncentracija 10 mg/l.“

45. Išdėstyti Aprašo 20.4 punktą taip:

20.4. Padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal P (TP) skaičiuojama pagal formulę:

 

, Eur/m3

(84)

čia:

Ps – faktinė padidėjusi tarša pagal P, mg/l;

Pb – bazinė tarša pagal P, mg/l;

1 – skaičiavimuose priimtas P koncentracijos intervalas, mg/l;

STP – nuotekų išvalymo savikaina (Eur/m3), kai atitekančio P koncentracija 1 mg/l.“

46. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                     Darius Biekša