LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-936 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 31 d. Nr. 1V-539

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-936 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą;“.

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Eimutis Misiūnas

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

1 priedas

 

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS TIKRINTOJUI

 

Eil. Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Tikrintojo kvalifikaciją įrodantys dokumentai

Tikrintojas:

Tikrintojas jo kvalifikacijai patikrinti turi pateikti:

1.

Teisė verstis atitinkama veikla:

1.1.

turi teisę verstis audito veikla

įmonės įregistravimą įrodančio išplėstinio Juridinių asmenų registro išrašo ir (arba) Elektroninio sertifikuoto Juridinių asmenų registro išrašo (ESI) patvirtintą kopiją, liudijančią, kad paslaugų teikėjas įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka; Lietuvos auditorių rūmų išduoto audito įmonės pažymėjimo patvirtintą kopiją

2.

Finansinis ir ekonominis pajėgumas:

 

2.1.

neturėti drausminių nuobaudų iš Lietuvos auditorių rūmų

iš paslaugos tiekėjo nereikalaujama pateikti šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą įrodančių dokumentų; perkančioji organizacija duomenis tikrina pagal Lietuvos auditorių rūmų interneto svetainėje www.lar.lt skelbiamus atestuotų auditorių ir audito įmonių sąrašus paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.

 

3.

Techninis ir profesinis pajėgumas:

 

3.1.

per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti įvykdęs bent vieną panašią sutartį, t. y. kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės

paslaugos teikėjo praėjusių 3 finansinių metų arba laikotarpio nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame būtų nurodytas vykdytų sutarčių objektas, vertė, trukmė ir užsakovas (-ai)

3.2.

turi turėti bent vieną specialistą, atsakingą už sutarties vykdymą, turintį auditoriaus pažymėjimą ir mokantį anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass)

paslaugos teikėjo specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą (pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija), kiekvieno specialisto, nurodyto sąraše, gyvenimo aprašymą (CV), kuriame būtų nurodytas anglų kalbos mokėjimas (pagal Europass), juose paminėtų diplomų, pažymėjimų ar rekomendacijų kopijas

3.3.

būti nepriklausomu nuo tikrinamos įmonės

paslaugos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir už sutarties vykdymą atsakingo auditoriaus (-ių) pasirašytas nepriklausomumo deklaracijas pagal  tikrintojo ir auditoriaus nepriklausomumo deklaracijos formas (Taisyklių 2 ir 3 priedai)

______________

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

2 priedas

 

(Tikrintojo nepriklausomumo deklaracijos forma)

 

________________________________________________________________________________

                                                             (tikrintojo pavadinimas)

 

TIKRINTOJO NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

 

___________________

(data, numeris)

___________________

(vieta)

 

Aš, _____________________________________________________________________________

                                      (paslaugų teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

 

vadovaujantis / atstovaujantis ________________________________________________________

                                                                                (paslaugų teikėjo pavadinimas)

 

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos arba kitos organizacijos atliekamame pirkime, patvirtinu ir pasižadu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

 

1. yra nepriklausomas nuo tikrinamo juridinio asmens ir nedalyvauja priimant jame sprendimus:

1.1. tikrinamas juridinis asmuo nėra tikrintojo dalyvis;

1.2. tikrintojas, jo dalyviai, vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariai nėra tikrinamo juridinio asmens dalyviai;

1.3. tikrintojo dalyviai, jo vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariai nėra susiję šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais su tikrinamo juridinio asmens dalyviais;

1.4. neteikė (-ia) tikrinamam juridiniam asmeniui audito, turto ir verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, neatliko vidaus audito arba tokias paslaugas teikė, bet nuo jų teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo daugiau kaip vieneri metai;

1.5. nėra veikiamas kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos jo nepriklausomumui;

2. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-si) lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, atliks savo pareigas;

3. paaiškėjus, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytas teises ir pareigas gali būti pažeidžiamas mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto nepriklausomumas, nedelsdamas apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai arba kitai organizacijai, atliekančiai pirkimą.

 

Deklaruoju man žinomus ryšius ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mano nepriklausomumui:

Eil. Nr.

Ryšys arba aplinkybė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad pateikiau visus man žinomus duomenis ir atsakau už jų teisingumą.

 

________________________________

(deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

___________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

3 priedas

 

(Auditoriaus nepriklausomumo deklaracijos forma)

 

________________________________________________________________________________

                                                             (tikrintojo pavadinimas)

 

AUDITORIAUS NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

 

___________________

(data, numeris)

___________________

(vieta)

 

Aš, _____________________________________________________________________________

                                                                           (vardas ir pavardė)

 

dirbantis ________________________________________________________________________

                                                              (paslaugų teikėjo pavadinimas)

 

atsakingas už sutarties vykdymą, patvirtinu ir pasižadu, kad:

1. esu nepriklausomas nuo tikrinamo juridinio asmens ir nedalyvauju priimant jame sprendimus:

1.1. nesu susijęs šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais su tikrinamo juridinio asmens dalyviais, vadovu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) arba kitu tikrinamo juridinio asmens darbuotoju, galinčiu daryti tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų rengimui, šio juridinio asmens valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariais;

1.2. nesu tikrinamo juridinio asmens darbuotojas ir, jeigu buvau jo darbuotoju, galinčiu daryti tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų rengimui, nuo darbo santykių pasibaigimo dienos yra praėję daugiau kaip 3 metai;

1.3. nesu tikrinamo juridinio asmens dalyvis ir, jeigu buvau jo dalyviu, nuo akcijų arba akcijų dalių perleidimo yra praėję daugiau kaip 3 metai;

1.4. neteikiau tikrinamam juridiniam asmeniui audito, turto ir verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, neatlikau vidaus audito arba tokias paslaugas teikiau, bet nuo jų teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo daugiau kaip vieneri metai;

1.5. nesu veikiamas kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos mano nepriklausomumui;

2. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-si) lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais, atliksiu savo pareigas;

3. paaiškėjus, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytas teises ir pareigas gali būti pažeidžiamas mano nepriklausomumas, nedelsdamas apie tai raštu pranešiu Perkančiajai organizacijai arba kitai organizacijai, atliekančiai pirkimą.

 

Deklaruoju man žinomus ryšius ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mano nepriklausomumui:

Eil. Nr.

Ryšys arba aplinkybė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad pateikiau visus man žinomus duomenis ir atsakau už jų teisingumą.

 

________________________________

(deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

___________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

______________

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

4 priedas

 

(Informacinio laiško apie pasirinktą tikrintoją forma)

 

________________________________________________________________

(Lietuvos partnerio pavadinimas, kodas, adresas)

 

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

Šventaragio g. 2

LT-01510 Vilnius

 

INFORMACIJA APIE PASIRINKTĄ TIKRINTOJĄ

 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1.1. Programos pavadinimas

 

1.2. Projekto Nr. ir (arba) projekto akronimas

 

1.3. Projekto pavadinimas (anglų kalba)

 

1.4. Projekto pavadinimas (lietuvių kalba, jeigu yra vertimas)

 

1.5. Projekto patvirtinimo data

 

1.6. Paramos sutarties pasirašymo data ir Nr.

 

1.7. Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

 

2. INFORMACIJA APIE LIETUVOS PARTNERĮ

2.1. Juridinio asmens pavadinimas

 

2.2. Juridinio asmens kodas

 

2.3. Adresas

 

2.4. Tel. Nr.

 

2.5. Faks. Nr.

 

2.6. El. paštas

 

2.7. Lietuvos partnerio vaidmuo (pagrindinis arba projekto partneris) ir Nr. projekte

 

3. LIETUVOS PARTNERIO ĮGYVENDINAMO PROJEKTO (PROJEKTO DALIES) IŠLAIDOS, EURAIS

3.1. Lėšos, kompensuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

 

3.2. Lietuvos partnerio nuosavas įnašas

 

Iš viso:

 

 

4. INFORMACIJA APIE PASIRINKTĄ TIKRINTOJĄ

4.1. Juridinio asmens pavadinimas

 

4.2. Juridinio asmens kodas

 

4.3. Adresas

 

4.4. Tel. Nr.

 

4.5. Faks. Nr.

 

4.6. El. paštas

 

4.7. Auditorius (vardas, pavardė), auditoriaus pažymėjimo Nr. ir išdavimo data

 

4.8. Audito įmonės pažymėjimo Nr. ir pažymėjimo išdavimo data

 

5. INFORMACIJA APIE TIKRINTOJO PASLAUGOS PIRKIMO PROCEDŪRĄ

5.1. Pirkimo būdas

 

5.2. Kuo vadovaujantis atliktas pirkimas

 

5.3. Informacija apie pirkimą:

5.3.1. juridinių asmenų, į kuriuos kreiptasi dėl pasiūlymų pateikimo, pavadinimai (nurodyti pavadinimus)

 

5.3.2. juridinių asmenų, kurie pateikė pasiūlymus, pavadinimai ir pateiktų pasiūlymų vertė, EUR

 

 

 

6. TIKRINTOJO TURIMŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ IR PATIRTIES PATVIRTINIMAS

6.1. Patvirtinama, kad tikrintojas:

TAIP

NE

Pastabos

6.1.1. per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra įvykdęs bent vieną panašią sutartį, t. y. kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės;

 

 

 

6.1.2. turi ne mažiau kaip 1 nuolatinį darbuotoją, turintį auditoriaus pažymėjimą ir mokantį anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

 

 

 

6.1.3. yra nepriklausomas nuo tikrinamo Lietuvos partnerio pagal Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekse ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme išdėstytus nepriklausomumo ir objektyvumo reikalavimus;

 

 

 

6.1.4. yra susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimą, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, pagal kurią finansuojamas tikrinamas projektas, pagrindiniais dokumentais, paraiška projektui finansuoti, paramos sutartimi;

 

 

 

6.1.5. yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka; metinė civilinės atsakomybės draudimo suma yra ne mažesnė kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 21 straipsnyje; civilinės atsakomybės draudimo objektas yra paslaugos teikėjo civilinė atsakomybė už žalą, kuri padaryta Lietuvos partneriui ir (arba) tretiesiems asmenims teikiant projekto tikrinimo paslaugą;

 

 

 

6.1.6. tinkamai dokumentuos teikiamas paslaugas ir tikrintojo darbo dokumentai bus prieinami programą įgyvendinančiosioms institucijoms, programos įgyvendinimo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir jų įgaliotiems atstovams;

 

 

 

6.1.7. patikrins ir patvirtins projekto įgyvendinimo ataskaitas per 1 mėnesį nuo projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Lietuvos partnerio gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

 

 

 

 

6.2. Tikrintojo įgaliotas atstovas*

 

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Data)

 

_______________

* Jeigu atstovas veikia pagal įgaliojimą, pridėti įgaliojimo kopiją.

 

 

7. LIETUVOS PARTNERIO PATVIRTINIMAS

 

TAIP

NE

Pastabos

Lietuvos partneris patvirtina, kad:

7.1. pirkimo dokumentuose nustatė minimalius kvalifikacinius reikalavimus tikrintojui, nurodytus programos dokumentuose ir (arba) Taisyklių 1 priede;

 

 

 

7.2. pirkimo dokumentuose naudojo techninę užduotį ir sutartį su tikrintoju, nustatytą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento parengtose rekomendacijose Lietuvos partneriams dėl tikrintojo paslaugų pirkimo techninės užduoties ir sutarties su tikrintoju parengimo;

 

 

 

7.3. pirkimo procedūros metu įsitikino, kad pirkime dalyvavę tiekėjai ir (arba) laimėtojas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus tikrintojui;

 

 

 

7.4. projekto įgyvendinimo (pažangos) ataskaitas ir visą kitą reikalingą informaciją tikrintojui pateiks ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kiekvieno projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos

 

 

 

 

8. PRIDEDAMA*:

8.1. Projekto paramos sutarties (be priedų) patvirtinta kopija.

8.2. Patvirtintos paraiškos projektui finansuoti patvirtinta kopija.

8.3. Pasirinkto tikrintojo pasiūlymo su priedais (taip pat tikrintojo kvalifikaciją įrodančiais dokumentais) patvirtinta kopija.

8.4. Pasirinkto tikrintojo audito įmonės pažymėjimo patvirtinta kopija.

8.5. Pasirinkto auditoriaus pažymėjimo patvirtinta kopija.

8.6. Pasirinkto tikrintojo galiojančio civilinės atsakomybės draudimo poliso patvirtinta kopija.

8.7. Lietuvos partnerio ir pasirinkto tikrintojo sutarties dėl tikrinimo paslaugų projektas su priedais, vizuotas rengėjų.

8.8. Pagal programos nustatytą formą informacija apie pasirinktą tikrintoją (anglų kalba) (jeigu taikoma).

*Pastaba. Lietuvos partneris gali neteikti: 8.1–8.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų, jeigu šie dokumentai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai jau buvo pateikti arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija juos turi, kadangi yra paramos sutarties šalis; 8.4–8.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų, jeigu jie yra sudėtinė pasirinkto tikrintojo pasiūlymo dalis.

 

9. Lietuvos partnerio įgaliotas atstovas*

 

(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Data)

_______________

* Jeigu atstovas veikia pagal įgaliojimą, pridėti įgaliojimo kopiją.

______________