LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATų patvirtinimo

 

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-637/D1-804

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8, 30 ir 33 straipsniais, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 11 punktais ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 3.2.1 papunkčio penktąją pastraipą:

1.    Tvirtiname Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2.    S k i r i a m e Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos valdytoją – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją.

3.    Pavedame VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui „GIS-Centras“ paskirti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

reikalų ministerijos

prie Susisiekimo ministerijos

2018-07-04 raštu Nr. 1D-3409

2018-07-25 raštu Nr. S-573

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

2018-07-20 raštu Nr. 2R-4557(3.33.E)

2018-07-05 raštu Nr. (25.1E)-2D-9335

 

 

SUDERINTA

 

VĮ  Registrų centro 

 

2018-07-17 raštu Nr. (1.1.38)s-6589

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. rugsėjo 6 d.

įsakymu Nr. 3D-637/D1-804

 

topografiJOS ir INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – TIIIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. TIIIS steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktai, 11 straipsnio 2 dalies 6 punktas, 19 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 381 straipsnis.

3. TIIIS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis:

3.1.    Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu;

3.2.    Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

3.3.    Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

3.4.    Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

3.5.    Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

3.6.    Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

3.7.    Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

3.8.    Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu;

3.9.    Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

3.10.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

3.11.    Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“;

3.12.    Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.13.    Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

3.14.    2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas 2016/679);

3.15.    Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;

3.16.    Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

3.17.    Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašo patvirtinimo“;

3.18.    Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo;

3.19.    Nuostatais;

3.20.    TIIIS duomenų saugos nuostatais;

3.21.    kitais teisės aktais.

4. TIIIS tikslas – bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis naudojant vieningą erdvinių duomenų modelį, tvarkyti topografinių ir inžinerinės infrastruktūros esamų ir projektuojamų objektų erdvinius duomenis, juos pakartotinai naudoti teritorijų planavimo, statybos, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, turto valdymo ir kituose susijusiuose procesuose.

5. TIIIS uždaviniai:

5.1. automatizuoti priimamų erdvinių duomenų sandaros kontrolę ir erdvinių duomenų tvarkymo darbų apskaitą;

5.2. automatizuoti TIIIS topografinių ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų rinkinio (toliau – TIIIS TI_EDR) atnaujinimą naudojant nuostatų 14.1 papunktyje nurodytą savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį;

5.3. teikti:

5.3.1.   sudėtinę elektroninę paslaugą „Reikia geodezinių tyrinėjimų“:

5.3.1.1. topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas projektuoti ir tyrinėti vietovę;

5.3.1.2. topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti, topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos surinkimas gauti leidimą kasinėti ir aptverti;

5.3.2.   elektroninę paslaugą „Projektinių topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų teikimas tikrinti, tvarkyti ir viešinti“.

6.    TIIIS funkcijos:

6.1. tvarkyti elektroninių paslaugų būsenų informaciją;

6.2. valdyti sąsajų tarp TIIIS, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – InfoStatyba), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) būsenų informaciją;

6.3. tikrinti perduodamų erdvinių duomenų objektų kodavimo ir sandaros kokybę;

6.4. kaupti TIIIS TI_EDR;

6.5.    kaupti TIIIS statinių projektų sprendinių ir visuomenės informavimo dėl projektinių pasiūlymų erdvinių duomenų rinkinį (toliau – TIIIS SP_EDR);

6.6.    kaupti TIIIS viešinamos elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros erdvinių duomenų rinkinį (toliau – TIIIS VI_EDR).

7.    Asmens duomenų TIIIS tvarkymo tikslas – TIIIS elektroninių paslaugų gavėjų tapatybės nustatymas, TIIIS elektroninių paslaugų gavėjų prieigos teisių suteikimas.

 

II SKYRIUS

topografiJOS ir INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS sistemos ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

8.    TIIIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kuri yra ir TIIIS asmens duomenų valdytoja.

9.    TIIIS valdytoja:

9.1.    atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas;

9.2.    tvirtina TIIIS kūrimo ir plėtros planus bei kontroliuoja jų vykdymą, kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsižvelgdamos į ministerijų kompetenciją, priima sprendimus dėl TIIIS veiklos tobulinimo ir modernizavimo ir kontroliuoja jų vykdymą;

9.3.    kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsižvelgdamos į ministerijų kompetenciją, organizuoja TIIIS tobulinimą, priežiūrą, modifikavimą, modernizavimą, likvidavimą ir kontroliuoja jų vykdymą (Aplinkos ministerija neturi prieigos prie asmens duomenų);

9.4.    koordinuoja TIIIS tvarkytojų darbą ir atlieka jų priežiūrą rengdamos ir tvirtindamos šias veiklas reguliuojančius teisės aktus;

9.5.    kartu su Aplinkos ministerija, atsižvelgdamos į ministerijų kompetenciją, planuoja lėšas, skiriamas TIIIS veiklai užtikrinti, tobulinti ir modernizuoti, kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

9.6.    koordinuoja ir kontroliuoja TIIIS priemonėmis tvarkomo TIIIS TI_EDR tvarkymo darbus, tvirtina šio rinkinio specifikaciją;

9.7.    kartu su Aplinkos ministerija, atsižvelgdamos į ministerijų kompetenciją, koordinuoja ir kontroliuoja TIIIS priemonėmis tvarkomo TIIIS SP_EDR tvarkymo darbus, tvirtina šio rinkinio specifikaciją;

9.8.    kartu su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba koordinuoja ir kontroliuoja TIIIS priemonėmis tvarkomo TIIIS VI_EDR tvarkymo darbus, tvirtina šio rinkinio specifikaciją;

9.9. suinteresuotiems asmenims teikia informaciją apie TIIIS.

10. TIIIS pagrindinis tvarkytojas yra VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, kuris yra ir TIIIS asmens duomenų tvarkytojas.

11.  TIIIS pagrindinis tvarkytojas vykdo šias funkcijas:

11.1. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas tvarkytojo teises ir pareigas;

11.2. konsultuoja Nuostatų 13 punkte nurodytus TIIIS tvarkytojus, analizuoja jų į TIIIS TI_EDR teikiamus įrašyti duomenis, informuoja juos apie nustatytas klaidas;

11.3. teikia Nuostatų 13 punkte nurodytiems TIIIS tvarkytojams pasiūlymus ir rekomendacijas dėl duomenų tvarkymo siekdamas užtikrinti, kad tvarkomi duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs;

11.4. užtikrina TIIIS funkcionavimą ir duomenų saugą;

11.5. teikia TIIIS erdvinius duomenis ir informaciją TIIIS elektroninių paslaugų gavėjams;

11.6. organizuoja ryšių su registrais, informacinėmis sistemomis ar Nuostatų 14 punkte nurodytų TIIIS tvarkytojų informacinėmis sistemomis sudarymą TIIIS;

11.7.    modernizuoja, diegia ir eksploatuoja TIIIS techninę ir programinę įrangą;

11.8.    tvarko ir prižiūri TIIIS erdvinių duomenų rinkinių pagrindu veikiančias elektronines paslaugas, tvarko finansinę apskaitą, jeigu paslaugos yra apmokestintos;

11.9.    administruoja TIIIS elektroninių paslaugų gavėjų teises: nustato jų tapatybę, suteikia jiems prieigos teises;

11.10. rengia ir teikia TIIIS valdytojai ir Aplinkos ministerijai pasiūlymus dėl TIIIS funkcionavimo, duomenų tvarkymo bei duomenų saugos;

11.11. sudaro duomenų gavimo ir teikimo sutartis su susijusių registrų ir informacinių sistemų tvarkymo įstaigomis ir teikia TIIIS duomenis valstybės informacinėms sistemoms, registrams ir kadastrams; 

11.12. organizuoja ir koordinuoja Nuostatų 13 punkte, 15.1 ir 15.3 papunkčiuose nurodytų erdvinių duomenų tvarkytojų (toliau – ED tvarkytojai) mokymą, rengia mokymo programas;

11.13. organizuoja ir įgyvendina TIIIS techninės ir programinės įrangos pirkimą, nustato šios įrangos priežiūros reikalavimus;

11.14. priima TIIIS tvarkytojų ir TIIIS duomenų teikėjų pateiktą informaciją ir duomenis, kurių reikia TIIIS erdvinių duomenų rinkiniams kaupti;

11.15. administruoja TIIIS funkcinius komponentas, TIIIS posistemius ir TIIIS erdvinių duomenų rinkinius;

11.16. tvarko TIIIS klasifikatorius;

11.17. informuoja raštu ir (ar) el. paštu (bet ne ilgiau kaip per 24 valandas) TIIIS valdytoją pagal Reglamento 2016/679 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą ir pateikia pranešimą pagal Reglamento 2016/679 33 straipsnio 3 dalį;

11.18. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

12. TIIIS pagrindinis tvarkytojas:

12.1. tvarko asmens duomenis tik pagal TIIIS valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma TIIIS pagrindiniam tvarkytojui; tokiu atveju TIIIS pagrindinis tvarkytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis praneša apie tokį teisinį reikalavimą TIIIS valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal ES arba valstybės narės teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;

12.2. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama įstatais nustatyta konfidencialumo prievolė;

12.3. imasi visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento 2016/679 32 straipsnį;

12.4. laikosi Reglamento 2016/679 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų;

12.5. atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda TIIIS valdytojui taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta TIIIS valdytojo prievolė atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

12.6. padeda TIIIS valdytojui užtikrinti Reglamento 2016/679 32–36 straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir TIIIS pagrindinio tvarkytojo turimą informaciją;

12.7. pagal TIIIS valdytojo pasirinkimą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, ištrina arba grąžina TIIIS valdytojui visus asmens duomenis ir ištrina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai ES ar valstybės narės teise reikalaujama asmens duomenis saugoti;

12.8. pateikia TIIIS valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento 2016/679 28 straipsnyje nustatytos prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda TIIIS valdytojui arba kitam TIIIS valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus.

13. TIIIS tvarkytojai yra savivaldybių administracijos.

14. TIIIS tvarkytojai vykdo šias funkcijas:

14.1.    tvarko savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį vadovaudamiesi nurodytais Nuostatų 3.17 ir 3.18 papunkčiuose ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais erdvinių duomenų tvarkymą ir atsako už jų saugą lokaliose informacinėse sistemose ar erdvinių duomenų rinkiniuose;

14.2.    užtikrina, kad teisės aktų reikalavimų neatitinkanti savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio informacija būtų ištaisyta, atnaujinta arba papildyta;

14.3.    apsaugo savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo;

14.4.    numato ir įgyvendina priemones, mažinančias savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio praradimo riziką ir užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

14.5.    užtikrina nenutrūkstamą savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio naujų erdvinių duomenų perdavimą į TIIIS erdvinių duomenų rinkinį;

14.6.    atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

15.     TIIIS duomenų teikėjai:

15.1.    inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelių infrastruktūrą valdančios institucijos ir įmonės ar juridiniai asmenys;

15.2.    fiziniai ir juridiniai asmenys,

15.3.    Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos;

15.4.    VĮ Registrų centras;

15.5.    Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos;

15.6.    VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.

16.     TIIIS elektroninių paslaugų gavėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikia gauti ir teikti erdvinius duomenis, kitą informaciją.

17.     TIIIS naudotojai turi teises ir vykdo pareigas nustatytas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

 

III SKYRIUS

TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

18.  TIIIS duomenų bazėje yra kaupiami:

18.1. TIIIS TI_EDR, kurį sudaro topografinių ir inžinerinių tinklų planų objektų erdviniai duomenys: topografinių ir inžinerinių tinklų planų ribos,  reljefas, hidrografija, augalija, žemės dangos, susisiekimo komunikacijos, pastatai ir jų elementai, kiti statiniai, urbanizuotų teritorijų elementai, elektros perdavimo tinklas ir jo įrenginiai, elektroninių ryšių tinklas ir jo įrenginiai, dujotiekis ir jo įrenginiai, naftotiekis ir jo įrenginiai, šilumos tinklas ir jo įrenginiai, vandentiekis ir jo įrenginiai, buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas ir jo įrenginiai, lietaus nuotakynas ir jo įrenginiai, uždaras drenažas ir jo įrenginiai, ryšių tinklas ir jo įrenginiai, neatpažinti tinklai ir jo įrenginiai;

18.2. TIIIS SP_EDR, kurį sudaro statinių projektų objektų erdviniai duomenys: statinių projektų ribos, projektinių pasiūlymų duomenys, hidrografija ir hidrotechnika, augalija, žemės dangos, susisiekimo komunikacijos, pastatai ir jų elementai, urbanizuotų teritorijų elementai, elektros perdavimo tinklas ir jo įrenginiai, elektroninių ryšių tinklas ir jo įrenginiai, dujotiekis ir jo įrenginiai, naftotiekis ir jo įrenginiai, šilumos tinklas ir jo įrenginiai, vandentiekis ir jo įrenginiai, buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas ir jo įrenginiai, lietaus nuotakynas ir jo įrenginiai,  uždaras drenažas ir jo įrenginiai, ryšių tinklas ir jo įrenginiai;

18.3. TIIIS VI_EDR, kurį sudaro viešinamos elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros erdviniai duomenys: numatomo tiesti tinklo padėtis;

18.4. TIIIS TI_EDR, TIIIS SP_EDR ir TIIIS VI_EDR kaupiami šie juos apibūdinantys bendriniai aprašomieji duomenys: objektą apibūdinantis kodas, unikalus numeris, sukūrimo data;

18.5. TIIIS elektroninių paslaugų teikimo eigos informacija;

18.6. TIIIS elektroninių paslaugų gavėjų ir TIIIS duomenų teikėjų asmens kodai, vardai ir pavardės;

18.7. pirminiai topografinių ir inžinerinių tinklų planų duomenys;

18.8. statinių projektų sprendinių ir visuomenės informavimo dėl projektinių pasiūlymų erdviniai duomenys.

19.     Inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelių infrastruktūrą valdančios institucijos ir įmonės ar juridiniai asmenys teikia inžinerinių tinklų, valstybinės reikšmės kelių ar geležinkelių infrastruktūrą valdančių institucijų ir įmonių topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis.

20.     Fiziniai asmenys teikia pirminius topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinius duomenis ir viešinamos elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros erdvinius duomenis.

21.     Fiziniai ir juridiniai asmenys teikia statinių projektų sprendinių ir visuomenės informavimo dėl projektinių pasiūlymų erdvinius duomenis.

22.     Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos teikia InfoStatybos prašymų išduoti statybos leidimų ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų duomenis bei išduotų statybos leidimų ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų duomenis.

23. VĮ Registrų centras teikia NTR įregistruotų statinių ribų erdvinius duomenis ir unikalius numerius, žemės sklypų ribų erdvinius duomenis ir unikalius (arba kadastro) numerius, Lietuvos Respublikos adresų registro erdvinius duomenis.

24. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos  per VIISP teikia asmens tapatybės duomenis ir kitus duomenis ir informaciją bei būsenas, reikalingas  TIIIS paslaugoms veikti.

25.     VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ teikia Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir informaciją.

 

IV SKYRIUS

TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

26.     TIIIS sudaro šie funkciniai komponentai:

26.1.      TIIIS elektroninių paslaugų teikėjų ir ED tvarkytojų portalas, kuris apima šiuos komponentus:

26.1.1.   užduočių valdymo komponentas, kurio funkcija – TIIIS elektroninių paslaugų teikėjams teikti TIIIS elektroninių paslaugų eigos įvykių informaciją;

26.1.2.   ED tvarkytojo administratoriaus komponentas, kurio funkcija – valdyti atstovaujamos institucijos padalinius;

26.1.3.   bendro naudojimo informacijos surinkimo komponentas, kurio funkcija – surinkti informaciją iš TIIIS tvarkytojų ir TIIIS duomenų teikėjų;

26.1.4.   ED tvarkytojų erdvinių duomenų sinchronizavimo komponentas, kurio funkcija – priimti ED tvarkytojų perduodamus erdvinių duomenų pokyčius TIIIS pagrindiniam tvarkytojui, perduoti ED tvarkytojams ataskaitas apie priimtus erdvinių duomenų pokyčius, tikrinti perduodamų erdvinių duomenų pokyčių aprašymo atitiktį taisyklėms;

26.1.5.   duomenų apie užduotis apsikeitimo sąsaja ED tvarkytojų informacinėms sistemoms, kurios funkcija – perduoti užduotis į ED tvarkytojų ir TIIIS duomenų teikėjų informacines sistemas;

26.2.      TIIIS pagrindinio tvarkytojo posistemis, kuris apima šiuos modulius:

26.2.1.   ED tvarkytojų administravimo modulis, kurio funkcija – valdyti ED tvarkytojų ir TIIIS duomenų teikėjų paskyras;

26.2.2.   elektroninių paslaugų būsenų stebėsenos ir ataskaitų modulis, kurio funkcijos – elektroninių paslaugų būsenų stebėsena ir valdymas;

26.2.3.   TIIIS pagrindinio tvarkytojo užduočių paskirstymo modulis, kurio funkcijos – perskirstyti neteisingai nukreiptas užduotis;

26.2.4.   erdvinių duomenų fragmentų valdymo modulis, kurio funkcija – kurti ED tvarkytojams pateiktų erdvinių duomenų fragmentų integravimo į TIIIS erdvinių duomenų rinkinius atliktų darbų ataskaitas;

26.2.5.   klasifikatorių ir nustatymų valdymo modulis, kurio funkcija – TIIIS klasifikatorių keitimas, pildymas;

26.2.6.   autorizacijos ir prieigos teisių valdymo modulis, kurio funkcija – valdyti prieigą prie TIIIS funkcijų;

26.2.7.   erdvinių duomenų teikimo mokėjimų valdymo modulis, kurio funkcijos – mokėjimų už erdvinius duomenis bei mokėjimų duomenų valdymas;

26.2.8.   duomenų apdorojimo įrankiai, kurie automatizuoja TIIIS veikimui reikalingų procedūrų vykdymą;

26.2.9.   teritorijų atrankos modulis, kurio funkcija – pagal atrankos kriterijus (geografiškai ir (arba) pagal teminius atributus) atrinkti ED tvarkytojus ir (arba) jiems priskirtas teritorijas;

26.3.      bendro naudojimo žemėlapių naršyklė, skirta teikti bendrą bazinį funkcionalumą, leidžiantį vykdyti TIIIS ir kitų išorinių informacinių sistemų  erdvinių duomenų paiešką, peržiūrą bei analizę;

26.4. statinių projektų sprendinių ir visuomenės informavimo dėl projektinių pasiūlymų objektų erdvinių duomenų redagavimo žemėlapio naršyklėje komponentas, kurio funkcija –  užtikrinti statinių projektų sprendinių ir visuomenės informavimo dėl projektinių pasiūlymų objektų erdvinių duomenų redagavimą žemėlapio naršyklėje atsižvelgiant į TIIIS elektroninių paslaugų gavėjo teises;

26.5.      duomenų mainų komponentas, kurio funkcija – realizuoti sąsajų tarp TIIIS ir  InfoStatybos, NTR, VIISP stebėseną, įvykių registravimą.

27.     TIIIS elektroninių paslaugų, prie kurių asmenys jungiasi, pildo jiems pateikiamas elektronines formas, stebi užsakymo elektroninei paslaugai gauti būseną, gauna elektroninius dokumentus, posistemis, kuris apima šiuos komponentus:

27.1.    topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimo projektuoti ir tyrinėti vietovę komponentas, kurio funkcijos – teikti elektroninę paslaugą, leidžiančią įrašyti informaciją apie pageidaujamą gauti erdvinių duomenų fragmentą, inicijuoti erdvinių duomenų fragmento sukūrimo procedūras;

27.2.    topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo tikrinti ir tvarkyti komponentas, kurio funkcijos – teikti paslaugą, leidžiančią įrašyti informaciją apie teikiamą erdvinių duomenų fragmentą, teikti erdvinių duomenų fragmentą, inicijuoti erdvinių duomenų fragmento tikrinimo procedūras, perduoti erdvinių duomenų fragmentus ED tvarkytojams;

27.3.    projektinių topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų teikimo tikrinti, tvarkyti ir viešinti komponentas, kurio funkcijos – teikti elektroninę paslaugą, leidžiančią įrašyti informaciją apie teikiamą erdvinių duomenų fragmentą, teikti erdvinių duomenų fragmentą, inicijuoti erdvinių duomenų fragmento tikrinimo procedūras;

27.4.    topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos surinkimo komponentas, kurio funkcijos įrašyti informaciją apie pageidaujamą gauti erdvinių duomenų fragmentą, inicijuoti erdvinių duomenų fragmento sukūrimo ir apmokėjimo procedūras, informuoti apie teikiamą erdvinių duomenų fragmentą inžinerinės infrastruktūros valdytojus ir priimti jų teikiamus papildomus duomenis ir informaciją, surinktus erdvinių duomenų fragmentą, papildomus duomenis ir informaciją perduoti į VIISP elektroninę paslaugą.

 

V SKYRIUS

topografiJOS ir INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS sistemos DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

28.     TIIIS duomenys yra vieši, jie teikiami juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – duomenų gavėjai). TIIIS tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Reglamentu 2016/679. Asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek reikalinga TIIIS tikslams pasiekti vadovaujantis Reglamento 2016/679 5 straipsniu.

29.     TIIIS duomenys elektroninių paslaugų gavėjams teikiami per elektronines paslaugas.

30.     TIIIS duomenų naudojimo sąlygos ir tvarka, kurių turi laikytis duomenų gavėjai, viešinama elektroninėmis priemonėmis.

31.     TIIIS duomenys gali būti:

31.1. teikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

31.2.    perduodami tarp institucijų automatiniu būdu saugiais elektroninių ryšių tinklais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Elektroninių ryšių tinklo saugumo lygio reikalavimus.

32. TIIIS duomenys teikiami tokio turinio ir formos, kokios jie yra TIIIS pagrindinio tvarkytojo duomenų bazėje ir kurių nereikia papildomai apdoroti. Duomenų gavėjas gali pasirinkti duomenų formatus iš TIIIS pagrindinio tvarkytojo numatytų formatų sąrašo, sutikdamas su galimais erdvinių duomenų informacijos praradimais, atsirandančiais keičiant formatus.

33. TIIIS duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

34.     TIIIS duomenys teikiami neatlygintinai.

35.     TIIIS duomenys teikiami elektroninėje paslaugoje nustačius pareiškėjo tapatybę užpildant prašymą, kuriame nurodoma duomenų rinkinio apimtis.

36.     Apibendrinti ar susisteminti TIIIS duomenys, statistiniai ir analizės duomenys teikiami pagal TIIIS pagrindinio  tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

37.     Duomenų gavėjai, registrų, kadastrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojai ir kiti asmenys (toliau – Asmuo) turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius TIIIS duomenis, apie kuriuos jie informuoja raštu ar elektroniniu paštu TIIIS pagrindinį tvarkytoją. TIIIS pagrindinis tvarkytojas šiuos Asmenis informuoja apie netikslumo ar klaidos ištaisymą.

38.     Atsisakymą teikti TIIIS duomenis duomenų gavėjas gali skųsti TIIIS pagrindiniam tvarkytojui raštu. TIIIS pagrindinio tvarkytojo kontaktinė informacija viešinama el. priemonėmis. Kai atsisakoma teikti TIIS duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninėmis priemonėmis TIIIS pagrindinis tvarkytojas per 5 darbo dienas praneša apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Sprendimas atsisakyti teikti TIIIS duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

VI SKYRIUS

topografiJOS ir INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS sistemos DUOMENŲ SAUGA

 

39.     TIIIS duomenų saugą nustato:

39.1.    Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos  saugos nuostatai, kurie rengiami vadovaujantis Saugos dokumentų turinio gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

39.2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

39.3.    Lietuvos standartai Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai (LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27001) ir kiti Lietuvos ir tarptautiniai standartai, apibūdinantys saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą;

39.4.    kiti su duomenų sauga susiję teisės aktai.

40.     Už TIIIS duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako TIIIS valdytoja ir tvarkytojai.

41.     Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

42.     TIIIS duomenų bazės duomenys saugomi nuolat. TIIIS duomenų bazės archyvinės kopijos, pateiktų ir gautų erdvinių duomenų fragmentai saugomi 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, šie duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.  TIIIS pagrindinio tvarkytojo naudotojų ir TIIIS elektroninių paslaugų gavėjų asmens duomenys saugomi archyve 10 metų po darbuotojo darbo sutarties nutraukimo arba elektroninės paslaugos suteikimo. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, šie duomenys sunaikinami.

 

VII SKYRIUS

topografiJOS ir INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS sistemos FINANSAVIMAS

 

43.     TIIIS kūrimas, tvarkymas, priežiūra ir modernizavimas finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, skiriamomis Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų asignavimams, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

 

VIII SKYRIUS

topografiJOS ir INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS sistemos MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

44.     TIIIS modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

45.     Likviduojant TIIIS, jos duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami, ar perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46.     TIIIS valdytojos, TIIIS tvarkytojų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už neteisėtą TIIIS duomenų atskleidimą ar kitokią neteisėtą veiką, susijusią su TIIIS duomenų naudojimu.

47.     TIIIS elektroninių paslaugų gavėjai turi Reglamente 2016/679 nurodytas teises; Duomenų subjektų teisių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-165 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

48.     Asmenys, pažeidę Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.