LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ IR TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ, ĮGYTŲ TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE, PRIPAŽINIMO, NORINT DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAL REGLAMENTUOJAMĄ PROFESIJĄ, PRISKIRTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MNISTERIJOS KOMPETENCIJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

2020 m. balandžio 24 d. Nr. V-624

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo  61 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo, norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Nacionalinę švietimo agentūrą organizuoti kompensacines priemones, numatytas šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo, norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai, tvarkos apraše.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-1100 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, priskirtų Švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijai, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos

 

ekonomikos ir inovacijų

 

ministerijos 2020 m. balandžio 21 d.

 

raštu Nr. 3-1513

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2020 m. balandžio  24 d.

įsakymu Nr. V-624

 

VALSTYBIŲ NARIŲ IR TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ, ĮGYTŲ TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE, PRIPAŽINIMO, NORINT DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAL REGLAMENTUOJAMĄ PROFESIJĄ, PRISKIRTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS KOMPETENCIJAI, TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo, norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybės narės) piliečių ir trečiųjų valstybių piliečių, įgijusių profesinę kvalifikaciją trečiosiose valstybėse, profesinių kvalifikacijų pripažinimo, norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo reglamentuojamas profesijas (toliau – pedagogo profesinė kvalifikacija), priskirtas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) kompetencijai, tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų įstatymu (toliau – Įstatymas).

3. Lietuvos Respublikai pripažinus pareiškėjo trečiojoje valstybėje įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją, jis turi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje pagal tą pačią reglamentuojamą profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės trečiojoje šalyje, jei veikla yra panaši, ir tokiomis pat sąlygomis kaip Lietuvos Respublikos piliečiai.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu asmenys, kurių pedagogo profesinė kvalifikacija pripažinta, turi mokėti lietuvių kalbą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarko aprašo patvirtinimo“ nustatytu lygiu.

5. Asmenys, kurių pedagogo profesinė kvalifikacija pripažinta, turi atitikti Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PEDAGOGO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS

 

7. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia paraišką įvertinti ir pripažinti įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją (toliau – paraiška) Ministerijai ar per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą prašymo formą ir prideda šiuos dokumentus ar jų kopijas:

7.1. asmens pilietybę (-es) įrodantį dokumentą;

7.2. pavardės ar / ir vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;

7.3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);

7.4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą akademinį pripažinimą vykdančios institucijos;

7.5. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę pedagogo patirtį (jeigu tokią turi) ir trukmę. Jeigu asmuo dirbo pagal pedagogo profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad per pastaruosius dešimt metų vienus metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal pedagogo profesiją;     

7.6. kitus dokumentus, patvirtinančius pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

7.7. dokumentus, susijusius su pedagogo profesinės kvalifikacijos tobulinimu (jeigu nepateikti pedagogo profesinės kvalifikacijos dokumentai);

7.8. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo;

7.9. dokumentus, patvirtinančius išlaikytą profesinio tinkamumo testą arba profesinės adaptacijos laikotarpį (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių);

7.10. dokumentą, patvirtinantį, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (teikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

8. Šio Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikti asmeniškai, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu (prašymas turi būti pasirašytas). Jei pateikiami Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų originalai, Ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui. Jeigu prašymo ir Tvarkos aprašo 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 papunkčiuose nurodytų dokumentų tekstas išdėstytas nevalstybine kalba, pateikiami vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu. Ministerija gali paprašyti pateikti Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų originalus, jeigu kyla  abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo. 

9. Ministerija koordinuoja ir organizuoja pedagogo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitose užsienio valstybėse, pripažinimą.

10. Ministerija, gavusi prašymą, privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, įvertinti, ar prašymas užpildytas tinkamai, ar pateikti visi reikiami dokumentai. Nustačiusi, kad  prašymas užpildytas netinkamai ir pateikti ne visi reikiami dokumentai, Ministerija turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus (įskaitant jų vertimus į lietuvių kalbą), būtinus jo pedagogo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo apie reikalavimą pateikti trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus išsiuntimo pareiškėjui dienos. Šis laikotarpis neįskaitomas į Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytą sprendimų priėmimo terminą.

11. Prireikus Ministerija gali kreiptis į kitas Lietuvos Respublikos institucijas, trečiųjų valstybių ar valstybių narių institucijas dėl informacijos, susijusios su pareiškėjo, siekiančio pedagogo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose valstybėse, pripažinimo, kvalifikacijos pripažinimu Lietuvos Respublikoje, formalios kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, įrodymais ar kitais dokumentais, būtinos pareiškėjo pedagogo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti. Šią informaciją Ministerija prašo pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikti informaciją išsiuntimo dienos. Šis laikotarpis neįskaitomas į Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytą sprendimų priėmimo terminą.

12. Jeigu Ministerija per Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą terminą negauna iš Lietuvos Respublikos institucijų, trečiųjų valstybių ir valstybių narių institucijų atsakymo į prašymą pateikti informaciją arba gauna informaciją, nepakankamą pareiškėjo pedagogo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo ar nuo termino atsakymo pabaigos ji pateikia pakartotinį prašymą pateikti informaciją ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio prašymo išsiuntimo dienos. Šis laikotarpis, per kurį Ministerija, pateikusi pakartotinį prašymą šioms institucijoms, laukia informacijos, būtinos pareiškėjo pedagogo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, neįskaitomas į Aprašo 20 punkte nurodytą sprendimų priėmimo terminą.

13. Pareiškėjo ar įgalioto asmens pateiktą paraišką ir dokumentus nagrinėja Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras (toliau – Ministras).

14. Ministerija, gavusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens paraišką ir visus reikiamus dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 7 punkte, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos perduoda Komisijai.

15. Jei Komisija, svarstydama profesinės kvalifikacijos pripažinimą, nustato, kad pateikta informacija neleidžia priimti objektyvaus spendimo dėl pareiškėjo pedagogo profesinės kvalifikacijos, ji turi teisę prašyti pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateikti papildomus dokumentus, susijusius su pedagogo profesinės kvalifikacijos vertinimu.

16. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktą paraišką ir dokumentus, pateikia išvadą dėl pareiškėjo pedagogo profesinės kvalifikacijos ir siūlo Ministrui priimti vieną iš šių sprendimų:

16.1. pripažinti pedagogo profesinę kvalifikaciją;

16.2. nepripažinti pedagogo profesinės kvalifikacijos;

16.3. skirti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį;

16.4. atmesti prašymą.

17. Ministras priima sprendimą pripažinti pedagogo profesinę kvalifikaciją, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

17.1. rengimo kurso, dėl kurio asmuo pateikia trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė ir rengimo dalykai bei atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jeigu rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) arba valandų (jeigu rengimą galima išreikšti valandomis) skaičius atitinka privalomus Lietuvos Respublikoje;

17.2. įgyta profesinė patirtis trečiojoje valstybėje, jeigu ji būtina atitinkamai pedagogo profesinei kvalifikacijai Lietuvos Respublikoje įgyti.

18. Ministras priima sprendimą nepripažinti pedagogo profesinės kvalifikacijos, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

18.1. rengimo kurso, dėl kurio asmuo pateikia trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė daugiau kaip vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje privalomą atitinkamo rengimo kurso trukmę;

18.2. baigtas rengimo kursas apima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jeigu rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičiaus arba valandų (jeigu rengimą galima išreikšti valandomis) skaičiaus negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje;

18.3. neįgyta profesinė patirtis trečiojoje valstybėje, jeigu ji būtina pedagogo profesinei kvalifikacijai Lietuvos Respublikoje įgyti arba jos trukmė daugiau negu vienais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą atitinkamą profesinę patirtį.

19. Ministras priima sprendimą skirti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį, vadovaujantis Tvarkos aprašo III skyriaus nuostatomis.

20. Ministras priima sprendimą atmesti prašymą, jeigu yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

20.1. pareiškėjas (ar jo įgaliotas asmuo) per Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų ir (arba) papildomų dokumentų (įskaitant jų vertimus į lietuvių kalbą) pedagogo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti;

20.2. negautas atsakymas į Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą pakartotinį prašymą pateikti informaciją arba gauta informacija yra nepakankama asmens pedagogo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti.

21. Ministerija Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytus tinkamai pagrįstus sprendimus ir apie tai raštu informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo ir kartu pateiktų reikalaujamų dokumentų gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

22. Jeigu Ministerija priima sprendimą skirti kompensacinę priemonę, šiame sprendime turi būti pateikiamas siūlymas pareiškėjui pasirinkti vieną iš šių kompensacinių priemonių:

22.1. profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų;

22.2. profesinio tinkamumo testą.

23. Šio Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

23.1. rengimo kurso, dėl kurio prašymą pateikęs asmuo ar jo įgaliotas asmuo pateikia trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė ne daugiau kaip vienais metais trumpesnė už privalomą Lietuvos Respublikoje privalomą atitinkamo rengimo kurso trukmę;

23.2. baigtas rengimo kursas neatitinka privalomų reikalavimų, taikomų Lietuvos Respublikoje, tačiau apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jeigu rengimą galima išreikšti valandomis) skaičiaus negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje;

23.3. profesinės patirties, įgytos trečiojoje valstybėje, trukmė ne daugiau kaip vienais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą profesinės patirties trukmę.

24. Kol trunka kompensacinės priemonės laikotarpis, pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, socialines garantijas ir lengvatas reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

25. Profesinio tinkamumo testą organizuoja Ministerijos įgaliota institucija, kuri privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas savo kilmės šalyje laikomas kvalifikuotu specialistu.

26. Profesinio tinkamumo testai turi būti organizuojami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per metus, jeigu yra bent vienas pareiškėjas.

27. Ministerijos įgaliota institucija, vadovaudamasi Komisijos pateiktais siūlymais atlikti profesinio tinkamumo testą, sudaro dalykų sąrašą, kuris parengiamas lyginant atitinkamos pedagogo rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodyme ir (ar) jo priede, su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

28. Profesinio tinkamumo testas apima pedagogo rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš Tvarkos aprašo 27 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant dirbti pagal pedagogo profesiją Lietuvos Respublikoje.

29. Ministerijos įgaliota institucija rengia ir vykdo profesinio tinkamumo testą, raštu ne vėliau kaip likus mėnesiui iki profesinio tinkamumo testo laikymo dienos informuoja pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį, nurodydama:

29.1. profesinio tinkamumo testą vykdančią instituciją ir jos adresą;

29.2. profesinio tinkamumo testo vykdymo formą ir vertinimą;

29.3. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką;

29.4. profesinio tinkamumo testu tikrinamų dalykų sąrašą;

29.5. kitą reikiamą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

30. Ministerijos įgaliota institucija privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo testo atlikimo dienos jį įvertinti ir apie laikymo rezultatus informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

31. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, pareiškėjas po mėnesio nuo sprendimo gali šį testą laikyti pakartotinai.

32. Profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidas pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą vykdančiai institucijai pagal jos nustatytus įkainius.

33. Ministerija privalo užtikrinti, kad:

33.1. profesinės adaptacijos laikotarpis netruktų ilgiau negu 3 metai;

33.2. pareiškėjas būtų informuotas apie profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo tvarką.

34. Ministerija privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo profesinės adaptacijos laikotarpio baigimo dienos apie įvertinimą raštu informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

35. Pareiškėjas, išlaikęs profesinio tinkamumo testą ar baigęs profesinės adaptacijos laikotarpį ir gavęs teigiamą rezultatų įvertinimą per vieną mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo ar profesinės adaptacijos laikotarpio rezultatų įvertinimo išsiuntimo dienos, pateikia Ministerijai paraišką pakartotinai įvertinti ir pripažinti pedagogo profesinę kvalifikaciją. Kiti dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 7 punkte, teikiami tik pasikeitus juose pateiktai informacijai ar atsiradus papildomų dokumentų. Ministerija, įvertinusi pakartotinai pateiktą prašymą pripažinti pedagogo profesinę kvalifikaciją ir kitus dokumentus, priima sprendimą pripažinti pedagogo profesinę kvalifikaciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo pripažinti pedagogo profesinę kvalifikaciją gavimo dienos.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo komisijos sprendimu gali būti kviečiamas dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Tokiu atveju Komisijos sekretorius pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui raštu praneša numatomą Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą.

37. Ministerija ir Komisija užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su pedagogų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

38. Ministro sprendimai arba jų nepriėmimas gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių profesinių

kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo,

norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal

reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

kompetencijai, tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymas dėl profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo, siekiant dirbti pagal pedagogo profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje, forma)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

Mot.

 

Vyr.

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė:

 

 

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namo Nr.

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

(adresatas)

 

PRAŠYMAS

dėl profesinės kvalifikacijos, ĮGYTOS TREČIOJOJE VALSTYBĖJE,  pripažinimo, Norint dirbti pagal mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo PROFESIJĄ Lietuvos Respublikoje

 

_______________

(Data)

__________________

(Dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano profesinę kvalifikaciją: ____________________________________

Prašau pakartotinai pripažinti mano profesinę kvalifikaciją:___________________________

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:

___________________________________________________________________________

(Darbas pagal atitinkamą pedagogo profesiją Lietuvos Respublikoje ar kita)

 

I. Duomenys apie išsilavinimą IR KVALIFIKACIJĄ (Išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklą.)

 

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios

švietimo įstaigos pavadinimas

ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Mokymosi

ir (ar)

studijų

forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 D dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė; N – nuolatinė; I – ištęstinė.

 

II. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius penkerius metus. Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinančius Jūsų profesinę patirtį ir trukmę.)

 

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

Pareigos

Švietimo įstaigos pavadinimas

Valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

IV. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namo Nr.

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

Miestas / Vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SUTIKIMAS

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir sutinku, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

 

_________________ ___________________

(Parašas)                                                     (Vardas ir pavardė)

pridedama*:

 

1. Asmens pilietybę (-es) įrodantis dokumentas.

2. Pavardės ar / ir vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentai.

3. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

4. Užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota akademinį pripažinimą vykdančios institucijos.

5. Dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę pedagogo patirtį (jei tokią turi) ir trukmę.

6. Kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

7. Dokumentai, susiję su pedagogo profesinės kvalifikacijos tobulinimu (jeigu nepateikti pedagogo profesinės kvalifikacijos dokumentai).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

8. Įgaliojimas, jei prašymą pildo pareiškėjo įgaliotas asmuo.

9. Profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

10. Dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (pildoma, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

 

 

 

_________________ ______________________________

(Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė)

 

_______________________________* PASTABOS:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą, parašu ir / arba vertimų biuro antspausdu.